בקשה לאפשר היתר דלת יציאה לגינה

בקשה לאפשר היתר דלת יציאה לגינה בנסיבות תיק זה, בהם נוכחנו כי החזית של הבניין נשוא הערר שונתה ממילא, איננו רואים מניעה לאפשר דלת יציאה לגינה, חלף חלון קיים לצורך שיפור הדיור, וזאת בהתבסס על הצהרת העוררים לפיה הדירה עומדת לשמש למגוריהם בלבד, וכי יתר הדיירים בבניין מסכימים לשינוי המבוקש. יש לציין כי הוועדה המקומית לא ביססה את סירובה על כל הוראות בינוי כאלו ואחרות בתכניות החלות במקרקעין, והסירוב מבוסס על עקרון כללי שלא להתיר שינויים פרטניים בחזות הבניין. דא עקא, שנוכחנו בדיון בפנינו וכך אף הצדדים כי מדובר בבניין שחזותו אינה אחידה ובסביבה שיש מקום לטפחה ולפתחה והיא אינה "שמורה". לצורך שמירה על שפה עיצובית אחידה הדלת מומלץ לתכנן את הדלת מחומר שקוף, אולם אין באמור כדי למנוע תריס או סגירה פנימית אחרת. יחד עם זאת, איננו רואים לנכון לאשר החלונות המבוקשים בשני צידי הדלת שכן די בשינוי האמור ע"מ להגשים את אותה תכלית של שיפור הדיור ואין צורך בשינוי נוסף בחזות הבניין. גינה