הקלה לתוספת 2 יחידות דיור במקרקעין

הקלה לתוספת 2 יח"ד במקרקעין הידועים כחלקות 90-91 בגוש 3704, רחוב ברודצקי ברחובות עסקינן בתוספת שתי יחידות דיור בדירות גן בפרויקט בו קבועות על פי תכנית תקפה 34 יח"ד, ב - 3376 מ"ר המתוכננים על שתי חלקות ששטחן כ - 2.4 דונם. במקרקעין חלה תכנית רח / 401 / 3 / 2 / א' (להלן: "התכנית"). התכנית כללה בין היתר ייעוד מבנה לשימור, והסדרת השימוש בו למטרות ציבוריות. עם קידום התכנון המפורט התברר לעוררת כי מכסת השטחים הקבועה בתכנית תנוצל באופן נכון יותר, אם יוספו שתי יחידות דיור, תמהיל הדירות יוותר בין דירות 4 ו - 5 חדרים בשטח ממוצע של מעל 100 מ"ר שטחים עיקריים לכל דירה. לפיכך התבקשה תוספת של 2 יחידות ללא תוספת קומות, כאשר הכוונה לנצלן כיחידות גן בקומת הקרקע. הועדה המקומית אינה מתנגדת למבוקש, תחילה, דחתה הועדה המקומית את הבקשה וקבעה כדלקמן: "לעניין ההקלה לתוספת 2 יח"ד כך שיהיו 36 יח"ד במקום 34 יח"ד, לא ניתן לאשר יש לערוך שינוי תב"ע בסמכות הועדה המקומית..." בעל פה הבהירו הצדדים כי הועדה המקומית סברה אז כי הוראות תמ"א 35 אוסרות עליה קבלת הבקשה ואישור הקלה ביחידות דיור, שכן הצפיפות בפרויקט עולה על הקבוע בתמ"א. לאחר מכן שוכנעה הועדה המקומית אחרת ולפיכך השאירה את ההקלה לשיקול דעת ועדת הערר. דיון והכרעה מקום בו מתבקשת חריגה מהוראות תכנית, לא כל שכן חריגה מהוראות תכנית שאושרה לא מכבר, אנו מתחקים ראשית על הסיבה ו/או ההצדקה לאותה חריגה. במקרה דנן הובהר לנו כי התכנון המבוקש הכולל 2 יחידות נוספות טוב ונכון יותר שכן יש באפשרותו לנצל את מכסת השטחים המוקנית בתכנית באופן נכון יותר, ואולם יש לעמוד על כך כי הוא לא יחרוג מאותה מכסה. מאחר ומדובר בדירות מרווחות ממילא הרי שתוספת 180 מ"ר שטרם נוצלו לאחת היחידות הקיימות סבירה פחות מניצולם ליחידה / יחידות נוספות. זאת ועוד, הובהר לנו על ידי נציג העוררת, וכך אף נוכחנו מעיון בבקשה כי החניה הוסדרה במלואה בתחום המגרש לרבות חניות האורחים, כאשר מחציתן של חניות הדיירים מצויות בקומת הקרקע. החריגה המבוקשת אינה משנה בפרמטרים הסביבתיים (אינה כוללת תוספת גובה, אינה כוללת תוספת נפח, ו/או חריגה מקווי בניין), ובנוגע לתוספת 2 היחידות הרי שאין בה השלכות פרוגרמתיות. לעניין תמ"א 35 אנו מקבלים את עמדת הצדדים לפיה הבקשה אינה סותרת את תמ"א 35: ראשית, עניינה של התמ"א כמוגדר בסעיף 12.2 בהגבלת תכנית מקומית לתוספת שטח לבינוי המייעדת שטח למגורים. לא מדובר בתכניות בשטח המיועד כבר למגורים, לא כל שכן בבקשות להיתרים והקלות. שנית, התמ"א עצמה מכירה בחריגים כמפורט בסעיף 12 אשר דומה כי חלקם מתקיימים במקרה דנן. שלישית, דומה כי גם לפי תמ"א 35 הצפיפות המקסימאלית המותרת ברחובות הינה המפורט בלוח 1 , 22 יחידות דיור, שכן בסמוך לעיר רחובות נקבעה מכסה לדגם יישוב 1 (11 יח"ד) ומכאן שייתכן והצפיפות המקסימאלית בו עולה כדי 22 יח"ד. על פי חישוב זה ניתן להקים במקרקעין במסגרת תכנית חדשה כמפורט לעיל 38 יח"ד. כך או אחרת, כפי שקבענו לעיל וכמפורט בפסק דינו של בית המשפט בעת"מ 2740/07 קליינר נ' הועדה המחוזית ת"א המגבלה הקבועה בסעיף 12.2 חלה רק לגבי הפקדת תכניות לתוספת שטח לבינוי ולא לגבי הפקדת תכניות על שטח שכבר מיועד לבינוי קל וחומר לעניין היתרים והקלות. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל. מקרקעיןיחידת דיור