היתר להקמת מתקן תקשורת סלולארית בתחום רצועת הדרך של כביש 5

היתר להקמת מתקן תקשורת סלולארית בתחום רצועת הדרך של כביש 5, במקרקעין הידועים כחלקה 26 בגוש 8865 (להלן: "המקרקעין"). מדובר במתקן מבוקש המשלב תורן תקשורת ומצלמת מע"צ ובתורן אמורות להיות אנטנות של פלאפון ופרטנר. העוררת טוענת כי מדובר בבקשה תואמת תמ"א, כי הגישה את כל המסמכים הנדרשים על פי דין לרבות אישור הממונה על הקרינה הסביבתית, במשרד להגנת הסביבה, רשות שדות התעופה, צה"ל, וכו'. ביום 30/7/12, החליטה הועדה המקומית כי לא תדון בבקשה עד לאחר קיום ישיבה בין היזמים לבין נציגי העירייה חרף פסלות ההחלטה ניסתה העוררת לתאם ישיבה כזו, אולם מאמציה נכשלו, כנראה בשל התנגדות המועצה המקומית להקמת המתקן. השטח נשוא הערר מיועד על פי תכנית ק / 3414 כאזור למרכזים לוגיסטיים, על פי הוראות אותה תכנית באזור זה יותרו בין היתר מתקני תקשורת, מסופי תחבורה ועוד. בנוסף מצוי המגרש בתחום הדרך כאמור של כביש 5 ומשלב תשתיות של מספר חברות, כמו גם תשתית נחוצה של מע"צ. ב"כ הועדה המקומית טען בדיון שנערך לפני ועדת הערר כי מבחינת הועדה המקומית התכנית והבקשה עומדת בכל התנאים הדרושים וכי ההתנגדות היחידה היא של הרשות. בהקשר זה יצוין כי בין הצדדים נעשו מספר ניסיונות לתאם מועדי פגישות והדיון בערר נדחה לצורך פגישה עם ראש הרשות אולם עד הדיון בערר, וחרף פגישה אחת שהתקיימה לא הסתייע. לפיכך התקבלה החלטת ועדת הערר לפיה היה על העוררת לבחון התקנת המתקן על גבי עמוד חשמל של מתח גבוה המצוי כ - 10 מטר מערבית למיקום המבוקש ונקבע כי במהלך פרק הזמן האמור תתואם פגישה גם עם הרשות המקומית, כל זאת בתאריך 14/1/2012. לאחר מכן עדכנה העוררת כי נציגיה ערכו סיור נוסף באזור ובדקו אפשרות של השתלבות בעמוד המתח הגבוה, אולם בסיור עלה כי עמוד החשמל המדובר מתנשא לגובה 18 מטר בלבד, עובדה שתחייב את פלאפון להחליפו בעמוד מסיבי גבוה בהרבה ורחב יותר, ובנוסף מאחר ומדובר בעמוד מתח גבוה ועליו שנאי ולא בעמוד רגיל, הדבר לא יאפשר, הלכה למעשה, תחזוקה שוטפת של האנטנות מאחר ותחזוקה כזו תחייב ניתוקו מזרימת החשמל, דבר המצריך הערכות של 4-7 חודשים מראש, פרק זמן שבמהלכו האתר לא משרת כנדרש את סביבתו ולא מספק את הכיסוי הנחוץ. לעומת זאת שילוב המתקן בעמוד מצלמת תנועה של מע"צ מאפשר תחזוקה שוטפת במתקן וטיפול מידי בבעיות נפוצות, דוגמת תקלות שבר, החלפת אנטנות ועוד. זאת ועוד המצלמה של מע"צ אמורה להתנשא לגובה של 20 מטר כך שבכל מקרה באזור המיקום המבוקש יוצבו שני תרנים. העוררת אף צירפה מכתב מע"צ לפיו מדובר בחלק מפרויקט סלולר בירוק. עוד דיווחה העוררת כי ראש הרשות עמד בסירובו לאשר מתקן סלולרי בתחום המוניציפאלי של כפר קאסם. דיון והכרעה הבקשה נשוא הערר הוגשה כבקשה תואמת תמ"א, וזאת על פי סעיף 24 לתמ"א אשר עניינו אתרי שידור ליד דרך המאפשר הקמת אתרי שידור על הקרקע, ברצועת הדרך או בין גבול רצועת הדרך לבין קו הבניין שנקבע לה. תרנים כאלה אמורים להיות משולבים עם או בסמוך לרצף עמודי תשתית קיימים. במקרה דנן מדובר בשילוב סמוך לרצף עמודי חשמל ושילוב של מספר תשתיות לשתי חברות סלולר וכן תשתית נדרשת של מע"צ באזור. לא זו אף זו, בניגוד למקרה הרגיל מדובר במצב דברים בו המבוקש אף תואם את תכנית המתאר המפורטת החלה במקרקעין ומאפשרת הקמת מתקני תקשורת בהם. במצב דברים זה ובהעדר כל נימוק תכנוני לא מצאנו כל תימוכין ו/או הצדקה לגיטימית להתנגדות הרשות, ודומה כי המדובר במקרה NIMBY "קלאסי", שכן ברי כי גם תושבי כפר קאסם מעוניינים וצורכים תשתית סלולרית אלא שראש הרשות מסרב, וטעמו ונימוקו עמו מלאפשר התקנת תשתית כזו ולו בתחום הדרך, סמוך לכביש 5 ובאזור המיועד לכך על פי תכנית ספציפית. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל. תנאי להיתר יהא התחייבות העוררת לאפשר צירוף תשתיות נוספות ככל שיתבקשו על אותו תורן מבוקש. היתר הקמהאנטנות סלולריותכביש