בקשה לביטול פסק דין בהיעדר הגנה בבית הדין לעבודה

בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 14.2.2013 בהיעדר הגנה. העובדות הצריכות לעניין: 2. ביום 12.9.2012 הגיש המשיב תביעה כנגד המבקשים ונתבעת נוספת לתשלום שכר, אובדן בונוס ופדיון חופשה בסך של 402,246.9 ₪. 3. המבקשים נדרשו להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו להם כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו להם ביום 11.10.12, לא הגישו כתב הגנה. 4. ביום 26.11.2012 הגיש המשיב בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה. 5. ביום 14.2.2013 ניתן פסק דין על יסוד כתב התביעה. 6. ביום 11.4.2013 הוגשה בקשה לביטול פסק הדין. המשיב הגיב בכתב לבקשה. תמצית טיעוני הצדדים 7. לטענת המבקשים, הם לא קיבלו לידם את כתב התביעה ו/או הזמנה לדין שעל יסודם ניתן פסק הדין וכתב התביעה לא הומצא להם בדואר רשום עם אישור מסירה, בהתאם לתקנה 475א(2) לתקנות. עוד טענו כי הכתובות המצויינות בכתב התביעה אינן כתובתם, וככל שהתובע ו/או מי מטעמו המציאו את כתב התביעה, הוא המציאו לכתובות שגויות, כאשר הוא עושה זאת מתוך ידיעה. המבקשים העלו טענות לגופה של התביעה, לרבות לעניין תפקידו של המשיב, זכאותו לסכומים הנתבעים ואי קיומם של יחסי עובד-מעביד בינו לבינם, כשלמעשה נטען כי סיכויי הגנתם גבוהים. 8. המשיב התנגד לבקשה בטענה כי למבקשים בוצעה המצאה כדין של כתב התביעה. לטענתו, תחילה נעשה נסיון למסור את כתב התביעה באמצעות שליח לכתובות המופיעות בתדפיסי רשם החברות. לאחר שהתברר כי בכתובתה של המבקשת 1 לא נמצאו משרדים וכי המבקש 2 העתיק כתובתו, נעשתה המצאה של כתב התביעה לשני המבקשים בכתובתו של המבקש 2, אשר ידועה למשיב באופן אישי. לטענת המשיב, השליח ביקר בבית המבקש 2 בשלושה מועדים שונים בשעות שונות ולאחר שלא היה מענה בבית, ביצע המצאה של כתב התביעה באמצעות הדבקתו, כשכתובת המבקש 2 אף אושרה על ידי המבקשים עצמם. המשיב הוסיף כי פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה נשלח על ידי משרד ב"כ המשיב לאותה הכתובת בה בוצעה מסירת כתבי התביעה ואישור המסירה נחתם על ידי בן משפחה של המבקש 2. נוכח האמור, מאחר ועל פי הנטען המסירה בוצעה כדין לכתובתם העדכנית והנכונה של המבקשים, ומשהבקשה למתן פסק דין נתמכה בתצהיר השליח, אין מקום להורות על ביטול פסק הדין מחמת היעדר מסירה. הכרעה 9. על פי ההלכה הפסוקה כאשר מוגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, על בית הדין להציג לעצמו שתי שאלות: א. ראשית- מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא פעל כנדרש ולא הגיש את הגנתו כפי שקרה בענייננו. ב. שנית- האם יש למבקש הגנה לכאורה, או מה הם סיכויי ההצלחה של המבקש. (ר"ע 526/83 פרושינובסקי נ'שירסון כלל אינבסטמנט האוס בע"מ, פ"ד לז (4) 485). נקבע כי השאלה השנייה היא העיקר, ולשאלה הראשונה נודעת חשיבות משנית. 10. ככלל, שעה שקיימת הגנה לכאורה, או שלבעל הדין סיכוי להצליח בתביעתו, מן הראוי לתת לבעל דין את יומו בבית הדין, וליתן פסק דין לגופו של עניין (דב"ע נב/48-3 הפלחה נ' הראל, פד"ע כד 418, 421). במקרה זה גם אם היו מחדלים מצד בעל דין או בא כוחו, יישמע הדיון לגופו תוך קביעת פיצוי בהוצאות (דב"ע נב/155-9 סולתם נ' אסרף, פד"ע כד 279, 280). עוד הדגישה ההלכה הפסוקה לעניין בקשה לביטול פסק דין, את הרצון לאפשר לבעל הדין את יומו בבית הדין מחד גיסא, תוך פסיקת הוצאות לפיצוי הצד שכנגד בגין מחדליו של המבקש את ביטול פסק הדין או ההחלטה, מאידך גיסא (דב"ע 53/98-9 רבינאן נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ואח'; דב"ע 122/98-9 אלון שירותי דלק תפעול וניהול (1993) בע"מ נ' עבד אלראף מואסי). 11. תקנה 489 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, החלה בענייננו מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, קובעת כדלקמן: "שליח בי-דין שלא מצא שום אדם שאפשר לפי תקנות אלה להמציא לו כדין את הכתב, אף על פי שפעל בשקידה ראויה וסבירה, או שהאדם כאמור סירב לקבל את הכתב, ידביק את הכתב על הדלת החיצונית או במקום אחר נראה לעין בבית שבו רגיל האדם לגור או לעסוק". 12. במקרה דנן, המשיב טען כי תחילה נעשה נסיון למסור את כתב התביעה באמצעות שליח לכתובות המופיעות בתדפיסי רשם החברות, שצורפו לכתב התביעה. לאחר שנסיון זה כשל, נעשתה המצאה של כתב התביעה לשני המבקשים בכתובתו של המבקש 2 - ברחוב חסדי שמעון 13א' בפתח תקוה. על פי תצהירו של השליח, שצורף לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, ביקר השליח בבית המבקש 2, בכתובת חסדי שמעון 13א' בפתח תקוה, בשלושה מועדים שונים בשעות שונות ולאחר שלא נמצא איש בבית, הדביק את המעטפה ובה המסמכים. המבקשים אישרו בבקשתם לביטול פסק הדין כי כתובתו של המבקש היא ברחוב חסדי שמעון 13א' בפתח תקווה ולא השכילו לסתור את האמור בתצהיר השליח. משכך, אני קובעת כי בוצעה המצאה כדין של כתב התביעה למבקשים. 13. עם זאת, נוכח קריאת הטענות שהועלו לגופו של עניין בבקשה לביטול פסק הדין, באשר לתפקידו של התובע, זכאותו לסכומים הנתבעים על ידו והיעדר קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, המצביעות על כך שאין מדובר בסיכויי הצלחה קלושים של ההגנה, וכן נוכח הנסיבות הקשות שפקדו את המבקש 2 כמתואר בבקשה, הגם שכתבי בית הדין הומצאו למבקשים כדין, בחרתי ליתן משקל למדיניות בית הדין להעדיף את בירור המחלוקת לגופה ולאפשר לבעל דין את יומו בבית הדין, מקום בו ניתן לפצות את הצד השני. 14. לפיכך, החלטתי להיעתר לבקשה ולבטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד. יחד עם זאת, על מנת לאזן את הפגיעה במשיב, אשר מחדלם הדיוני של המבקשים גרמה לו להוצאות הכרוכות בקיום ההליך עובר למתן פסק הדין ואף בעקבותיו, על המבקשים לשאת בעלות מחדלם. 15. פסק הדין נשוא הבקשה יבוטל, בכפוף לתשלום הוצאות ושכ"ט עורך דין על-ידי המבקשים למשיב בסך כולל של 1,800 ש"ח , תוך 30 יום ממועד המצאת ההחלטה לידיהם. 16. ב"כ המבקשים יודיע דבר ביצוע התשלום כאמור ואזי תינתן החלטה בדבר המשך ההליכים בתיק. 17. לא יבוצע התשלום במועד האמור - יעמוד פסק הדין על כנו. 18. בית הדין מצר על העיכוב במתן ההחלטה. פסק דין בהעדר הגנהביטול פסק דיןבית הדין לעבודה