לאור המלצת וועדת הערר העורר יגיש תשריט חלוקה

לאור המלצת וועדת הערר העורר יגיש תשריט חלוקה ככל המוקדם. הוועדה המקומית תדון בתשריט בתוך 30 יום מיום שיסתיימו הליכים החוקיים להמצאתו. שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה. הוועדה המקומית מופנית לעיקרון לפיו הליכי תכנון ומשפט צריכים להיות בהרמוניה האחר בשני לפסק דינו של בהמרצת פתיחה 223/04 ביהמ"ש שלום חדרה, ערעור אזרחי 1876/05 ביהמ"ש מחוזי. התיק בוועדה המקומית לא ייסגר והטיפול בבקשה יימשך לאחר אישור התשריט החלוקה ככל שיאושר תוכנית בניהבניהתשריטעררועדת ערר