דיון חוזר בהחלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

דיון חוזר בהחלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה באופן עקרוני, על ועדה מקומית כגוף תיכנוני לא חל הכלל של "גמר המלאכה" ,והיא רשאית לחזור ולדון בבקשה להיתר בנייה גם לאחר שהיא כבר קיבלה החלטה בענין, עד שניתן היתר בנייה. כך לדוגמא הוחלט בבג"צ 178/74 זאב בן חורין קבלני בנין בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה נהריה כ"ח (2) 757 (בעקבות בג"ד 123/04) כי : "ועדה מקומית רשאית לחזור ולדון בכל שאלה שכבר נדונה על ידה ולבטל את החלטותיה הקודמות- לפחות כל עוד לא הוענקה לעותר היתר בנייה, והעותר פעל על פיו". וכן בבג"צ 795/79 המועצה האזורית גזר נ' הועדה הארצית לתכנון ובנייה, פ"ד לו (1) 561 קבעה השופטת בן פורת כי: " אין מקום להפעיל את עקרון סופיות הדיון (finis litium) בכל חומרתו הפורמאלית על החלטותיה של רשות ציבורית, אשר מתפקידה "לשקוד בראש ובראשונה על הגשמת מטרות הנעוצות בטובת הכלל". מילוי תפקיד זה כהלכה מצדיק גמישות יתר בכל הנוגע לאפשרות העיון מחדש בהחלטותיה של הרשות המינהלית, כל אימת שמתברר, כי הללו אינן מתיישבות היטב עם המטרות האמורות: בג"צ 123/64, שם. הלכה זו, שדנה בפעולותיה של הוועדה המקומית ובכוחה להפוך החלטה קודמת, הוחלה גם על הוועדה המחוזית בבג"צ 162/67 [4], שם אומר כבוד השופט ויתקון, בעמ' 382: "אכן, ההחלטה, לכשעצמה, לא היתה בעיני אפסית. לא בדרך זו נתפנתה הדרך לדיון חוזר באותה תכנית לפני אותה ועדה. אך מכאן אין להסיק שאסור היה לוועדה המחוזית לחזור ולדון בתכנית ולהגיע לתוצאה הפוכה. אם ההלכה בענין סאיסנאס (הכוונה לבג"צ 123/64 [3] - מ' ב"פ) בדין יסודה, ועל כך אין חולק, רשאית גם רשאית ועדה לבטל החלטה קודמת וליתן החלטה חדשה תחתיה". בבג"צ 318/75, רוברט דוג'רס חדג'ס נ' המועצה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, פד"י ל (2) 133 קבע כבוד השופט לנדוי מה הם התנאים לקיום דיון חוזר על ידי רשות תכנון וכדלקמן: "רשות תכנון רשאית מבחינה עקרונית לשנות את דעתה, אם לטובת האזרח ואם לרעתו, כאשר השתנו הנסיבות מאז קבלת ההחלטה הראשונה (ראה בג"צ 123/64; בג"צ 162/76 ואחרים), וכן היא יכולה להעריך את הנסיבות הקיימות הערכה חדשה, אם היא מוצאת לנחוץ לעשות כן מטעמים חשובים הנעוצים בטובת הציבור." (ההדגשה שלנו ו.ע.ת.א.) וכן קובעת כבוד השופטת בן פורת בבג"צ 795/79 הנ"ל : "יחד עם זאת הודגש, לדעתי בצדק, כי גם בעניינים מינהליים אין זה רצוי כלל ועיקר, שהאזרח יהיה צפוי על לא עוול בכפו לשינוי החלטה קודמת (ביטול רישיון מונית שהוענק לו). זוהי סמכות שאין להשתמש בה אלא במקרים כבדי משקל, היינו, כאשר האינטרס הציבורי עדיף בנסיבותיו של המקרה על פני האינטרס של הפרט, שעניינו יידון בהגינות ובבת-אחת." (ההדגשה שלנו ו.ע.ת.א.) ולסיכום: ועדה מקומית, ככל רשות תיכנון, רשאית לדון מחדש בהחלטה אשר התקבלה על ידה ואולם, הדבר ייעשה רק במקרים נדירים וכבדי משקל כאשר קיימת הצדקה ציבורית לעשות, שכן, יש בקיומו של דיון חוזר משום פגיעה בזכותו של האזרח שלא להיות מוטרד כמה פעמים באותו ענין וזכותו להבאת ענינו לידי גמר. דיון חוזרבניהדיוןתכנון ובניהועדה מקומית לתכנון ובניה