תביעה לתשלום קצבת זקנה באופן רטרואקטיבי

תביעה לתשלום קצבת זקנה, באופן רטרואקטיבי החל מהמועד בו הגיע התובע לגיל פרישה (אוקטובר 2008). 2. להלן העובדות הרלוונטיות: א. התובע, יליד אוקטובר 1931, הגיש תביעה לנתבע לקבלת קצבת זקנה ביום 25.10.11 (להלן - התביעה), לאחר שמלאו לו 70 שנה. ב. במכתבו מיום 22.7.12 (להלן - מכתב הדחייה) הודיע הנתבע כי התביעה נדחית מן הטעם שהוגשה באיחור. עם זאת צוין בכתב יד על גבי המכתב כי "אושרה לך קצבה מ 1.1.10" - היינו שולמה לתובע קצבת זקנה בעבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה (ואף מעבר לכך החל מתחילת שנת המס, בהתחשב בכך שהינו עצמאי). ג. הצדדים אינם חלוקים כי בשנת המס 2010 היו הכנסותיו של התובע נמוכות מההכנסה המירבית הקבועה לעניין זה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן: החוק), ובהתאם שולמה לו קצבת זקנה בגין תקופה זו כמפורט לעיל. ד. הצדדים חלוקים בשאלה האם הכנסות התובע בשנים 2008 ו - 2009 עלו על ההכנסה המירבית אם לאו. הנתבע הגיש תעודת עובד ציבור בקשר לכך אך היא אינה ברורה בנקודה זו (מחד נרשם בה כי הכנסותיו של התובע היו נמוכות מההכנסה המותרת, ומאידך לפחות לגבי שנת 2009 - מצוינת בתעודה הכנסה גבוהה מההכנסה המותרת), והתובע לא אישר את הנתונים הנקובים בתעודה. כיוון שאין לכך השלכה על השאלה שבמחלוקת בפניי - לא מצאתי לנכון להכריע בכך או להעביר את התיק להוכחות לצורך כך. ה. בהעדר מחלוקות עובדתיות הרלוונטיות לצורך הכרעה במחלוקת - פסק הדין ניתן על יסוד טענות הצדדים בכתב ובעל פה במהלך הדיון המוקדם. טענות הצדדים 3. התובע טוען כי פנה לנתבע בהגיעו לגיל פרישה ובדק את זכאותו לקצבת זקנה; לדבריו, נאמר לו כי יקבל קצבת זקנה גדולה יותר אם ימתין עם הגשת התביעה עד לגיל 70 - ומסיבה זו לא הגיש את התביעה במועדה. התובע מבקש את תשלום הקצבה רטרואקטיבית לתקופה של 48 חודשים, לפי סעיף 296(ב)(2) לחוק. התובע מפנה לאתר האינטרנט של הנתבע, בו נרשם כי "על פי תיקון בחוק, מי שהגיש את התביעה לאחר שהגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה (הגיל השני), יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי של 48 חודשים לכל היותר". 4. הנתבע טוען כי פעל בהתאם להוראות החוק, וכי בהתאם להן לא ניתן לשלם לתובע קצבת זקנה באופן רטרואקטיבי מעבר לתקופה ששולמה. הכרעה 5. סעיף 296 לחוק קובע כדלקמן: "(א) כל תביעה לגמלת כסף, תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה. (ב) (1) הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור; היתה התביעה שהוגשה כאמור, למענק או לגמלה אחרת שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת, ישולמו המענק או הגמלה האמורים, בתנאי שבחודש שבו הוגשה התביעה למוסד, טרם חלפו 18 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים בגמלה; (2) על אף האמור בפסקה (1), לעניין קצבת זקנה - לא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 48 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה, ומתוך אותה תקופה לא תשולם קצבת זקנה שהזכאות לה מותנית בהכנסת המבוטח לפי הוראות סעיף 245, ככל שהוא זכאי לה, בעד תקופה העולה על 12 חודשים". 6. סעיף 296(ב)(2) לחוק - אשר התווסף לחוק בתיקון מס' 133 משנת 2012 - קובע אם כך כי ניתן לשלם קצבת זקנה לתקופה רטרואקטיבית שעד 48 חודשים טרם הגשת התביעה. עם זאת, הסעיף ממשיך וקובע כי כאשר מדובר בקצבת זקנה שהזכאות לה מותנית בהכנסות - היינו קצבת זקנה המשולמת בגיל המותנה - תשולם היא לתקופה רטרואקטיבית שעד 12 חודשים טרם הגשת התביעה בלבד. התובע הגיע לגיל 70 בחודש אוקטובר 2011 ולכן כל שלוש השנים שקדמו לכך הן תקופה מותנית מבחינתו, ובהתאם להוראות החוק - הינו זכאי לתשלום רטרואקטיבי של 12 חודשים בלבד, כפי ששולם לו. 7. טענת התובע כי הוטעה על ידי הנתבע להגיש את תביעתו בגיל 70 - ככל הנראה לאחר שהופנה להוראת סעיף 249 לחוק הקובעת תשלום "תוספת דחיית קצבה" - אינה יכולה לסייע לו. ראשית, גם אם הופנה התובע להוראת סעיף 249 לחוק - לא בהכרח הייתה זו הטעיה וייתכן כי דובר באי הבנה או בהמלצה שהתבססה על נתוני ההשתכרות של התובע נכון לאותו מועד. שנית, גם אם אכן הוטעה התובע על ידי נציג הנתבע (ואיני קובעת קביעה עובדתית כזו) - אין בכך כדי להקים לו זכות שאינה נתונה לו על פי החוק. בלשונו של בית הדין הארצי: "התנהגותו של גוף ציבורי, דוגמת המוסד לביטוח לאומי, אינה יכולה ליצור עילה לזכות אשר אינה קיימת בחוק... ואף מקום בו המוסד הטעה מבוטח - דבר שלא קרה במקרה דנן - אין הוא רשאי להעניק לו זכויות בלי שהן מעוגנות בחוק" (עב"ל 181/99 מרים מן - המוסד לביטוח לאומי, מיום 24.4.02). עוד הובהר בפסיקה, כי טענת תובע לאי ידיעת זכותו להגשת תביעה לקצבת זקנה אינה מקנה לו זכאות רטרואקטיבית מעבר לקבוע בסעיף 296 לחוק (עב"ל 628/08 פרופ' אליעזר גלעדי - המוסד לביטוח לאומי, מיום 15.4.10). 8. באשר לטענת התובע בדבר נוסחו המטעה של אתר האינטרנט של הנתבע - גם אם הניסוח אינו מדויק, אין בכך כדי להקנות לתובע זכויות מעבר למגיע לו כחוק. מעבר לצורך אציין כי הניסוח אליו הפנה התובע נוקט בלשון "תשלום רטרואקטיבי של 48 חודשים לכל היותר" (ההדגשה אינה במקור), ובהמשך מודגש כי "התקופה לתשלום הרטרואקטיבי תהיה מיום הגשת התביעה עד 12 חודשים לפני שהגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה...", והמשמעות הינה למעשה כי אין זכאות מכוח התיקון לחוק טרם (בענייננו) גיל 69. 9. באשר למחלוקת בין הצדדים לגבי גובה הכנסותיו של התובע בשנים 2008 - 2009 - מחלוקת זו עשויה להיות רלוונטית לצורך חישוב זכאותו של התובע ל"תוספת דחיית קצבה" בהתאם לסעיף 249 לחוק. הנתבע יבדוק פעם נוספת את זכאותו של התובע ל"תוספת דחיית קצבה", שכן לכאורה לפי הנתונים המצוינים בתעודת עובד הציבור - הכנסות התובע בשנת 2009 היו גבוהות מההכנסה המירבית. הנתבע יודיע לתובע, תוך 60 יום, על תוצאות בדיקתו. סעיף זה נכתב מעבר לצורך, שכן התובע לא הלין במסגרת תביעתו על גובה קצבת הזקנה המשולמת לו אלא דרש תשלום רטרואקטיבי בלבד. 10. סוף דבר - לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית. מבלי לפגוע בכך, הנתבע יבצע בדיקה נוספת כמפורט בסעיף 9 לעיל. כמקובל בתיקי בטחון סוציאלי - אין צו להוצאות. קצבת זקנהרטרואקטיביות