בקשה לקבל "מקדמה" לפני סיום הדיון בתביעה עבור סכום שאינו שנוי במחלוקת (הלנת שכר)

בקשה להורות לנתבעים לשלם לתובע סכום חלקי מהתביעה בסך של 108,902 ₪, שהינו סכום שאינו שנוי במחלוקת, וזאת בצירוף הלנת שכר, ריבית והצמדה וכן שכר טרחת עו"ד. ב"כ התובע הודיע במפורש בבית הדין, כי תשלום הסכום הנ"ל הינו בגדר "מקדמה" וכי הוא עומד על המשך ניהול התביעה לחייב את הנתבעים בתשלום סך של 255,536 ₪ קרן + פיצויי הלנה. הן הנתבעת מס' 1, באמצעות בא כוחה, עו"ד דורון מלכא, וכן החשב המלווה של הנתבעת מס' 1 וזאת מטעם אגף המועצות הדתיות במשרד הדתות, מר אפרים סיני, מתנגדים לביצוע התשלום הנ"ל לתובע בנימוק, כי משרד האוצר טרם העביר עד היום את סכום הכסף הנ"ל לנתבעת מס' 1, לצורך תשלום הזכויות המגיעות לתובע, וכי יתרת החוב העדכנית עומדת על סך של 92,933 ₪ בלבד ולא 108,902 ₪, כפי שמופיע בעמדת הממונה על השכר במשרד האוצר. לטענת ב"כ הנתבעת מס' 1 וגם החשב המלווה - יש לנכות מהסכום הנ"ל את התשלום בגין הדרגה הנוספת ששולמה שלא כדין לתובע מאז פרישתו לפנסיה מוקדמת בתאריך 1/2/11. להלן עובדות המקרה בקצרה: 1. התובע עבד כעובד מדינה במשך 9.5 שנים, ולאחר מכן עבר לעבוד בנתבעת מס' 1 ושם עבד 35 שנה, כשתפקידו האחרון היה ראש מינהל הכספים בנתבעת מס' 1. 2. ביום 16/2/11, בישיבה שנערכה עם התובע במשרדי הנתבעת סוכם, כי יפרוש לפנסיה מוקדמת בהיותו בן 66.5 שנים בתנאים שיפורט להלן: א) התובע יקבל את הפנסיה כמקובל, כולל כל הזכויות המגיעות לו על פי חוק החל מיום 1/2/67 (כולל עבודתו במשרד הדתות על סמך האישורים הקיימים). ב) יחד עם קבלת הפנסיה, החל מיום 1/4/11, שולמו לתובע שישה חודשי הסתגלות בתשלומים. ג) בגין יתר הזכויות המגיעות לתובע כגון פיצוי ימי מחלה, חופשה, פיצוי שנים עודפות וכד', תעשה המועצה הדתית כמיטב יכולתה לשלמם בתוך שנת 2011. 3. בתאריך 6/3/11 הודיעה בכתב גב' סימה פרץ (כהן), מנהלת אגף העסקה ופרישה בפועל במשרד הדתות, לנתבעת את הזכויות המגיעות לתובע: א) זכאי לגמלה בשיעור 70% בגין משרה מלאה עבור כל תקופת עבודתו. ב) דרגת פרישה מאושרת של 16+ לפי הדירוג האחיד בשירות הציבורי. ג) שישה חודשי הסתגלות. ד) פדיון חופשה עבור 16.4 ימים. ה) פדיון ימי מחלה עבור 212.5 ימים לפדיון. ו) תשלום עבור תשע שנים עודפות. 4. החל מיום 1/2/11 התובע פרש מהעבודה בפרישה מוקדמת, כאשר עד מועד פרישתו הוא כיהן בדרגה 15+ בלבד, שאושרה לו ביום 7/2/05. 5. עד חודש 8/2012 שילמה הנתבעת מס' 1 לתובע סך של 146,888 ₪, כאשר בתוך הסכום הנ"ל כלול סך של 96,888 ₪ בגין שישה חודשי הסתגלות, 20,000 ₪ פיצוי בגין ימי מחלה שלא שולמו וסך של 29,147 ₪ בגין מענק שנים עודפות וכן פנסיה. 6. בחודש 9/2012 הוגשה התביעה לבית הדין, לחייב את הנתבעת מס' 1 לשלם לתובע סך של 255,536 ₪ קרן + פיצויי הלנה. 7. מיד עם קבלת כתב התביעה הגישה הנתבעת מס' 1 כתב הגנה וכן בקשה לצרף את הממונה על השכר באוצר כצד לדיון בתיק, ולכן צורף הממונה על השכר באוצר, כאמור בבקשה. 8. רק ביום 19/5/13 הצלחנו לקבל לבסוף את עמדת הממונה על השכר באוצר, שהינה כדלקמן: א) התובע אינו זכאי לדרגה 16+ כדרגת פרישה, אלא רק לדרגה 15+ וכל זכויותיו צריכות להיות מחושבות לפי הדרגה הנ"ל. דרגה 16+ לא אושרה על ידי הממונה על השכר ומדובר בדרגת פרישה חריגה. ב) בגין פדיון ימי חופשה התובע זכאי לסך של 10,514 ₪. ג) פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו בסך של 125,132 ₪. ד) מענק בגין שנים עודפות, סך של 135,255 ₪. ה) סך הכל בגין הסעיפים לעיל התובע זכאי לקבל מהנתבעת סך של 270,901 ₪ בלבד. ו) לתובע שולמו עד עתה 146,035 ₪. ז) התובע חייב לנתבעת מס' 1 סך של 15,964 ₪, היות ולא נוכה משכרו על פי פרק ט"ז סעיף 88 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003-2004), התשס"ג-2003, בגין הפנסיה התקציבית שהוא זכאי לקבל מהנתבעת מס' 1. ח) התובע אינו זכאי כלל לשישה חודשי הסתגלות, לאור גיל הפרישה, שהינו 66.5 שנים, והוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/11 אינו חל על עובדים שגילם עולה על 65 במועד פרישתם מהעבודה. ט) היתרה לתשלום שעל הנתבעת מס' 1 לשלם לתובע הינה סך 108,902 ₪ בלבד. 9. ב"כ הנתבעת מס' 1 והחשב המלווה תומכים בעמדת הממונה על השכר באוצר. ב"כ התובע וכן גם מר מצגר דוד, מזכ"ל הנתבעת מס' 1, בדיעה, כי "הסכמים יש לכבד" ולכן על הנתבעת מס' 1 לשלם לתובע את הסך של 255,536 ₪. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 10. בפועל, אין מחלוקת שהתובע זכאי לקבל מהנתבעת מס' 1 כספים, בין אם מדובר בסך של 108,902 ₪ או שמא בסך של 92,933 ₪. 11. אין כל הצדקה משפטית להתנהלות הבלתי סבירה של משרד האוצר במקרה הנוכחי. התובע פרש לגמלאות ב-1/2/11, כשנטען בפנינו, כי הינו חולה סרטן וחולה במחלת לב. עד היום, 5/6/13, במשך למעלה משנתיים ימים, משרד האוצר לא טורח להעביר את הסך של 108,902 ₪ ו/או כל סכום אחר לנתבעת מס' 1, על מנת שתשלם לתובע את הזכויות המגיעות לו כחוק ושאינן במחלוקת. לא נמסר לבית הדין כל הסבר להתנהלות הממונה על השכר ו/או משרד האוצר בנדון. איננו יכולים לקבל ו/או להצדיק התנהלות מעין זו, המזלזלת, לכאורה, בזכויות הבסיסיות של אדם הפורש לגמלאות לאחר 44 שנות שירות במדינה ואנו רואים התנהגות זו בחומרה רבה!! 12. בנסיבות אלה, אנו מחייבים את הממונה על השכר באוצר להורות מיד למשרד האוצר להעביר לנתבעת מס' 1 את הסך של 92,933 ₪, בצירוף ריבית והצמדה כחוק מיום 1/2/11 ועד מועד התשלום המלא בפועל. הנתבעת תשלם לתובע את הסך הנ"ל לא יאוחר מיום 5/7/13. על הנתבעת מס' 1 והממונה על השכר באוצר להמציא עותק מהמסמכים על תשלום הסך הנ"ל לתובע. מחובת פרקליטות מחוז חיפה לוודא, כי אכן החלטה זו תבוצע בהקדם, כאמור לעיל. 13. בשלב זה החלטנו לחייב את הנתבעת לשלם לתובע רק את הסך של 92,933 ₪, לאור טענותיה, כי שילמה לתובע שלא כדין פנסיה מוקדמת לפי דרגה 16+ במקום 15+ ומכאן נובע ההפרש בין הסכום של 108,902 ₪ ל-92,933 ₪. נושא הדרגה יידון במסגרת הראיות שיובאו בנושא בפני בית הדין במהלך הדיון בתביעה. 14. איננו מוכנים לפסוק בשלב מוקדם זה בתביעה להלנת שכר, היות וקיימת, לכאורה, מחלוקת כנה ואמיתית ביחס לסכומים הנתבעים על ידי התובע, והאם הוא זכאי להם מבחינה משפטית או לאו. מן הראוי לדון ברכיבי השכר השונים והזכאות בגינם להלנת שכר או לאו במסגרת הדיון בתיק עצמו. על כן, הבקשה לפסיקת הלנת שכר - נדחית בשלב הנוכחי בלבד, אך תידון בהמשך. אין גם הצדקה משפטית למנוע מהתובע את ניהול תביעתו בבית הדין כתנאי לתשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, וזאת לאור התנהלות משרד הדתות, שאישר בזמנו את הסכם הפרישה המוקדמת של התובע בתנאים חריגים ומבלי לקבל היתר לכך מהממונה על השכר באוצר. 15. באשר לתביעת ב"כ התובע לפסיקת הוצאות שכ"ט עו"ד - בקשה זו אינה מקובלת עלינו בשלב הנוכחי, והוצאות שכ"ט עו"ד ייפסקו בסיום ההליכים בתיק. 16. על מזכירות בית הדין לשלוח עותק מפסק דין חלקי זה ללשכת כב' שר האוצר, מר יאיר לפיד, לידיעתו ולטיפולו המתאים. דיוןהלנת שכרמקדמה