סעיף 24 לתמ"א 36 - הקמת אתרי שידור על הקרקע

סעיף 24 לתמ"א 36 " 24.1 לאורך דרכים באזורים פתוחים, תותר הקמת אתרי שידור על הקרקע, ברצועת הדרך או בין גבול רצועת הדרך לבין קו הבניין שנקבע לה במקרים בהם קיימות מגבלות פיסיות וטכניות למיקום בתחומים הנ"ל, תותר הקמה בסמוך ככל האפשר לקו הבניין. 24.2 תרנים שיוקמו על פי סעיף 24.1 ישולבו עם או בסמוך לרצף עמודי תשתית קיימים בשולי הדרך, כגון עמודי חשמל, עמודי תאורה או עמודי טלפון. 24.3 הגדר והמבנים הנילווים יוקמו על פי ההנחיות שבסעיף 35. 24.4 הקמת אתר שידור כאמור תתואם עם הגורמים הנוגעים בדבר." ראשית, ברי לנו כי המיקום המבוקש הינו לאורך דרכים באזורים פתוחים כמפורט לעיל, שכן הוא צמוד לזכות הדרך של כביש מכבית על פי מח / 64. סעיף 24 בהחלט מאפשר הקמת מתקני שידור בין גבול רצועת הדרך לבין קו הבניין שנקבע לה, כפי שמתקיים במקרה דנן. יחד עם זאת, סעיף 24.2 מחייב שילוב התורן שיוקם עם או בסמוך לרצף התשתיות הקיימים בשולי הדרך. עמודים אלה, עמודי תאורה ברובם קיימים לאורך הדרך. לא השתכנענו כי לא ניתן להקים את אותו אתר על גבי אחד מעמודי התאורה הקיימים. כפי שהובהר לעיל אישור מע"צ לפיו היא מתנגדת למיקום על גבי עמודי התאורה נגע ו/או נוגע לעמודי התאורה שבמרכז הדרך בלבד, בשל שיקולי בטיחות והעדר מקום לארונות הציוד. לעניין האפשרות להקימם בשולי הדרך - שתקה מע"צ. אנו סבורים כי ככל שמע"צ תתיר הקמתו של המתקן על גבי אחד מעמודי התאורה הקיימים בשולי הדרך, הרי שזו האופציה המועדפת שכן היא אינה מחייבת הפרה נוספת של שולי הדרך, אלא מנצלת תשתית קיימת. אשר לארון התקשורת המבוקש והמבנה היביל - הרי שעל אף הטופוגרפיה הקיימת הרי שניתן דווקא לנצלה על מנת לשלבם באותה טופוגרפיה באותה סלולה, באופן פחות בולט ונכון יותר מבחינה נופית. לפיכך אנו סבורים כי זו האופציה המועדפת. דעתנו תשתנה במידה ומע"צ לא תתיר משיקולי בטיחות שילוב המתקן המבוקש בעמוד תאורה גם בשולי הדרך. במידה ומע"צ לא תתיר השילוב המבוקש תפנה העוררת בבקשה מתאימה לוועדת הערר. כך או אחרת, יש להציג דרך גישה למתקן בהתבסס על דרכים קיימות ולא על פריצת דרכים חדשות. לפיכך הערר נדחה בתנאים." ביום 4/3/13 הגישה העוררת בקשה למתן החלטה במסגרתה פרטה כי ביום 20/1/13 יצאו הצדדים לסיור נוסף בשטח ובמסגרתו הבהירו נציגי מע"צ כי לא ניתן לשלב את מתקני התקשורת נשוא הערר בעמוד התאורה הקיים בשולי הדרך, וזאת מטעמי בטיחות והעדר מקום מספיק להצבת ארונות הציוד. עוד צוין כי החלופה היחידה היא על עמוד תאורה הנמצא בפינה הדרום מערבית של הצומת שהינו במרחק של כקילומטר ממערב לאתר המבוקש, אולם לאור המרחק חלופה זו אינה ישימה מבחינה טכנית. הועדה המקומית השאירה את הנושא לשיקול דעת ועדת הערר. ביום 12/5/13 התבקשה העוררת להמציא את עמדת מע"צ בכתב וביום 22/5/13 נמסרה העמדה, לפיה הבקשה במיקום המבוקש ברצועה המצויה בין נתיבי הנסיעה ולצד הדרך נמצאה בלתי אפשרית על ידי מע"צ מבחינה בטיחותית, מבחינת העדר מקום לארונות הציוד, ומבחינת העדר דרכי גישה בטיחותיות. בשולי מכתבה הוסיפה מע"צ כי בימים אלה מתבצע הליך רישוי לאתר המצוי במחלף גת רימון על ידי מפעילה סלולארית אחרת וככל שהעוררת מעוניינת ניתן לבחון הקמת אתר משותף. בו ביום, התבקשה העוררת להתייחס לאמור בסיפת מכתב מע"צ, ואף השיבה כי האפשרות לחבור לאתר המתוכנן נבחנה בעבר ונמצאה בלתי מתאימה בשל המרחק בין האתרים, והדברים באו לידי ביטוי גם בהחלטת ועדת הערר. בנסיבות העניין ולאור מיצוי החלופות האחרות כקבוע בהחלטתנו, אנו רואים לנכון להתיר את המבוקש, וזאת בכפוף להצגת דרך גישה למתקן בהתבסס על דרכים קיימות ולא על פריצת דרכים חדשות הכל להנחת דעת הועדה המקומית. בניהתמ"א 36תמ"א