בקשה למתן היתר בניה בתוספת שטח עיקרי וממ"ד ביחידת דיור כחלק מבית דו משפחתי

בקשה למתן היתר בניה בתוספת שטח עיקרי וממ"ד ביחידת דיור כחלק מבית דו - משפחתי קיים. הבקשה כללה הקלה עבור קו בניין קדמי לפיו בנויים רוב הבניינים ברחוב ולא התקבלו לה התנגדויות. כל זאת בנוגע למקרקעין הידועים כחלקה 211 בגוש 10593 ברח' הברושים בקריית טבעון. הוועדה המקומית החליטה כדלקמן: לאשר את ההקלה עבור שיפור המיגון בלבד ולאשר את הבקשה בכפוף להזזת המדרגות לתחום מרווחי הבנייה בכפוף להמלצות ובתנאים המקובלים. העוררת טוענת כי מדובר על תוספת בנייה מעל גג קיים עם תוספת של מדרגות בחזית המגרש הצמוד לבית, כי רוב הבתים ברחוב נבנו כך ואף בחריגות גדולות יותר, והיא מבקשת היתר מראש ולא לגליזציה בדיעבד. הועדה המקומית טענה כי אישרה את הבקשה בכללה אשר עניינה בתוספת שטח בקומה השנייה ומצאה לנכון לא לאשר אלמנט אחד, אשר אין הכרח לגביו לתת בו הקלה. דיון והכרעה: בבסיס הבקשה תוספת שטח בקומה א' ומדרגות בחזית המבנה לקישור בין קומה א' לקומת הקרקע (הקיימת כיום). מקום בו מתבקשת הקלה, הבחינה אותה אנו עורכים היא דו - שלבית: בשלב הראשון אנו בוחנים את הסיבה המבוקשת לחריגה מהמשטר התכנוני התקף במקרקעין. עצם העובדה כי להקלה אין מתנגדים או כי אין בהתנגדויות דבר אינה מחייבת את מוסד התכנון לאשרה אלא שבשלב זה יש לבסס הצדקה תכנונית לסטייה האמורה שאם לא כן עיקרון הוודאות מחייב היצמדות להוראות התכנית התקפות. בשלב השני נבדקת השפעת החריגה המבוקשת על הסביבה במיוחד באספקלריית השכנים הסמוכים. במקרה דנן, נוכח מבנה הדירה הקיימת וחלוקתה, אנו סבורים כי יש מקום להוסיף את המדרגות הנדרשות בשטח נוסף, ולא מתוך שטח הדירה. אמנם, שטח נוסף זה יכול להיות ממוקם בחלק הצפוני של המגרש, בגינה הקיימת אולם בהתחשב בגודלה ובמבנה שלה ובעובדה שהגינה נמוכה ובצד זה מצויים כול האלמנטי הביוב ספק אם מדובר בניצול נכון של הקרקע. לא זו אף זו מבחינה תכנונית - עיצובית הודגם לפנינו כי אכן חזית הבתים הפונה לרחוב הברושים מצויה בקו בניין קטן בהרבה מהנדרש בתכנית. קח, למשל, קו הבניין בו בנוי ה - "דו", מגיע כדי 1.33 מ', כך גם לעניין חלקה 210, חלקה 209 אשר הבנוי בה משיק לגבול המגרש וחלקה 212 בה הבנוי מתקרב לגבול המגרש בשיעור דומה אם לא למעלה מכך. במצב דברים זה אנו סבורים כי קיימת הצדקה תכנונית לסטייה המבוקשת מהתכנית, שכן במצב דברים כזה, נמצאת סיבה ראויה לאפשר הקלה בקומה שכן "הליכי הקלות נוצרו כפי ששמם מעיד עליהם כדי להקל על בוני בתים ולא להצריכם לידי ההליכים הממושכים והמסורבלים של תיקוני תכניות". (בג"צ 1951/79 יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ נ' יו"ר ועדה המחוזית לתו"ב ת"א). אשר לעניין הערת האזהרה שנדרשה, אנו סבורים כי בדין נדרשה. התוספת המבוקשת, אמורה לשרת את ילדיה הבוגרים של העוררת, ומחוברת לביתה במדרגות. יחד עם זאת, הואיל ואותה תוספת כוללת פונקציות המאפשרות תפקוד עצמאי של התוספת (למעט כניסה) טוב ונכון עשתה הועדה המקומית אשר חייבה רישום הערה אזהרה בנוגע להיעדר האפשרות לפצל את אותה יחידה. אשר על כן ולאור כל האמור, הערר מתקבל ברובו. בניהשטח עיקריהיתר בניהיחידת דיור