בקשה להקלה במבנה פל"ח במושב

בקשה להקלה במבנה פל"ח מבוקש, במקרקעין הידועים כחלקה 17, מגרש 26, בגוש 4751, במושב סתריה (להלן: "המקרקעין"). הבקשה כללה הקלה בסוג הגג (וליתר דיוק בצורתו), התבקש גג משופע במקום גג שטוח למבנה המבוקש כחדר סדנאות. הועדה המקומית החליטה לקבל את התנגדות העורר, השכן מצפון בחלקה ואישרה את הבקשה וההקלה בכפוף לתנאים כדלקמן: סגירת דלת חיצונית במרתף + אטימת הגישה ופינוי השימושים במרתף. אי ביצוע של פעילות של נגרייה עסקית. במשק קיימים מספר מבנים וסככות אשר לא נימצא להם היתר בניה, יש להמציא היתר ו/או להגיש בקשה להיתר כמקובל, ו/או הריסה בפועל טרם הוצאת היתר בניה. במקרקעין חלה תכנית גז / 1000 המאפשרת בניית מבנים למטרות פל"ח בחלקה א', ובין היתר מאפשר פעילות בעלי מקצועות חופשיים כמו גם פעוטונים וגני ילדים. המבנה המבוקש תואם לכאורה את הוראות התכנית שכן הוא מרוחק על פי המדידה הקיימת במרחק של למעלה מ - 25 מטר מבית השכן. חרף האמור, לטעמנו הבקשה אינה כוללת ההתייחסות המלאה הנדרשת ממוסד התכנון המקומי: כך, הותרת נושא סוגית המבנים הקיימים שלא כדין בחלקה לשלב מאוחר יותר לאחר האישור, אינה נכונה. נכון כי יש להתנות את הוצאת ההיתר בהריסתם של אותם מבנים ספציפית, אולם לצורך זה על הועדה המקומית לקבל לידה מפת מדידה מעודכנת ולדאוג לסמנם בבירור. זאת ועוד, על פניו דומה כי קיימת חריגה לשטח ציבורי בחלק הדרומי של החלקה. על הועדה המקומית להתייחס גם לפלישה הלכאורית הזו. בנוסף אחד מהתנאים הקבועים בתכנית הפל"ח הינה הסדרת חניות כקבוע בסעיף 29 לתכנית. התכנית מפנה לתקן המצוי בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג 1993, וכן נקבע כי לא תותר תעסוקה לא חקלאית המחייבת יותר מ - 5 מקומות חניה על פי התקן התקף. הועדה המקומית הבהירה כי מאחר ובשימושי פל"ח מתאפשר גם שימושים המחייבים גישה מרובה למקרקעין ברכב לשעה קצרה, דוגמת גן ילדים, הרי שמקל וחומר מתאפשרת גם סדנא. ספק לנו אם הנדון דומה לראיה, ואנו סבורים כי על הועדה המקומית לבחון הבקשה גם בהיבט זה. אשר על כן ולאור כל האמור הדיון בבקשה מוחזר לועדה המקומית לצורך השלמת החלטתה ובחינתה בהתאם לאמור לעיל. מבנהמושבים נחלות ומשקים