"עדות כבושה" בעבירות מין בתביעה אזרחית

בפס"ד 5636/08 פלוני נ' מדינת ישראל נקבע : "עוד ראיתי מקום להטעים, כי כפי שנקבע בפסיקתו של בית-משפט זה פעמים רבות, תופעת הדחקה וכבישת עדותם של קורבנות עבירות מין בכלל, וקורבנות קטינים בפרט, היא תופעה ידועה ומוכרת. לרוב נמצא כי קיים הסבר מניח את הדעת לכבישת העדות, המעוגן היטב בנסיבות העניין ובמציאות חייו של הקורבן. זאת, בין היתר, בדמות תחושות פחד, בושה, מבוכה והעדר הבנת טיב המעשים בסמוך לאחר התרחשותם. בהתקיים הסבר כאמור, אין בכבישת העדות כדי לפגום במהימנותה (ע"פ 2485/00 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נה (2) 918, 925 (2001))."
על כן ניישם בהיקש האזרחי את האמור בע"פ 9809/08 ארנלדו לזרובסקי נ' מדינת ישראל ולפיו: "גם כאשר כובש מתלונן עדותו משך זמן רב, יתכן ותקבל גרסתו משקל מלא, כאשר בעבירות מין מדובר (ראו למשל: ע"פ 2485/00 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2) 918, 926-925 (2001)), ואפילו כאשר התנהגותו של מתלונן תמוהה ואינה רציונאלית, לא בוחן אותה בית המשפט בהגיון קר (ראו: ע"פ 6375/02 בבקוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(2) 419, 429 (2004)). צא ולמד – כי אין דינו של מתלונן על עבירות מין שבוצעו בו, כדין מתלונן וקורבן פלילי אחר. ברם, אספקלריה שונה זו שבה נבחנת גרסתו של קורבן עבירות מין, אינה יכולה להפוך את ההליך הפלילי, אשר במרכזו הנאשם, לפלסתר: "יודגש כי 'המובלעת הראייתית' המיוחדת לעבירות מין אינה 'הנחה' שבית המשפט עושה לנפגעי עבירות מין, ואין מדובר בריכוך או בהנמכה של הרף הראייתי 'מעבר לכל ספק סביר' כנדרש להרשעה בפלילים. הדברים נובעים מהבנה והכרה של בתי המשפט באופי המיוחד של העבירה, בין היתר, בעקבות ידע מקצועי וניסיון נצבר של שנים רבות של העוסקים והמטפלים בנפגעי עבירות מין" (עניין פלוני, פסקה 90).
עניין דומה נידון בע"פ 10222-05-09 פלוני נ. מ.י. שם התייחס בית המשפט לתמיהה מדוע העדות כבושה , וציין כי ייתכן שהתלונות נגד המתלוננת וחרב הפיטורים המתנופפת היוו הזרז לתלונה, בהקשר זה מתייחס בית המשפט שם גם למשמעותה של עדות "הממונה" כעדות שמיעה בלבד, ומשקלה בהתאם. לכבישת הראיה מתייחס בית המשפט שם באומרו:" כבישת תלונה, כמו כבישת עדות, גורעת ממהימנות התלונה או העדות ומפחיתה את משקלה בשל החשד המתעורר באשר לאמיתותה, אלא אם ניתן הסבר המתקבל על דעת בית המשפט, כאשר הדגש אינו דווקא על משך השתיקה כי אם על הסיבה שבגינה בחר העד לצפון את המידע שברשותו, כמו גם על שינוי הנסיבות אשר הניעו אותו לחשוף את המידע ראו: ע"פ 1947/07 פלוני נ' מדינת ישראל.
משפט פליליעדותדיוןעבירות מיןעדות כבושהתביעה אזרחית