מבנה אסכורית המחובר חיבור של קבע במקרקעין

מבנה אסכורית המחובר חיבור של קבע במקרקעין הידועים כחלקה 89 מגרש 355 בגוש 5116 ברחוב הרב גורן בראשל"צ (להלן: "המקרקעין"). הועדה המקומית דחתה את הבקשה ככל שהיא נוגעת לאותו מבנה (להלן: "המחסן), מטעם שלא נותרו שטחי שירות לא מנוצלים בבניין. יחד עם זאת הועדה המקומית התירה סככות שהתבקשו בצידה המערבית ובצידה הדרומית של המרפסת. העוררים טוענים כי מדובר בדירת מיני פנטהאוז בעלת מרפסת גג גדולה, וכי המחסן נחוץ להם לצורך אחסון מקרר מקפיא וארון כלים הדרושים להם לצורך אחסון תרופות ומצרכי מזון לביתם החולה ולבעלה. העוררים טוענים כי אין לקשור בין שטח השירות בבניין כפי שהגדיר אותו האדריכל לבין מחסן שירות במרפסת גג פרטית. במסגרת הדיון הובאו 6 דוגמאות למחסנים דומים באותו רחוב. הועדה המקומית טענה כי בהעדר שטחים אין באפשרותה לאשר שטחי שירות נוספים; כמו כן טענה כי הבקשה אינה תואמת לתוכנית רצ/מק/1/1/25 שקובעת הוראות לבניית מחסנים. לפי תוכנית זו לא ניתן לאשר הקמת מחסן בתוך דירה אלא בקומת הקרקע או מרתף, אלא הכניסות למחסנים מתוך חלל חדר המדרגות וכיו"ב. עוד נטען כי המחסן חוסם חלון/מרפסת מחדר השינה מדירת העוררים, וכי אין אפשרות לאשרו. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר שמעה בהרחבה את טענות הצדדים, ובחנה את הראיות שהציגו, לרבות תמונות/תשריטים וכיו"ב. בהעדר שטחי שרות נוספים אכן, לא ניתן, לאשר בקשה להיתר לתוספת שטחי שרות, בין אם מדובר במחסן ובין אם במדובר במערכות טכניות או כל מטרת שרות אחרת. אישור שכזה נוגד את הקבוע בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים) התשנ"ב-1992, אשר קובעות כי הפרמטר הקובע לחישוב השטח, את עצם היותו מקורה, וכך קובעת תקנה 4 לאותן תקנות: "לענין תקנות אלה, השטח הכולל המותר לבניה, בבניין פלוני, הוא הסכום, במטרים רבועים, של השטחים המקורים בכל קומותיו, בין אם שטחים אלה נמצאים מעל פני הקרקע ובין אם הם מתחתיה, הכל בכפוף להוראות האחרות שבתקנות אלה". במצב דברים זה אין זה אפשרי להגיע למסקנה אחרת מזו אליה הגיעה הועדה המקומית. יחד עם זאת אנו רואים לנכון להעיר כי הואיל ונחשפנו לעובדה כי הוצבו מחסנים דומים בדירות סמוכות, על הועדה המקומית לגבש קו פעולה אחיד לגבי אותם מחסנים, בין אם בהכשרתם ובין אם בנקיטת ההליכים הקבועים בחוק למיגורם. לאור כל האמור - הערר נדחה. מקרקעיןחיבור של קבעמבנה