סעיף 63א לחוק התכנון והבניה

סעיף 63א לחוק התכנון והבניה קובע כדלקמן: - 63"א. (א) יועדה בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת קרקע למטרת מגורים, יראו ייעוד כאמור כאילו הוא כולל גם היתר למגורי חוסים שמשרד העבודה והרווחה אישר להם לגור במעון, או למגורי נכי נפש שמשרד הבריאות אישר להם לגור במסגרת מגורים עצמאית או מוגנת, ובלבד שבבנין מגורים מאוכלס לא יגורו יותר מששה חוסים; הגבלה זו לא תחול לגבי בנין מגורים שאינו מאוכלס; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של ועדה מקומית לכלול בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת, קרקע שיועדה בתכניות כאמור למטרת מוסדות, מעונות או טיפול בנזקקים, בכל מספר שהוא." אשר להוראות חוק התכנון והבניה אף אנו סוברים כי הוראת סעיף 63 א' תואמות להפליא את הוראותיו ומטרותיו של חוק זה הקובעות בין היתר: - "אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם." (סעיף 2) וכן "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו." (סעיף 4) בהתאם נפסק בעניין קטורזה לעיל: "השאלה מקבלת משנה תוקף לאור ההכרה החברתית ההולכת ומשתרשת שלפיה ראוי לשלב קבוצת אוכלוסייה חלשות בקהילה ולא לבודדן מחובה לה.... ניצניה של מגמה זו באו כאמור לכלל ביטוי בדבריה של כב' המשנה לנשיא בן פורת בפרשם כן ועמדו מן הסבתם ביסוד תיקון תשנ"ב לסעיף 63 א' ל . דומה כי הדברים עולים בקנה אחד גם עם מערכת האיזונים העולה היום מ , אשר לפיה יש להעמיד מול זכות המבקשים להגנה על קניינים לא רק את זכותו של המשיב מס' 3 לעשות בקנייניו שלו כרצונו אלא גם את זכותם של הדיירים במקרה דנן לקיום מינימלי הכולל קורת גג מעל ראשם תוך שמיה על כבוד האדם." בניהחוק התכנון והבניהתכנון ובניה