בקשה לשימוש חורג שלא פורסמה כדין

בקשה לשימוש חורג שלא פורסמה כדין החלטה בשלב זה אין זה נכון כי וועדת הערר תשמע את הערר מאחר ומדובר בבקשה לשימוש חורג שלא פורסמה כדין, בניגוד לחוק. מקום בו מבוקש שימוש חורג על המבקש לפרסמו בהתאם להנחיית הועדה המקומית בהתאם להוראות הדין. לאחר מכן, על הועדה המקומית לערוך דיון בנושא, ומאחר ובתיק זה כבר נשמעו חלק מהצדדים, על הועדה המקומית לערוך דיון אליו תזמן את כל הצדדים, מתנגדים ומשיבים, ותיתן את החלטתה המנומקת בסופו. שמור זכות ערר על כל בקשה חדשה. שימוש חורג