הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים אישרה הקמת שתי יחידות דיור

הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים אישרה למשיבים 2 עד 5 היתר להקמת שתי יחידות דיור במגרשים 2014 A ו - B מכוח תוכנית הצ/מק/238/1-5, שהיא תוכנית נקודתית החלה על המגרש נשוא הבקשה להיתר. המגרש נשוא הבקשה להיתר מצוי בפינת הרחובות מצדה ודקלה בתל מונד, כאשר הכניסה למגרש היא מרחוב מצדה. מדובר במגרש שיש בו שיפוע משמעותי. העוררים הינם הבעלים של בתי מגורים הגובלים במגרש הנדון מצד צפון - מערב וצפון מזרח. עיקר טענות העוררים מופנות כלפי גובה הבתים נשוא הבקשה להיתר, וגובה הגדרות (קירות התמך) הגובלות עם בתי העוררים. העוררים טענו כי הבניה אשר קיימת במפלס התחתון של שני הבתים נשוא הבקשה להיתר, והמוגדרים כמרתפים, אינם יכולים להיחשב כמרתפים, ויש לחשב אותם כקומה רגילה לכל דבר ועניין. לטענתם, מבקשי ההיתר קוברים את קירות המרתפים באופן מלאכותי, על מנת שאלה יהיו מצויים ביותר מ 50% מתחת לפני הקרקע. אנו בדעה, כי כל עוד פיתוח הקרקע, אשר בין היתר מכסה את קירות החוץ של מרתף, מבוצע באופן טבעי ונדרש לאור הטופוגרפיה של המגרש, אין לומר כי מבקשי ההיתר קוברים את המרתף באופן מלאכותי. פיתוח הקרקע הטבעי במקרה הנדון נגזר ממפלס ה 0.00 של שני הבתים אותם יהיה ניתן לבנות במגרש. לאחר שמיעת טענות הצדדים, ועל יסוד תשריט הבקשה להיתר בניה שהוצג בפנינו, ובהתחשב בשיפוע הקיים במגרש הנדון, אנו קובעים כי מפלסי ה 0.00 של שני הבתים אותם יהיה ניתן להקים יהיו כדלקמן: הבית הצפון מערבי ייבנה במפלס 0.00 של 65.50, והבית הצפון מזרחי במפלס 0.00 של 65.70. מפלסים אלה מקובלים על מבקשי ההיתר. על פי תשריט שהומצא לנו על ידי מבקשי ההיתר לבקשתנו, במפלסים אלה, פני הקרקע, לרבות אלה שייווצרו בעקבות ביצוע עבודות פיתוח על מנת להגיע למפלסים האמורים, מכסים את קירות המרתפים באופן שיותר מ 50% מקירותיהם מצויים מתחת לפני הקרקע, ולפיכך הם יכולים להיות מוגדרים כמרתפים. לפיכך, בכפוף לקביעת מפלסי ה 0.00 כמפורט לעיל, אנו דוחים את טענת העוררים בקשר למרתפים. לעניין גובה הגדרות הפונות לבתי העוררים, חלק מגדרות אלה הם בבחינת קירות תמך. במהלך הדיון הוסכם בין הצדדים כי קירות התמך הפונים לכיוון חצרות שני העוררים ידורגו כל 1.80 מ' ב - 60 ס"מ לתוך מגרש מבקשי היתר. בכך בא על פתרונו נושא זה בערר. לעניין הטענה הנוגעת לניוד הזכויות, ב"כ העוררים הודיע כי הוא אינו עומד על הטענה. לאור האמור אנו דוחים את הערר בכפוף לתיקון מפלסי ה 0.00 כקבוע לעיל, ובכפוף לתיקון מבנה קירות התמך. בקשה מתוקנת של היתר הבניה, בהתאם לקבוע לעיל, תועבר לעיון העוררים, אשר יוכלו להעלות טענות טכניות בלבד תוך שבעה ימי עבודה ממעוד קבלת התשריט המתוקן. בניהתכנון ובניהיחידת דיורועדה מקומית לתכנון ובניה