תקנה 16(א)(7): התניית הוצאת היתרי בנייה בהריסתם של מבנים

תקנה 16(א)(7): התניית הוצאת היתרי בנייה בהריסתם של מבנים אשר להם קשר עם הבנייה המוצעת תקנה 16(א)(7) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 מאפשרת התניית הוצאת היתרי בנייה בהריסתם של מבנים אשר להם קשר עם הבנייה המוצעת. כעיקרון, אם המדובר במתקנים בלתי חוקיים, הרי שגם אם אלו אינם קשורים ישירות בבנייה המוצעת, ניתן לדרוש את הריסתם (ובלבד שאלו מתקנים של העוררת), שכן העוררת אינה זכאית ליהנות מהוראות החוק אותו היא מפרה במקום סמוך לבנייה המבוקשת (הש' לעת"מ 2133/04 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית אתא נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ואח', ). אולם אין למשיבה זכות לדרוש את הריסתם של המתקנים אשר הוקמו על פי היתר בנייה כחוק. בנייה אשר בוצעה כחוק, ואשר לא הפכה לבלתי חוקית כתוצאה משינוי תכנוני כלשהו, אינה בת הריסה, ולא ניתן היה להורסה על פי כל הוראת דין אחרת. אין המשיבה יכולה לנצל את הצורך של העוררת בקבלת היתר בנייה, בכדי לקבוע דרישות שאין להן כל יסוד בדין. עמד על כך בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה, בעת"מ 24/98 קו רקיע חברה לבניין בע"מ נ' ג'קי סבג ואח', דינים-מחוזי לד(1) 940, בו נדרש יזם על ידי ראש עיריית נהריה, להקים בית כנסת, כתנאי לקבלת הקלה. בית המשפט מצא כי דרישה זו אינה נסמכת על הדין, ולא יכולה להוות תנאי להוצאת היתר: "השאלה במחלוקת הצריכה הכרעה, אינה מתייחסת לסוג מבנה הציבור שהעותרת חויבה בהקמתו, כתנאי לקבלת ההיתר, אלא לעצם סמכותה של הועדה להתנות הוצאת היתר, ככל שהוא מתייחס להגדלת אחוזי בנייה, במסגרת "הקלה", בהקמת מבנה ציבורי כלשהוא. לפיכך, אין בדעתי, לבחון את השאלה, אם אכן היה צורך בהקמת בית כנסת במקום והאם צורך כזה צריך היה להיות קשור לתוספת הבניה המבוקשת, או האם ראוי היה לחייב את העותרת כיזם נוסף בהקמת מבני ציבור אחרים. לצורך בחינת השאלה, ועל אף מיקומו של בית הכנסת המיועד, נקודת המוצא היא, שאכן יש צורך בהקמת בית כנסת במקום, והשאלה היא, למרות האמור, האם התנאי תקף. התשובה לשאלה זו, לאור הוראות החוק וההלכות שנקבעו, ולמרות נסיונות חוזרים ונשנים של רשויות מקומיות אלה ואחרות לקבוע תנאים כאלה או אחרים היא, ברורה וחד משמעית, התנאי האמור, אינו תקף והינו בטל ומבוטל" בניהמבנההיתר בניה