בקשה להארכת מועד להגשת ערעור שכנגד

בקשה להארכת מועד להגשת ערעור שכנגד: תקנה 99 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), קובעת את האפשרות להגיש ערעור שכנגד והמועד לעשות כן, וזו לשונה: "היה בדעת המשיב לטעון בשעת הדיון בערעור שהחלטת בית הדין קמא טעונה שינוי, יגיש על כך הודעה לבית הדין שלערעור, בפירוט הנימוקים, תוך עשרה ימים מהיום שבו הומצא לו כתב הערעור כאמור בתקנה 98 אולם לא יאוחר מאשר חמישה עשר ימים לפני התחלה הדיון בערעור, והעתק ההודעה יומצא לכל אחד מהמשיבים" בהתייחס להוראה זו נקבע כי המועד להגשת ערעור שכנגד הינו 10 ימים מהמועד שבו הגיע הערעור לידי המשיב, אלא אם המועד לדיון קבוע מוקדם יותר [ראה: עאח (ארצי) 53/07 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה - שמעון חממי הראל (מיום 6.12.07); דב"ע תשן/9-51 עירית קרית אתא - תמר בשיסט, פד"ע כא', 213]. תקנה זו, בדומה לתקנה המקבילה בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, מקנה למעשה הארכת מועד למשיב להגשת ערעור על פסק הדין של בית הדין קמא, על אף שבחר בשלב ראשון שלא לעשות זאת, מן הטעם שהעניין ממילא מובא בפני ערכאת הערעור. מטעם זה אף נקבע כי "ערעור שכנגד דינו כדין ערעור רק לצורך אותו עניין שהוא נושא הערעור, ורק כלפי המערער עצמו, אך לא לצורך עניין אחר ושונה הימנו, שנידון אף הוא בדרגה הראשונה" [ראה: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי; בעמ' 798; כפי שצוטט בבש"א 4691/91 מדינת ישראל נ' אוזן, פ"ד מה(5) 695; כן ראה: דב"ע נה/3-72 מיכאל בן טובים - אביק בע"מ, (פסה"ד מיום 24.8.95)]. הארכת מועד להגשת ערעורהארכת מועדהמועד להגשת ערעוריםערעור שכנגדערעור