בקשה למחיקת כתב התביעה וחיוב המשיב בהוצאות

בקשה למחיקת כתב התביעה וחיוב המשיב בהוצאות 3. העובדות הצריכות לעניין - א. המשיב הגיש כנגד המבקשת תביעה לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מעבודתו אצל המבקשת. ב. התיק נקבע לדיון קדם משפט ליום 13.3.13. המשיב ובא כוחו לא התייצבו לדיון שנקבע והמשיב חוייב בהוצאות משפט. ג. ביום 12.6.13 התקיים קדם משפט נוסף. במהלך הדיון תוקן כתב התביעה וזאת לאחר שנמצא כי הסכומים שנתבעו בו לא תאמו את הסכומים שלטענת התובע השתכר בתקופה הרלוונטית ומשהתברר כי בגין כל רכיב נתבע ערך יום עבודה שונה. ד. בסוף הדיון ביקש ב"כ המשיב ארכה לצורך הגשת תחשיב הסכום הנתבע בגין הפרשי שכר ונקבע שעל ב"כ המשיב להמציא את התחשיב בתוך שלושים ימים. ה. על אף שהמועד שנקבע בהחלטתי מיום 12.6.13 חלף, לא הוגש תחשיב מטעם המשיב ומכאן בקשת המבקשת שבית הדין יעשה שימוש בסמכותו מכח תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 (להלן - התקנות) ולהורות על מחיקת כתב התביעה. 4. טענות המבקשת בתמצית - א. המשיב לא המציא תחשיב כנדרש במועד שנקבע לכך, תוך הבעת זלזול בוטה בבית הדין. ב. אין זו הפעם הראשונה בה נוהג המשיב בבזיון בית הדין עת לא טרח להגיע למועד קדם המשפט הראשון שהתקיים בתיק וזאת מבלי ליתן על כך הודעה מראש וללא כל טעם מוצדק. ג. בית הדין הארצי קבע כי תקנה 44 לתקנות נותנת בידי בית הדין סמכות למחוק על הסף כתב טענות מקום בו בעל דין נדרש לבצע פעולה בקשר לכתב טענות שהגיש ולא ביצע אותה במועד אם נוכח בית הדין כי המפר נמנע מקיום הצו בזדון או עקב זלזולו בבית הדין. ד. במצב דברים קיצוני שלפנינו, בו לא הומצא התחשיב המבסס את רכיבי התביעה כנדרש, אין מנוס ממחיקת כתב התביעה ופסיקת הוצאות ראויות בגין הבקשה. 5. טענות המשיב בתמצית - א. ב"כ המשיב הגיע לדיון שנקבע ליום 12.6.13 אף על פי שבאותה עת שהה בחופשת מחלה וזאת על מנת שלא ליצור סחבת בתיק. ב. משרדו של ב"כ המשיב עבר למשכן חדש ועם המעבר המידע שהכילה התוכנה המשרדית אבד ועל כן, חל עיכוב בהגשת התחשיב. ג. המשיב מגיש כעת את תחשיב שעות עבודתו של המשיב אצל המבקשת. 6. תגובת המבקשת לטענות המשיב - א. מאישור המחלה שהגיש ב"כ המשיב עולה כי מחלתו של ב"כ המשיב הסתיימה ביום 16.7.13 ולמרות זאת, התחשיב הוגש רק בחודש אוגוסט, כחודש לאחר מכן. ב. המסמך אשר הוגש אינו מהווה תחשיב אלא מדובר בטבלת שכר עבור 24 חודשי עבודה החוזרת על עצמה באופן זהה מדי חודש בחודשו. ג. המשיב כלל לא ביצע תחשיב כפי שנדרש לעשות אלא לקח כמות זהה של שעות נוספות והעתיק אותה לגבי כלל החודשים באופן זהה - כאשר בכל חודש נטען כי התובע עבד 174 שעות נוספות. דהיינו, לשיטת המשיב הוא עבד בשתי משרות אצל המבקשת. ד. המשיב ניצל את רוחב ידו של בית הדין שעה שאיפשר לו לתקן את תביעתו במסגרת הדיון המקדמי ואין מנוס אלא למחוק את התביעה ולחייב את המשיב בהוצאות. דיון והכרעה - 7. תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 (להלן - התקנות) קובעת כדלקמן - "בית הדין רשאי, בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת, למחוק על הסף כתב טענות מאחד הנימוקים האלה: (1) אין הכתב מראה עילה; (2) מתוך כתב הטענות נראה שהוא טרדני או קנטרני; (3) בעל הדין נדרש, מכוח סעיף 18(ד) לחוק, לבצע פעולה בקשר לכתב טענות שהגיש, ולא ביצע אותה במועד". 8. בתי המשפט בכלל, ובתי הדין לעבודה בפרט, לעולם יעדיפו להכריע בהליך הבא לפניהם לגופו של עניין. הלכה פסוקה היא כי - "הסעד של מחיקה או דחייה על הסף של הליך אזרחי הוא סעד מרחיק לכת, ועל כן יש לנהוג לגביו זהירות יתרה ולהפעילו רק כאשר ברור כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל את הסעד שהוא מבקש על פי העובדות והטענות העולות מתביעתו... השימוש בסעד זה בהליך אזרחי בבית הדין לעבודה, הוא על פי תקנות 44 ו-45 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 ובין היתר ב"שים לב למיוחד שבמשפט העבודה וביחסי העבודה...". (דב"ע נב/3-217 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח' - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח', פד"ע כז 3, בג"צ 3679/94 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד כט(1) 573). עוד נפסק באותו עניין כי: "סעד המחיקה על הסף הינו סעד קיצוני ובית הדין אינו נוקט בו, אלא במקרים חריגים. בית המשפט ציין בהקשר זה כי 'בהשתמשו בכוח למחוק כתב תביעה מחוסר עילה, כשנתבקש לעשות כן - כל שכן כשלא התבקש - חייב בית המשפט לנהוג משנה זהירות, כי המחיקה שוללת מהתובע להביא את עניינו, כפי שנטען, לפני בית המשפט, לפיכך, מקום שקימת אפשרות, אפילו היא קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים את שערי בית המשפט לפניו...". (ראו בג"צ 254/73 צרי חברה פרמצבטית וכימית בע"מ ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד כח(1) 372). 9. סעד של מחיקה/דחייה על הסף מופעל ע"י בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין קצרה המשורה עוד יותר (דב"ע מז/3-15 אפנר - מפעלי הדסה לנוער; דב"ע נא/3-31 חיפה כימקלים בע"מ -כלפון, פד"ע כב 518). 10. מן האמור עולה, כי בית הדין ייענה לבקשת מחיקה על הסף רק במקרים קיצוניים ונדירים ורק כאשר הוא משוכנע, כי גם אם יוכיח התובע את כל האמור בכתב תביעתו, לא יזכה לסעד, שכן על פי הדין החל, אותן עובדות אינן מצמיחות עילת תביעה. 11. במסגרת הדיון המקדמי שהתקיים ביום 12.6.13, ניתנה החלטה כדקלמן - "1. מהדיון היום עולה שהסכומים שנתבעו בכתב התביעה לא תאמו את הסכומים שלטענת התובע השתכר בתקופה הרלוונטית. עוד עלה, שבגין כל רכיב נתבע ערך יום עבודה בסכום שונה. 2. במהלך הדיון היום תוקנו מרבית הרכיבים של כתב התביעה מבלי שהתובע נדרש להגיש כתב תביעה מתוקן. 3. לאחר קדם משפט ממושך ביקש ב"כ התובע להמציא בתוך 30 יום תחשיב של הסכום הנתבע בגין הפרשי שכר וזאת לאחר שיפנה לטענתו לרואה חשבון. 4. ב"כ הנתבעת לא התנגד לבקשה אך ביקש, בטרם תינתן החלטה בהודעה, לאפשר לו להגיב לתחשיב. 5. לאור האמור, הנני מורה כלהלן - א. התובע יגיש בתוך 30 יום מהיום תחשיב של הסכום הנתבע בגין הפרשי שכר. ב. הנתבעת תוכל להגיב לתחשיב בתוך 21 יום ממועד קבלתו. ג. העתקים יועברו ישירות לצדדים. ד. המועד להגשת בקשות מקדמיות הוארך עד ליום 26.6.13. 6. התיק יובא לעיוני עם הגשת תחשיב התובע כאמור בסעיף 5 א להחלטה ולא יאוחר מיום 14.7.13. 7. הוצאות הדיון היום תילקחנה בחשבון בפסק הדין בתיק." 12. למרות האמור לעיל, לא פעל ב"כ המשיב על פי החלטתי ולא הגיש את התחשיב במועד אלא באיחור ניכר ורק בתגובה לבקשה למחיקת התביעה שהגישה המבקשת. 13. זאת ועוד, משהוגש התחשיב, הוגש הוא ללא פירוט כנדרש והסכומים המופיעים אף אינם עולים בקנה אחד עם טענותיו של המשיב במסגרת הדיון המקדמי אודות השכר המגיע לו. התחשיב הוכן כלאחר יד ובוודאי שאין בו כדי לתרום להבהרת גרסתו של המשיב אודות הפרשי השכר להם, לטענתו, הוא זכאי. משכך היה מקום, לכאורה, להורות על מחיקת התביעה מכח תקנה 44(3) לתקנות. 14. יחד עם זאת וחרף האמור, לאור ההלכות שפורטו לעיל אודות מתן סעד של סילוק על הסף במקרים חריגים בלבד ומשבית הדין מעדיף בירור התובענה לגופא על פני מחיקתה על הסף סבורני כי מחיקת תביעה בשל אי הגשת תחשיב ראוי הינה סנקציה מרחיקת לכת. דברים אלה מקבלים משנה תוקף מקום בו ניתן לרפא את הפגם באמצעות חיוב המשיב בהוצאות לטובת המבקשת. למותר לציין, כי התחשיב במתכונת בה הוגש אינו מסייע להבהרת גרסתו של המשיב אודות הפרשי השכר להם, לטענתו, הוא זכאי. בהעדר תחשיב ראוי, המשיב עליו מוטל נטל הראיה להוכחת תביעתו, מסתכן בדחיית תביעתו ברכיב זה. 15. סוף דבר - הבקשה נדחית. 16. חרף התוצאה, בין היתר נוכח הצורך בהגשת הבקשה למחיקת התביעה והתנהלות המשיב, ישלם המשיב למבקשת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1,900 ש"ח וזאת בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה. לא ישולם הסך הנ"ל במועד ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן ההחלטה ועד לתשלום המלא בפועל. 17. הצדדים יודיעו לבית הדין, בתוך 10 ימים מקבלת ההחלטה, כיצד בכוונתם להמשיך בניהול התביעה. עם קבלת ההודעה ולאורה, תינתן החלטה בדבר המשך ההליכים בתיק. כתב תביעהמסמכיםמחיקת תביעה / הליך