בקשה לתיקון כתב תביעה לפני הגשת תצהירי עדות ראשית

בקשה לתיקון כתב תביעה השתלשלות העניינים: 2. ביום 30/10/12 הגישה התובעת את תביעתה כנגד טירת המותגים בע"מ (להלן: "הנתבעת") לבית דין זה. באותה העת, הייתה התובעת מיוצגת על ידי עו"ד מואנס פרח. בתביעתה טענה התובעת כי הוא עבדה אצל הנתבעת מיום 12/8/11, או מועד הסמוך לכך, ועד ליום 24/6/12, שאז פוטרה מעבודתה, כאשר לטענתה, העילה לפיטוריה הייתה הריונה. בתביעתה, ביקשה התובעת לחייב את המשיבה לשלם לה פיצויי פיטורים, דמי חגים, דמי הבראה, פדיון חופשה שנתית, פיצוי בגין אי הפרשות לקרן פנסיה, פיצוי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988, פיצוי בגין אי עריכת שימוע, אובדן שכר עבודה ועוגמת נפש, בסך כולל של 106,881 ₪. 3. ביום 29/11/12 הגישה הנתבעת את כתב הגנתה, בו טענה, בין היתר, ששולמו לתובעת מלוא זכויותיה; בהתאם לאחוזי משרתה לתובעת מגיע תשלום פיצויי פיטורים בסך של 2,262 ₪, דמי חגים בסך 598 ₪, דמי הבראה בסך 623 ₪, פדיון ימי חופשה בסך 577 ₪; התובעת לא הודיעה לנתבעת על דבר הריונה טרם פיטוריה. 4. ביום 30/5/13 התקיים דיון במעמד התובעת, בעלה וב"כ- עו"ד שמריהו, ב"כ הנתבעת ומר כנעאן- בעלי הנתבעת. במעמד הדיון טענה ב"כ התובעת- עו"ד שמריהו, שהתביעה הינה גם בגין הפרת חוק עבודת נשים, תש"יד- 1954 (להלן: "חוק עבודת נשים"), שהרי, התובעת עבדה אצל הנתבעת מעל לחצי שנה והנתבעת ידעה על הריונה בעת פיטוריה. במעמד הדיון, ניתנה החלטה לפיה, ב"כ התובעת תגיש בקשה לתיקון כתב התביעה, תוך 15 ימים (עמ' 8- 1 לפרוטוקול הדיון מיום 30/5/13). 5. ביום 11/6/13 הגישה התובעת בקשתה שלפנינו, לתיקון כתב תביעתה. לטענתה, המדובר הוא בתביעה של פיטורי עובדת בהריון, בניגוד לסעיף 9 לחוק עבודת נשים, ובתביעה (שהוגשה על ידי ב"כ אחר) לא הוזכרו חוק עבודת נשים וזכויות התובעת הנובעות מכוחו. 6. ביום 7/7/13 הגישה הנתבעת את תגובתה לבקשה זו. המשיבה מתנגדת לתיקון כתב התביעה ומבקשת לדחותה על הסף. לטענת הנתבעת, כתב התביעה הוגש ביום 30/10/12, והתובעת השתהתה בהגשת בקשתה לתיקון כתב התביעה; בסעיף 10ח לכתב התביעה, נטענה הפרת סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים ונתבעו הפסדי שכר בסך של 20,362 ₪; אין המדובר הוא בסעד חדש שלא מופיע בכתב התביעה ויש לדחות את הבקשה על הסף. דיון והכרעה 7. תקנה 41(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991, קובעת כי ניתן לתקן את כתב התביעה, לאחר שנתקבלה רשות לכך מבית הדין: "41.(א) בית הדין או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין או להורות לו לתקן את כתבי טענותיו". 8. בדב"ע נה/ 115-3 שמעון שלוסמן נ' "צים" חברת השיט הישראלית בע"מ, עבודה ארצי, כח (2) 290, עמד הנשיא דאז גולדברג, על שתי שאלות, הנפרדות זו מזו והניצבות לנגד עיניו של בית הדין בבואו לדון בבקשה לתיקון כתב תביעה, וכך אמר: "מתן רשות לתקן כתב טענות נתון תמיד לשיקול דעתו של בית המשפט, או בית הדין לאחר שישקול את נסיבות העניין. כאשר מבקשים לתקן כתב טענות, ניצבות שתי שאלות נפרדות זו מזו לשיקול דעתו של בית המשפט. הראשונה, האם מעמיד הנוסח המתוקן את הפלוגתא האמיתית לדיון. השנייה - האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. אם התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית, כי אז הגישה במסגרת השאלה השנייה היא מאד ליברלית, כדי שהטפל לא יכשיל את העיקר". (ראה בנוסף: ע"ע 391/99 אלי שניידר נ' נתיבי נפט בע"מ, עבודה ארצי לג (26), 32; דב"ע שן/3-23 מדינת ישראל - יורם מלמן פד"ע כא 360); דב"ע שן/ 23-3 מדינת ישראל נ' יורם מלמן, פד"ע כא 260; דב"ע נו/ 217-3 שפירו יעקב נ' מדינת ישראל- נציבות מס הכנסה, עבודה ארצי, כרך כ"ט (3), 149). 9. ומכאן לענייננו. 10. התובעת צירפה לכתב תביעתה שהוגש ביום 30/10/12 מכתב פיטורים מיום 24/6/12, לפיו, עבודתה אצל הנתבעת תסיים ביום 8/7/12, עקב צמצום בעבודה. כמו כן, צירפה התובעת לכתב תביעה זה, אישור מיום 9/7/12, לפיו, היא נמצאת בשבוע 17.2 להריונה. לטענת הנתבעת בכתב הגנתה, התובעת הוציאה את האישור בדבר הריונה יום לאחר פיטוריה, ומכאן שפעלה בחוסר תום לב, כאשר לא הודיעה על דבר הריונה מיד עם קבלת מכתב הפיטורים ביום 24/6/12. לכאורה, דומה בשלב זה, שאחת המחלוקות העיקריות בתיק, סובבת סביב פיטוריה של התובעת מעבודתה אצל הנתבעת, בעת שהייתה בהריון, והזכויות הנובעות מסיום יחסי העבודה. בנסיבות המקרה שלפנינו, טרם החלה מסכת ההוכחות בתיק וטרם הוגשו תצהירים על ידי הצדדים. בשלב הנוכחי בו עומדת התביעה, נראה כי תיקון כתב התביעה, יוביל לפתרון המחלוקות המהותיות והעיקריות שבתיק, ויעמיד את הפלוגתא האמיתית לדיון, וכן, את כל המחלוקות האחרות הנובעות ממנה, בצורה בהירה וברורה יותר. זאת ועוד, לא נראה, בשלב זה, כי יהא בתיקון כתב התביעה, משום גרימת כל נזק לנתבעת, וככל שכן, עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. 11. משאלו הם פני הדברים, הבקשה לתיקון כתב התביעה מתקבלת, כך שכתב התביעה המתוקן בתיק, הוא זה שצורף לבקשת התובעת מיום 11/6/13 שלפנינו. 12. הנתבעת רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן, תוך 30 יום מהיום, ותעביר העתק במישרין לתובעת. 13. הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון במסגרת פסק הדין הסופי בתיק. עדותכתב תביעהתיקון כתב תביעהדיוןמסמכיםתצהיר עדות