בקשת התובע לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים

בקשת התובע לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים: א. פנקס שעות עבודה. ב. מסמכים שהתובע חתום עליהם. ג. פנקס חופשות. ד. חוזה עבודה. ה. כל המסמכים הנוספים המצויים בתיקו האישי של התובע. ו. דוח מכירות אישיות של התובע לכל תקופת עבודתו מחולק למועדים וסוגי שילוח. ז. העתק חשבוניות עסקה "קניה" ו"מכירה" של כל מכירות התובע. ח. דוח מסכם של דמי טיפול עמילות מכס המעיד על סך הכספים שהנתבעת גבתה כדמי טיפול לתיק בקשר עם המכירות האישיות של התובע. ט. חשבוניות מס שהונפקו לכלל לקוחות התובע בקשר עם גביית דמי טיפול עמילות מכס. י. דוח מכירות של כלל סוכני הנתבעת לכל תקופת עבודתו של התובע מחולק למועדים וסוגי שילוח. יא. העתק חשבוניות עסקה "קניה" ו"מכירה" התומכות בדוח המכירות. יב. דוח מסכם של דמי טיפול עמילות מכס המעיד על סך הכספים שהנתבעת גבתה כדמי טיפול לתיק בקשר עם תיקי הלקוחות של כלל סוכני המכירות של הנתבעת לרבות הפרילנסרים. יג. חשבוניות מס שהונפקו לכלל לקוחות אנשי המכירות של הנתבעת. יד. דוחות המס השנתיים של הנתבעת לשנים 2011-2012. טו. מסמכים המעידים על תחשיב הנתבעת כפי שעולה בסעיף 15 ה' לכתב הגנתה, לפיה שולמו לתובע בונוסים אישיים וקבוצתיים בסכום כולל של 50,417 ₪. טז. מאזנים של הנתבעת לשנים 2011-2012. יז. העתק מסמכים המעידים על המחזורים של מכירות התובע בגינם שולמו לתובע העמלות המפורטות בסעיף 15 ה' לכתב ההגנה. 2. הנתבעת מתנגדת לבקשה. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, להלן ההכרעה - 3. הכלל המרכזי בסוגיית מתן צו לגילוי ועיון במסמכים הוא שאלת הרלבנטיות של המסמכים לדיון באופן שגילויים ייעל את הדיון, יקדמו ויסייע להכרעה בשאלות האמיתיות העומדות להכרעה. שאלת הרלבנטיות צריכה להתברר תוך איזון בין אינטרסים שונים העומדים על הפרק ובתוך כך בחינת נזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, לרבות צדדים שלישיים, מגילויו או אי גילויו של מסמך. כמו כן יש להביא בחשבון את מידת ההכבדה במתן הצו ולפיכך נקבע כי אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב. בע"א 494/06 מדינת ישראל - נציבות המים - קלרק אבנצ'יק (28.3.07) נפסק: "שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות. במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי המסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקל מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי". ובהמשך נקבע: "ככל שמתקיים מבחן הרלבנטיות, על שני היבטיו, על בית הדין להידרש לאיזון הראוי בין זכות הגילוי לבין זכויות ואינטרסים לגיטימיים המוכרים בהלכה כשוללים גילוי, כגון חיסיון סטטוטורי, חיסיון מכוח המשפט המקובל, וחסיון מכוח ההלכה הפסוקה. במסגרת זו, על בית הדין לשקול האם קיימת דרך חלופית למיצוי זכויותיו של המבקש, שלא על דרך הגילוי. זאת, תוך בחינת נסיבותיו של כל מקרה לגופו" (ראו גם: בר"ע (ארצי) 53690-12-12 ועד הרופאים בביה"ח איכילוב - הר"י". מן הכלל אל הפרט - 4. המסמכים המפורטים בסעיפים א - ה לבקשה - לטענת הנתבעת פנקס שעות עבודה ופנקס חופשות נוהלו במסגרת תלושי השכר של התובע. אשר למסמכים שהתובע חתום עליהם ומסמכים נוספים מתיקו האישי, טוענת הנתבעת כי אין פירוט של המסמכים והרלבנטיות שלהם לענייננו. אין צורך להכביר מילים על חובתו של מעביד לנהל פנקס שעות ופנקס חופשות. יחד עם זאת, משהנתבעת טוענת כי שעות העבודה והחופשה נוהלו במסגרת תלושי השכר, תמציא הנתבעת תצהיר המפרט כי למעט תלושי השכר לא קיים כרטיס נוכחות, לא נערך פנקס שעות ו/או פנקס חופשות. הנתבעת תבהיר בתצהיר האם קיים ברשותה תיק אישי של התובע. ככל שקיים תיק, תמסור לעיונו של התובע את כל המסמכים המצויים בתיק. תצהיר כאמור, לרבות המסמכים ככל שקיימים, יומצא תוך 30 יום מהיום שתומצא לנתבעת ההחלטה. 5. המסמכים המפורטים בסעיפים ו - ט לבקשה המתייחסים למכירות האישיות של התובע - על פי הסכם ההעסקה בין התובע לנתבעת זכאי התובע: "לבונוס בגין מכירות שיבוצעו ללקוחות לפי אישור מנכ"ל/סמנכ"ל החברה לגבי רשימת הלקוחות בסך של 20% מהרווח בפועל בתיק..." (סעיף 5 להסכם ההעסקה). בין הצדדים קיימת מחלוקת באשר לגובה הבונוס אשר זכאי התובע, לפיכך קיימת רלבנטיות למסמכים המתייחסים למכירות אשר ביצע התובע. הנתבעת טוענת כי התביעה כוללת רכיב של תביעה לצו למתן חשבונות. סעד זה יינתן רק לאחר שהתובע יוכיח קיומה של זכות למתן הכספים לגביהם הוא מבקש את החשבונות. בקשתו של התובע לגילוי מסמכים מהווה למעשה את הסעד הסופי בתביעה למתן חשבונות. 6. אכן, התביעה כוללת סעד למתן חשבונות. יחד עם זאת כוללת התביעה רכיב של עמלות אישיות וקבוצתיות (אליהן אתייחס בהמשך) ולפיכך לצורך רכיב העמלות יש רלבנטיות למסמכים הנוגעים למכירות האישיות של התובע. הנתבעת טוענת כי בידה "דוח עמלות אישיות המגיעות בגין כל תקופת העבודה" אשר הוכן על ידה בצורת טבלה הכוללת את העמודות הבאות: מס' התיק, הספד, שם הלקוח והרווח/הפסד בתיק. הנתבעת טוענת כי אינה צריכה ואינה יכולה למסור לתובע את "חומרי הגלם" על פיהם נערכה הטבלה, שכן מדובר בהכבדה רבה, וכן בגילוי החומר יש מידע מסחרי סודי של הנתבעת, במיוחד לאור העובדה כי התובע מועסק בחברה המתחרה בנתבעת. יחד עם זאת טוענת הנתבעת כי יש ביכולתה להכין דוח רווח והפסד פרטני לתיק המרכז בתוכו את ההכנסות שנגבו בפועל מן הלקוח וכן את העלויות שעלו לחברה בקשר עם המשלוחים כפי שעולה ממערכת הנהלת החשבונות. 7. אשר לדוח עמלות אישיות של התובע בגין כל תקופת העבודה, הצהירה הנתבעת כי דוח כזה קיים והוכן על ידה. לפיכך תמציא הנתבעת דוח זה המתייחס לכל תקופת עבודת התובע, לתובע, תוך 30 יום. אשר להעתקי החשבוניות, תמציא הנתבעת דוח פרטני לתיק אשר ירכז בתוכו את ההכנסות שנגבו בפועל מן הלקוח כפי שנרשמו במערכת הנהלת החשבונות של הנתבעת והנוגעים להפקת חשבוניות מס ללקוח וכן את העלויות שעלו לחברה בקשר למשלוחים בפועל כפי ששולמו לנותני השירותים. אין לדרוש מן הנתבעת לגלות ראיות שהן בבחינת סודות מסחריים. די בדוח אשר יומצא על ידי הנתבעת כדי "לגזור" את הבונוס המגיע לתובע בגין מכירות אישיות. 8. אשר למסמכים המתייחסים לדמי טיפול עמילות מכס (מסמכים ח' ו- ט' לבקשה) - הצדדים חלוקים בקשר לזכאות התובע לעמלה בקשר עם עמילות מכס בשונה מזכאותו לעמלה מן הרווח בתיקי השילוח לגביה אין כל מחלוקת. בשלב זה ובטרם נשמעו ראיות אין בידי להכריע בשאלה זו ולפיכך בשלב זה לא יינתן צו המורה לנתבעת לגלות מסמכים אלה. פתוחה תהיה הדרך לתובע בהמשך הדיון ולאחר שיישמעו הראיות להגיש בקשה נוספת בקשר עם מסמכים אלה. 9. המסמכים המפורטים בסעיפים י - יג לבקשה המתייחסים למכירות כלל סוכני הנתבעת - על פי הסכם ההעסקה בין התובע לנתבעת זכאי התובע: "לבונוס של 3% מהרווחים בתיקים של שאר אנשי המכירות והפרילנסרים בחברה..." (סעיף 5 להסכם ההעסקה). טענות הצדדים ביחס למכירות כלל סוכני הנתבעת זהים לטענות באשר למכירות האישיות של התובע. אשר על כן וכעולה מההחלטה המתייחסת למכירות האישיות של התובע, תגלה הנתבעת את דוח העמלות הקבוצתיות. הנתבעת הצהירה כי הכינה דוח עמלות קבוצתיות המתייחס לתקופה מיום 1.3.12 ועד יום 15.7.12. הנתבעת תפיק דוח כאמור המתייחס לכל עבודתו של התובע ותגלה אותו לתובע תוך 30 יום מהיום שתומצא לה ההחלטה. כמו כן תגלה הנתבעת דוח המתייחס באופן פרטני לתיק, מרכז בתוכו את ההכנסות שנגבו בפועל מן הלקוח כפי שנרשמו במערכת הנהלת החשבונות של הנתבעת והנובעים מהפקת חשבוניות מס ללקוח, וכן את העלויות שעלו לנתבעת בקשר עם המשלוחים בפועל כפי ששולמו לנותני השירותים. בשלב זה אינני מורה על גילוי המסמכים הקשורים לדמי טיפול עמילות מכס וההחלטה המתייחסת לדמי טיפול עמילות מכס ביחס למכירות אישיות חלה אף ביחס למכירות כלל סוכני הנתבעת. 10. המסמכים המפורטים בסעיפים יד - יז לבקשה - אשר לדוחות המס השנתיים והמאזנים של הנתבעת, התובע לא הצביע על כל רלבנטיות של מסמכים אלה. כמו כן מדובר במידע המהווה סוד מסחרי של הנתבעת ואין מקום לגלותו. 11. אשר למסמכים המעידים על תחשיב הבונוסים האישיים והקבוצתיים אשר שולם לתובע, הנתבעת טוענת כי התחשיב מבוסס על "דוח עמלות אישיות המגיעות בגין כל תקופת העבודה" מסמך אשר גולה ואשר על הנתבעת להמציאו לתובע כעולה מההחלטה ולפיכך אין מקום להורות על גילוי מסמכים נוספים. 12. התובע יגיש עדויותיו הראשיות בתצהירים תוך 30 יום מקבלת המסמכים כעולה מההחלטה. 13. הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בסוף ההליך. עיון במסמכים ספציפייםעיון במסמכיםמסמכים