תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

עניינה של התכנית בהרחבת דרך בתוואי מאושר במקרקעין המצויים ביישוב רמות השבים לכדי כיכר הקרויה כיכר התרנגול סמוך לרחוב שרת ודרך הסולטן. תמצית טענות העוררים העוררים, בעלי זכויות במקרקעין סמוכים (חלקה 9 בגוש 6453), מתנגדים לתכנית. לטענת העוררים, אין לקדם תכנית נקודתית קודם למתן פתרון תכנוני כולל לדרך הסולטן. רחוב משה שרת ודרך הסולטן אשר רוחבה בפועל כ - 6 מטר משמשים כיום בניגוד לכל היגיון תכנוני, תחבורתי, כציר ראשי ויחידי המנקז ומתעל את כל התנועה מחלקה המזרחי של רמות השבים לחלקה המערבי. בכלל זה, עוברים באותו ציר משאיות ואוטובוסים. כמו כן הוא משמש את תושבי האזור בהיותו כביש מאסף המחבר את גבעת ח"ן לרעננה ולהוד השרון, ומהווה מעקף לדרך הראשית בצומת רעננה וכביש 4. תכנון נקודתי המוגבל אך ורק לכיכר אינה פתרון לבעיית התחבורה החמורה, שכן כל פתרון תנועתי ותחבורתי חייב שיכלול התייחסות כוללת לכל הציר ופתרון חלקי יגרום לתוצאה הפוכה, ליתר לחץ וליתר סרבול מאשר המצב הקיים לפיו העבירות בדרך נחותה. לטענת העוררים קידום התכנית הנקודתית באה לשרת אינטרסים צרים על חשבון תכנון כולל לצרכי הציבור, התכנית הכוללת צריכה להתייחס למכלול ההיבטים התכנוניים של היישוב ובהם מערכת התנועה והתחבורה, לרבות הנגישות והתנועה מהחלק המערבי לחלק המזרחי וכן התייחסות להשפעת כבישים ארציים דוגמת כביש 4, כבוש 531, ותכנית מש / 1. הועדה המקומית התנגדה בעבר בעקביות לכל תכנון נקודתי שיוצר עובדות חלקיות בתחומי המושב ועלול ליצור אילוצים בדרכו של התכנון הכולל. ההלכה הפסוקה הכירה בחשיבותו של התכנון הכולל ועדיפותו על התכנון הנקודתי. חומרה יתרה נעוצה בסיכוני בטיחות המשתמשים בדרך הסולטן שעלולים להיפגע בעקבות התכנית הנקודתית, שכן הסדרת הכיכר מייצרת השלייה מסוכנת של הסדר התנועה בציר, אולם מאחר שהתכנית אינה כוללת אין בה פתרון תחבורתי ובטיחותי לכלל המשתמשים בדרך, דוגמת הולכי רגל, רוכבי אופניים ושיפור המסעה צריך לכלול גם הרחבת שוליים. במצב הנוכחי ברחובות הללו אין שוליים כלל. כמו כן התכנית אפשרה לכרות 6 עצי אקליפטוס שהינם עצים מוגנים. הכיכר נועדה לאפשר חיבור בלתי חוקי לרחוב התרנגול הגם שהוא רחוב שבוטל במסגרת תכנית הר / 290/ 10. תמצית טענות המשיבים הועד המקומי טוען כי הסדרת הכיכר תפתור בעיה של עיקול צר הקיים במפגש הרחובות שרת ודרך הסולטן, ופועל במרץ כדי להסדיר גם את יתרת הדרך. כמו כן הועד הגיש בקשה להיתר להסדרת דרך להולכי רגל ואופניים ממזרח רמות השבים למערבה דרך הכיכר. הועד מבקש לבנות כיכר במקום משנת 2004, כדי למנוע תאונות שאירועו בעיקול הדרך. לטענתם פתרון של צומת מעגלי מיועד לצומת בעל נפח תנועה בינינו ובצמתי דרכים מקומיות, אזוריות ובין עירוניות, מעגל תנועה עשוי להיות חלק ממערך כולל למיתון תנועה או כאמצעי יחיד להסדרת צומת. תכנון הצומת המעגלי תואם את הנחיות משרד התחבורה לתכנון מעגלי תנועה, ניתן פתרון להולכי רגל. התכנית מתייחסת לאפשרות הרחבת הציר בעתיד ונותנת מענה למעבר משאיות בצומת בהתאם להנחיות של משרד התחבורה. כמו כן בעתיד צפוי כי ציר זה יהיה פחות אטרקטיבי עם סיום סלילת מחלף רעננה וכביש 531. תמצית עמדת הועדה המקומית הן דרך הסולטן, הן דרך התרנגול והן דרך משה שרת הינן דרכים סטטוטוריות. התכנון מבחינה תחבורתית נעשה על ידי חברת א.מ.י.א הנדסה תחבורה בע"מ בהסתמך על הנחיות משרד התחבורה. התכנית נשלחה להתייחסות פקיד היערות קודם להבאתה לדיון בפניה ועדה, וזה האחרון המציא את חוות דעתו לפיה אין לו התנגדות לתכנית, אולם יש להתנות את הרישוי על פי פקודת היערות. דווקא האמור בטענות העורר לעניין נפח התנועה העובר בצומת היום היא הנותנת כי יש ליתן מענה בטיחותי לצומת במקום הספציפי. אין דין האוסר תכנון נקודתי באופן מוחלט אלא שיש לבחון אם אותו תכנון יסכל תכנון כולל. במקרה דנן התכנית והכיכר אמורים להשתלב עם התכנון העתידי, יאפשרו הרחבת הדרך בעתיד וגידול בנפחי התנועה. הוועדה המקומית מתכננת ליזום תכנית מתאר כללית בתחום היישוב רמות השבים אולם מדובר ברעיון ראשוני שנמצא בשלבים ראשוניים וטרם הבשיל כדי טיוטת תכנית, ומצוי בשלב של מסירת הודעה לועדה המחוזית לבקשה לפרסום הודעה על פי סעיפים 77,78 לחוק. לעניין הסיכון הנטען - העורר מבקש להקריב את מתן המענה הנקודתי לצומת על חשבון תכנון ו/או ביצוע מדרכות והרחבת שוליים בכל רחובות היישוב, אף שהדבר אינו מעשי וייקח שנים. העורר מתעלם מהעובדה לפיה התכנית מעניקה פתרון להולכי רגל ומשפרת את בטיחות הולכי הרגל באזור הצומת. התכנית כוללת הוראות לעניין כריתת עצים לעת מתן היתר בניה. דיון והכרעה עסקינן בצומת אשר סטטוטורית מהווה מפגש לדרכים ברוחב של 10 מטר, 15 מטר ו - 14 מטר, אשר יוצר זווית מסוכנת למעבר בו. על פי תכנית הר / 290 / 10 (המצב הקודם) עסקינן בדרך (רחוב שרת - ממזרח ורחוב התרנגול ממערב) אשר נפגשת עם דרך הסולטן בזווית של כ - 45 מעלות, זווית מסוכנת לכל הדעות, מה עוד שמהווה ציר שגור ושימושי במצב הדברים הנוכחי כפי שבא לידי ביטוי בערר. אף אנו סבורים כי נכון יותר לקדם תכנון כולל ליישוב, ואולם כפי שהבהרנו כבר בעבר, עצם הכוונה ואף המעשים בקידומו של תכנון כזה אינו יכול למנוע באופן קטגורי כל תכנון נקודתי, על אחת כמה וכמה מקום בו מדובר בסכנה לחיי אדם. לשיטת העוררים, אין לטפח ו/או "לקבע" את מערך הדרכים הקיים היום כלל, ובוודאי שלא במנותק ממערך דרכים ליישוב כולו. העוררים אשר מתגוררים בסמוך אינם מעוניינים בטיפוחה וקיבועה של אותה דרך העוברת סמוך למקרקעיהם. מושכלות יסוד הן כי: "אין דין האוסר באורח מוחלט תכנון נקודתי אולם הדעת נותנת שתכנית רחבת מימד עדיפה על תכנית נקודתית המקיפה שטח מצומצם. שכן הכלל הרחב אומר שרשות התכנון ככל רשות מנהלית צריכה להשתמש בסמכויותיה ביושר ללא משוא פנים ומתוך שיקולים ענייניים. בדרך כלל הדבר מושג כאשר התכנון מקיף שטח רחב יותר ונוטל ממילא בחשבון מערכת שיקולים ואינטרסים... אולם אין לומר שתכנון נקודתי לעולם לא יוצדק או כי בהכרח נובע מחוסר יושר משוא פנים ושיקולים זרים. ראה ע"א 577/66 וילכובינסקי ע' עופר,. במקרה דנן איננו סבורים כי מדובר באפליה פסולה אלא בפתרון בעיה תחבורתית אקוטית, אשר עלולה לגבות חיי אדם, אשר ברי כי מחייבת טיפול ויפה שעה אחת קודם. איננו סבורים כי יש באמור כדי לסכל תכנון תחבורתי כזה או אחר ליישוב בכללו, במסגרת התכנית על הכנתה שוקדים מוסדות התכנון בימים אלה. המשיבות הבהירו לנו כי באזור הצומת המעגלי ניתן פתרון להולכי רגל. מעגל תנועה מעצם טיבו וטבעו הינו גורם הממתן את התנועה העוברת בציר, ומאחר וגם כיום אותו ציר משמש אלטרנטיבה לא מטופלת למעבר ביישוב ועקיפתו של כביש 4, אנו סבורים כי כל טיפול אשר מיטיב את הנושא הבטיחותי של אותה צומת הינו טיפול רצוי ומבורך, וכי במקרה דנן המתנה לפתרון "המצוין" עלולה לדחוק היתכנותו של הפתרון "הטוב", ושכרו של הציבור יצא בהפסדו. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. הרחבת דרך / כבישכיכר (מעגל תנועה)