מטרדי רעש קבועים לאור תכנונה של מעלית בקיר הגובל עם חדר השינה

המבקשת טענה כי הבנייה תגרום למטרדי רעש קבועים לאור תכנונה של מעלית בקיר הגובל עם חדר השינה שלה, כי הבניה תחסום בפניה את הנוף הנשקף ממרפסת דירתה ותפגע מהנאתה מן הדירה וכמו כן תצמצם את זרימת האוויר, לחדר השינה בפרט, כמו כן, הבניה תחשיך את הדירה. עוד נטען, כי הבניה תחייב כריתת עצים. המשיבים טוענים כי הם מבקשים למצות את זכויותיהם הקנייניות, כי הבקשה כוללת חריגה אחת מזכויות הבניה המוקנות והיא בבליטת הממ"ד המתוכנן לשיעור של 0.3 מ' מקו הבניין ובליטת מרפסת למרווח הקדמי בשיעור של 0.5 מ'. מדובר בהבלטות מותרות על פי הדין והעובדה כי העוררת אינה מבקשת לנצל את זכויותיה כיום אינה יכולה למנוע מהם להרחיב את דירותיהם על פי זכויות מוקנות. הועדה המקומית החליטה כדלקמן: " א. התוספת כפי שמוצעת הינה לאגף שלם ובאופן אחיד לכל גובה הבניין הקיים וכן כוללת תוספת נוספת לדירה נוספת באגף אחר (מפלס 5.73+) ובמגרעת הבניין הקיים כך שמשתלבת עמו תוך טיפול ושימור על חזית המבנה מבחינה אדריכלית. ב. הועדה מדגישה בפני המתנגדים השותפים לנכס משפ' פופסקי בעלי הדירה שבמפלס 2.53+ (שמעל לקומת הכניסה במפלס 0.00 + לבניין הנדון). באגף בו מבוקשת הרחבה ובאופן אחיד לדירות, לכל גובה הבניין הקיים, כי התוספת כלי שמוצעת משמרת אף להם את האופציה בעתיד להשתלב עם בנית התוספת לרבות ניצול חלל המיגון כממ"ד לדירתם, למיגון הדירה וביטחונם. ג. כן יובהר וכפי שעולה הן מתכניות הבקשה להיתר כפי שהוגשו וכן מסיור שערך מה"ע במקום כי אין מניעה למבחינה תכנונית להתיר את התוספת כפי שמבוקשת, זאת לאור העובדה כי הן בסלון והן בחדר השינה של דירת המתנגדים מצויים חלונות נוספים בחזיתות הנגדיות לתאורת ואוורור החדרים הנ"ל. ד. הועדה מעודדת את ההרחבות המוצעות באופן ובעיצוב אחיד ובעיקרן את תוספת הממ"דים הנדרשת לדירות כצורך חיוני למיגון הדירות וביטחון הדיירים. ה. לנושא עצים מפנה הועדה לסעיף 2 בהחלטתה." בהחלטתה, קבעה הועדה המקומית בין היתר כי יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים בשטח החלקה ובהתייחס לתשריט הבקשה להיתר שבנדון. כן הוחלט בנוגע לגימור התוספת המוצעת, התקנת מעלה וכו'. דיון והכרעה במקרקעין חלה תכנית חפ/1029/נב, אשר מטרתה היא הגדלת שטחי הדירות הקיימות ללא תוספת במספר תכניות הדיור, תוך קביעת קווי בניין חדשים לתוספות המתוכננות. שטח הבנייה המותר בדירה קיימת נקבע לעד 120 מ"ר ברוטו ובכפיפות לקווי הבניין החדשים, התכנית אף קובעת הוראות ספציפיות לשמירה על עצים, ובמסגרת זו נקבע כי בחלקה 32 שברח' ישעיהו וברח' בית לחם יתוכננו התוספות באופן שלא יפגע בעצים קיימים. התכנית קובעת כללים לעיצוב ארכיטקטוני לפיו יינתנו הנחיות מפורטות של מהנדס העיר לצורת תוספת הבניה, והבניה יכול שתהא מותנית בבניה בכל הקומות בבת אחת, באגף אחד והגימור יהיה אחיד. במקרה דנן, החליטה הועדה המקומית, בצדק לדעתנו לאפשר בניה והרחבה של 5 מתוך 6 הדירות באגף הנתון. מטרת התכנית הינה תוספת זכויות על מנת לשפר את תנאי הדיור של התושבים. ההקלה שהתבקשה עניינה בסטייה מותרת בקו בניין לצורך ממ"ד ולצורך מרפסת מקורה. לטעמנו, מקום בו הרוב המכריע של הדיירים באגף מבקש לנצל את זכויותיו, העובדה כי דיירת אחת מוצאת כי לא מדובר בעיתוי מתאים מבחינתה אינה יכולה למנוע את אותה הרחבה, מה עוד כי זו אחרונה כוללת ממ"דים שמהווים אלמנו חיזוק בפני עצמו ומענה בטחוני/ בטיחותי מפני פגעי טבע ואדם. המתכנן, כמו גם מחוקק המשנה ראו לנכון לאפשר הרחבת הדירות באופן המבוקש ואין צורך להזכיר כי מדובר בזכות קניינית. העוררת טוענת כי זכותה הקניינית נפגעת כתוצאה מהתוספת אולם איננו סבורים כי ניתן להשוות את מידתיות הפגיעה בעוררת אשר עשויה להיגרם לה אי נוחות לשלילת זכויות קניין של כל חמשת שכניה. ברור לנו כי מבחינה מידתית הפגיעה בעוררת סבירה ביחס לפגיעה האלטרנטיבית ביתר הדיירים. לגופו של תכנון, מה שמתווסף הינו חדר בחלק הצפוני - מערבי של גבול דירתה של העוררת, בהמשך מדרום לו, עמודת ממ"דים (בצמידות לגג ללא שימוש) ובחלק הדרומי מרפסת מוצעת. כפועל יוצא מכך, תיבנה עמודת ממ"דים ממערב לגג ללא שימוש וכן מעטפת של מרפסת ושל חדר. חלל הממ"ד שנבנה כאמור ממערב פונה לגג ללא שימוש ואינו חוסם לפי הנתונים שהוצגו לנו חלונות קיימים. טור המרפסות שיתווסף, יתווסף בקומה שמעל דירת העוררת ובקומה שמתחתיה, המרפסת יוצאת מחדר מגורים - מחלקו המערבי של חדר המגורים, ואכן עשויה להשפיע במשהו על התאורה בחדר זה אולם אותו חדר כולל חלון הפונה דרומה ולפיכך איננו סבורים כי מדובר בפגיעה לא מידתית. אשר להרחבה המבוקשת מהחלק הצפון - מערבי, הרי שמדובר ביציאה מן הסלון, בקומה שלמעלה ובקומה שמתחת לעוררת ללא בניית מעטפת בקומת העוררת, דבר שיאפשר לעוררת שטח מקורה ביציאה מסלון ביתה, אם וככל שתחליט להרחיב את דירתה הרחבה דומה על פי זכויותיה. נכון שבמצב הביניים עלול הסלון להיות מוצל במשהו ביחס למצב הקיים מצד מערב, אולם מדובר כאמור בהצללה חלקית לסלון אשר פונה גם צפונה ואנו סבורים כי מאזן האינטרסים במקרה דנן כמוסבר לעיל, נוטה בבירור לכיוון המשיבים. יחד עם זאת, ולמען יעילות התכנון ולרווחת הצדדים אנו קובעים כי יש לתקן הבקשה באופן שבמסגרת ביצוע השלד תבוצע עבור דירת העוררת יציקת רצפת הממ"ד ורצפת המרפסת במפלס דירתה, באופן בו תוכל להשלים ההרחבה לכשתמצא לנכון. היה והעוררת תשלים את ההרחבה, כמפורט לעיל, היא תישא בעלות יציקות אלה כלפי שכניה. בכפוף לאמור, הערר נדחה. קירותמעליתמטרדמטרד רעש