הועדה המקומית החליטה לאשר בקשה להרחבה של דירה בקומת הקרקע

הועדה המקומית החליטה לאשר את הבקשה להרחבה של דירה בקומת הקרקע של הבניין בדומה להרחבות אחרות שבוצעו ע"י דיירים אחרים. ההרחבה מנצלת חלק מחלקה היחסי של אותה דירה בהקלה של 6% בשטח הבניה וליתר הדיוק, שני מ"ר. ההרחבה מתוכננת בחלקה הדרומי של המגרש, מקום בו מתוכננות כיום שלוש חניות בעתיד, חניות שעדיין לא יצאו לפועל מטעמים שונים תכנוניים וקנייניים. העוררים טוענים כי מדובר באזור הסובל ממצוקת חניה חריפה ועל כן, פגיעה בפוטנציאל החניה מגרש אינה שקולה כנגד הרחבת הדירה ואין לאשרה. המשיבים טוענים בתמצית כי זכותם להרחיב את דירתם כפי שעשו שכנים אחרים. הבקשה ברובה מהווה ניצול של זכויות הבניה מוקנות והם זקוקים לה מטעמים כאלה או אחרים ואין למנוע זאת מהם. הוועדה המקומית דחתה את התנגדויות העוררים וקבעה כדלקמן: התוספת כפי שמוצעת להרחבת דירת מבקשי ההיתר בקומת הקרקע ובעורך הבניין הקדמי מוצדקת מבחינה תכנונית ומשתלבת עימו. התוספת מבוקשת תוך מימוש זכויות מוקנות זאת במסגרת החלק היחסי המותר העומד לרשות דירת מבקשי היתר וכן ניצול חלקי של ההקלה יחסית 6% העומד לרשותה. (1.90 מ"ר מתוך 13.70 מ"ר). הקלה יחסית זו איננה מנוצלת במלואה. הוועדה מפנה תשומת לב השותפים לנכס בעלי יחידת המגורים העליונה בבניין הנדון משפ' גולד והנמנית על המתנגדים לבקשה הנדונה לעודה כי בעבר אושרה ומומשה בהיתר תוספת להרחבת דירתם לרבות עליית גג בבניין הקדמי הנדון. לנושא החניה יובהר כי בבקשה זו (היתר 013 שניתן במרץ 2011) אף נכללה ואושרה חניה אחת שהוצעה בקדמת החלקה בחלק הצפוני הפונה לחזית הרחוב. יתרה מכך הועדה מציינת בפני הצדדים כי התוספת כפי שמוצעת בחלקה האחורי ובשטח הנמצא בין הבניינים תואמת גם את החלטת וועדת ערר המחוזית בערר מס' 281/10 מיום 18.11.2010 אשר קבעה כי תוספת זו כפי שמוצעת בשטח הנמצא בין הבניינים הינה סבירה מבחינה תכנונית ומאפשרת ניצול טוב יותר של זכויות הבניה העומדים לרשות מבקש ההיתר וללא פגיעה בשטחי הבניה שאושרו ומוצו עפ"י היתרים קודמים למתנגדים בעלי יחידת המגורים העליונה משפ' גולד בבניין זה. דיון והכרעה: וועדת ערר דנה בערר, שמעה בהרחבה את טענות הצדדים ועיינה בהיסטוריה התכנונית של התיק. עקרונית, אנו סבורים כי מקום בו עומדות למאן דהוא זכויות בניה מוקנות הרי שיש לאפשר לו לנצלן באופן סביר ובהתאם למשטר התכנוני החל במקרקעין. בעניינינו התבקש תכננון סביר ביותר בהמשך לדירה הקיימת וללא חריגה מאותו משטר (לא התבקשו הקלות בקווי הבניין, תוספת קומות או בקשות אחרות כיוצא באלה). יש לציין כי הבניין הינו בניין בן עשרות שנים אשר נבנה לפני תחילת חוק התו"ב, לא כל שכן לפני התקנת תקנות התו"ב (התקנת מקומות חניה ) התשמ"ג 1983 ולא חלה על הבניה בו חובת התקנת מקומות חניה על פי הדין. יחד עם זאת, אנו ערים וכך אף התרשמנו למצוקת החניה החריפה הקיימת באותו רחוב הנובעת בין היתר הן מקיומם של בתים כאמור אשר לא הותקנו בהם חניות והן מקיומם של מוסדות ציבוריים כאלה ואחרים בסביבה. במצב דברים זה אנו רואים להורות כדלקמן: הוועדה המקומית תבחן באמצעות הצוות המקצועי אם ניתן להתקין חניה נוספת במגרש בין אם בחזית הבניין ובין אם בכל שטח פנוי אחר בו. את מסקנותיה תעביר הועדה המקומית הן לוועדת ערר והן לצדדים לצורך ידיעה. ככל שניתן יהיה להתקין חניה כאמור, תתוקן הבקשה נשוא הערר כך שתכלול חניה נוספת על פי הוראות והנחיות הוועדה המקומית. היה ויימצא כי לא ניתן להתקין חניה כזו, תאושר הבקשה במתכונת שהוגשה. בכפוף לאמור, העררים נדחים. ולנטינה גלמן עו"ד מיכל גלקין-גולן מזכירת ועדת הערר מ"מ יו"ר ועדת הערר ועדת ערר מחוז חיפה - שד' פל-ים 2 בניין אורן, קומה 5 חיפה מיקוד 33095 טלפון: 04-8512345, פקס: 04-8522111 קבלת קהל: ימים א', ב', ג', ה' 14:00-08:00, יום ד' 08:00-16:00 ערר מס': 211/12 מקום הבניה: רח' אח"י אילת 10 חיפה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה עתיד חדש בע"מ העוררת - נגד - הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה המשיבה החלטה ערר זה הוגשה על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (להלן: "הוועדה המקומית") לדחות את בקשת העוררת להקמת מבני יציאה למרפסת גג קיים במקרקעין הידועים כחלקה 102 גוש 11581 (להלן:" המקרקעין"). העוררת עמותה המשכנת במקום חוסים, מבקשת לנצל את הגג לצורך הקמתה של מרפסת לרווחתם של הדיירים. לטענת העוררת בקשתה תואמת תכנית וגם אם ראתה המשיבה טעם לפגם בעיצוב המבוקש, היה עליה להורות על שינויים בהתאמה ולא לדחות את הבקשה. המשיבה טוענת כי בתכנון המוצע הכולל גג רעפים טמונה פגיעה עיצובית במבנה ובחזיתות הנשקפות לסביבתו. דיון והכרעה: מדובר במבנה חדש באופן יחסי. וועדת הערר סבורה כי יוזמתה של העוררת להסדרת מרפסת לרווחת הדיירים הינה יוזמה מבורכת. יחד עם זאת, גם לדעתנו, יש לשנות את התכנון שהוצע. התכנית אוסרת באופן קטגורי על קירוי שטחים בגגות והיוצא מן הכלל, הוא שטח חדר מדרגות ויציאה לגג, כפוף לשיקול דעתה של הועדה המקומית שעל פי לשון הסעיף, מוגבל לגובה של 2.20 מ' מרצפה לתקרה. במצב דברים זה ובהתחשב בשפה העיצובית בה תוכנן הבניין, אנו סבורים כי יש מקום לשנות את התכנון מגגון הרעפים שמבוקש לגגון בקווים ישרים באופן שישתלב בעיצוב הבניין. כמו כן, במידה ותכנון כזה לא יאפשר הכנסת דודי השמש לתוך אותה יציאה, יש למצוא פתרון לדודים ומשטח הגג הקיים בין אם בשטח המרפסת באופן מגודר ובין אם בחלקו האחר של הגג. אשר על כן ולאור כל האמור, הערר מתקבל בחלקו בכפוף לכך לכשתתוקן הבקשה בהתאם להערותינו היא תאושר וההיתר יוצא בהתאם. ולנטינה גלמן עו"ד מיכל גלקין-גולן מזכירת ועדת הערר מ"מ יו"ר ועדת הערר ועדת ערר מחוז חיפה - שד' פל-ים 2 בניין אורן, קומה 5 חיפה מיקוד 33095 טלפון: 04-8512345, פקס: 04-8522111 קבלת קהל: ימים א', ב', ג', ה' 14:00-08:00, יום ד' 08:00-16:00 ערר מס': 212/12 מקום הבניה: כביש חדרה עפולה פרדס חנה גוש:10112, חלקה:4 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון הר אחזקות ונכסים בע"מ העורר - נגד - הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון המשיבה החלטה עניינו בהחלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון (להלן - "הוועדה המקומית") בבקשת העוררת במקרקעין הידועים כחלקה 4 בגוש 10112 בכביש חדרה עפולה לפרדס חנה (להלן - "המקרקעין"). העוררת ביקשה להקים במקרקעין גדר רשת או גדר איסכורית בגובה 2 מ'. הוועדה המקומית דחתה את הבקשה וקבעה כדלקמן: "הבקשה שהוגשה לוועדה נתבקשה הקמת גדר איסכורית, סביב חלקה 4 בגוש 10112. הבקשה מוצעת בתחום התנית ש/1, אשר יעדה את החלקה לשטח חקלאי. עמדת הועדה הינה, כי הקמת גדר מסוג המבוקש בשטח חקלאי, יש בו משום משיכת שימושים לא רצויים ליעוד קרקע שהשימוש בה הינו עיבוד חקלאי בלבד וכן הפרת שטחים פתוחים. מבלי לגרוע מהאמור, בחלקה קיימים מבנים שאינם כלולים בבקשה להיתר. לאור האמור, מחליטה הועדה לדחות את הבקשה." תמצית טענות העוררים הועדה המקומית אינה בוחנת כליות ולב ואינה יכולה לקבוע מראש כי יעשו בחלקה שימושים אסורים. הוועדה שקלה שיקולים שאינם רלוונטיים לבקשה, על פי הוראות ש/1 והוראות חוק התכנון והבניה אין מניעה להקים עוד גדר, תכליתה של הגדר למנוע השלכת פסולת ופלישה של גובלים. תמצית טענות המשיבה בעל השליטה בעוררת הואשם בשורת כתבי אישום בגין עבירות על חוק התכנון והבניה. בנוסף העוררת הגישה בקשה לשימוש חורג עבור חניית כלי רכב באותה חלקה, אותה בקשה נדחתה ולא הוגש עליה ערר. על פי הפסיקה מוסדות התכנון מוסמכים ואף חייבים לעיתים לשקול כבר בשלב מתן ההיתר חשש לשימושים חורגים, לעניין זה מפנה הוועדה המקומית לע"א 482/99 בלפוריה, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים. במקרקעין חלה תכנית ש/1 ותמ"א 5/6 לפיהן מיועדים המקרקעין לחקלאות. זאת ועוד, מדיניות הוועדה המחוזית לעניין שמירת שטחים פתוחים סמוך לכביש 65 באזור הנוגע באה לידי ביטוי בתמ"א 5/6 ובגדר כנ"ל יש משום פגיעה והפרה בשטחים הפתוחים וברציפותם. דיון והכרעה וועדת הערר דנה בערר ושמעה את טענות הצדדים. בניגוד לטענת העוררים מושכלות יסוד הן כי בדיני התכנון והבניה, עיקרון החוקיות עובד באופן פוזיטיבי, דהיינו, בשונה מהדין הכללי בו משמעו של אותו עיקרון כי מה שלא כתוב שאסור - מותר, הרי שבדיני התכנון והבניה מה שלא כתוב שמותר - הינו אסור, וכפי שקבע כבוד השופט כתוארו אז (וינוגרד) בעניין ע"פ 377/87 קלקא נחום נגד מדינת ישראל, שם נקבע כדלקמן: "אין תכנון ואין בנייה ואין זכויות בנייה או שימוש לפיהן אלא לפי הוראות התכניות השונות לדרגותיהן. מותר לבנות רק במסגרת המותרת בתכנית, ומה שאין תכנית מיתאר מרשה במפורש - אינו מותר." בעניינו חלה כאמור תכנית ש/1 אשר מייעדת את המקרקעין כאזור חקלאי, התכנית מפרטת רשימת תכליות באזור כזה ובין היתר גם חקלאות אקסטנסיבית באישור הוועדה המחוזית, מחצבות ומתקני מחצבות באישור הוועדה המחוזית ועוד, כן מאפשרת התכנית שימוש חקלאי, בניית מבני משק ומבנים חקלאיים. התכנית אינה קובעת הוראות ספציפיות לעניין גידור. בסעיף 2 לפרק ז' לתכנית אשר כותרתו: "גדרות משוכות ועצים", דנה התכנית באפשרות לצוות על בעלי הקרקעות הגובלות עם הדרך לגדר או לנטוע עצים את חלקותיהם ו/או לאסור עליהם כל פעולה כאמור, אולם המקרקעין קא עסקינן אינם גובלים בדרך. לא זו אף זו, מדובר בסמכות לפיה על הוועדה המקומית להוציא צווים ויש תקופה לבצעם וכיוצא באלה וברי כי תכליתה של ההוראה הינה שמירה ועיצוב שולי הדרך הראשית אשר קבועה בתכנית. נוכח הרגישות הקיימת והמוצדקת לשימוש השטחים הפתוחים אנו סבורים כי מקום בו לא התבקש שימוש חקלאי במקרקעין, אשר על פי עמדת משרד החקלאות מחייב גידור, אין הצדקה לאפשר גידור כזה בהיעדר הוראה פוזיטיבית בתכנית המתירה לעשות כן. הדברים מקבלים משנה תוקף בענייננו בו אותה בקשה נשוא הערר מתוארת כ- "גידור מגרש בגודל של 20743 מ"ר, לריכוז ציוד חקלאי פלוס כלים חקלאיים", על פניו מדובר בשימוש שאולי נלווה לחקלאות אך אינו חקלאי בפני עצמו בייחוד לא בהיקף המבוקש. לאור כל האמור אנו סבורים כי בנסיבות צדקה הוועדה המקומית בהחלטתה. יחד עם זאת, ככל שתוגש בקשה אחרת לשימוש חקלאי מובהק אשר תלווה בהמלצת משרד החקלאות לגידור שטח מסוים, נמליץ לוועדה המקומית לשקול בחיוב גידור כזה ובלבד שאופיו לא יפגע במראה השטחים הפתוחים. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. בניהקומת קרקעמקרקעיןועדה מקומית לתכנון ובניה