מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

לטענת העוררים הנצפות של דירתם מינורית ביותר והסטייה המבוקשת בקו הבניין בה לא תפגע באחידות הארכיטקטונית של שאר המבנים במתחם. החיפוי יהיה זהה, קווי החלונות יהיו זהים, "וחמתה מרובה מצילתה". לראיה טוענים העוררים לא הוגשו כל התנגדויות לבקשה. אשר לאלטרנטיבות, טוענים העוררים כי אלה כרוכות בשינויים באינסטלציה ופינוי דירתם ודירת השכנים שמעליהם, שכן מדובר באותם צינורות, דבר שמייקר פי כמה את הפרויקט והופך אותו לבלתי נגיש וריאלי עבורם. הועדה המקומית מצידה טוענת כי קיימת לה מדיניות עקבית בנוגע לשמירה על אחידות המבננים שתוכננו בתחומה ובכך, היא מנצלת את המציאות לפיה מדובר בעיר מודרנית שתוכננה לא מכבר. לפיכך טוענת הועדה כי אין לפתוח פתח למדרון "חלקלק" שתהפוך במשך הזמן שכונות שונות בעיר המתוכננות היטב מלכתחילה לשכונות "סלמס". עוד נטען כי סעיף יב' 5 לתכנית גז /מד / במ / 4 / ב' החלה במקרקעין קובע מפורשות כדלקמן: "לא תורשה תוספת ליחידת דיור אחת, אלא אם תוספת זו תתואם ארכיטקטונית לתוספות של שאר הדירות בבניין". אמנם, בבית המשותף טרם נבנו תוספות דומות בעורף המבנה, אלא שמכוחה של התכנית החלה בו לבעלי הדירות קיימות זכויות בניה כפי שהגישו העוררים ואין זה מסמכותה של המשיבה, לאפשר תוספת החורגת מקו בניין שתחייב בהמשך בעלי דירות אחרים בבית המשותף. דיון והכרעה המקום בו מוגשת בקשה לחריגה מהוראות תכנית תקפה אנו בודקים בשלב הראשון את הסיבה לחריגה המבוקשת, ובשלב שני האיזון הנדרש בין התועלת הטמונה בה והנזק שהיא גורמת. העוררים הבהירו כי ברצונם לנצל זכויות בניה העומדות לרשותם (ובנוסף "הלוואה" מן השכן של מטרים ספורים) וזאת על מנת ליצור, חדר רביעי במספר לרווחת משפחתם. הועדה המקומית, אשר לשיטתה לעוררים דירה בת 5 חדרים הכוללת חדר שהינו ממ"ד בשטח של 6.72 מ"ר. אנו סבורים כי מקום בו מתווה הועדה המקומית כללים ברורים העולים בקנה אחד עם רוח התכנית החלה במקרקעין, הכוונה להתייחסות לחטיבות שלמות של בניינים, או למבננים שלמים, יש לכבד עקרונות אלה אשר תואמים גם את הרציונל העומד בבסיס התכנון בכלל. הווה אומר, עדיפה התייחסות כוללת מהתייחסות פרטנית וככל שיש לחרוג מתכניות תקפות הרי שיש לנסות וליצור פתרון מערכתי לחריגות הנדרשות, בכללים ברורים. זאת ועוד, ניתן להגיע לחלק הדרומי של המגרש בו אמורה להתבצע הבניה העתידית על ידי פירוק הדופן של חדר האשפה לבצע העבודות ולהחזיר המצב לקדמותו. משכך, אנו סבורים כי מקום בו קיים פתרון נוסף או פתרונות נוספים בנוגע לתכנון זכויות תקפות ומיצוין, וזאת מבלי לחרוג מהוראות התכנית התקפה, באמצעות הוספת חדר נוסף בשטח של כ- 16 מ"ר, גם אם אותה תוספת מחייבת שינוי כזה או אחר בחלוקה הפנימית, הרי שיש להעדיף פתרון זה על חריגה מקו הבניין ושינוי נקודתי מהוראות התכנית. העובדה כי לבקשה לא הוגשו התנגדויות אין בה כשלעצמה כדי לחייב את הועדה המקומית, אשר עליה לבחון ההשלכות והתוצאות של קבלת בקשה כזו. יחד עם זאת, אנו סבורים כי במידה ותוגש בקשה הכוללת לכל הדירות בבניין להרחבה של זכויות הבניה מתווה זהה, גם אם בקשה זו תכלול הקלה דומה בקו הבניין יש מקום לשקול אותה בחיוב, שכן בכך, לדידנו תאויין "הסכנה" של פתרונות פרטניים ולא מתואמים בין שכנים באותם מבננים. אשר על כן ולאור כל האמור הערר במתווה המבוקש נדחה. מבנה