בניית שתי מרפסות על עמודים בבניין משותף

בניית שתי מרפסות על עמודים בבניין משותף - ניצול זכויות בניה במסגרת חלק יחסי של הקלה של 6%. העוררים, בעלי הזכויות בדירה שבקומת הקרקע מתנגדים לבקשה. בביתם של העוררים קיימת מרפסת אשר קטנה בעומקה מהעומק המבוקש במרפסות נשוא הערר. העוררים טוענים כי התכנון המבוקש אשר אושר ע"י הועדה המקומית יפגע בדירתם, בכמות האור שמגיע לסלון, חדר האוכל ולמרפסת, באסטטיות של המרפסת ובאטרקטיביות הדירה. כמו כן, טענו העוררים כנגד מיקום רצפת המרפסת המבוקשת מתחת למפלס התקרה של דירתם תוך פלישה לתחום פרטי בכ12 ס"מ; התכנית אינה מפרטת היכן ימוקמו העמודים אשר יתמכו במרפסות, האם מדובר בעמודים חדשים או שמתוכננת הסתמכות על העמודים הקיימים של מרפסת העוררים וכן נטען לחוסר סימטריה שתיווצר בין מיקום המרפסות של החלק השמאלי של הבניין בשל שרטוט לא נכון. המשיבים טוענים כי כל שברצונם לבנות מרפסות כפי שבנו 4 מתוך 6 משפחות המתגוררות בבניין לרבות משפחת המתנגדים. נטען כי הדירה של המתנגדים לא תפגע באופן כלשהו אם תאושר הבקשה תהיינה 5 מרפסות זהות ורק משפ' אינדלמן (המתנגדים) תהיה בעלת מרפסת קטנה במקצת בקומת הקרקע ותוכל בכל עת להגדיל את מרפסתה על פי חוק. המרפסת מתוכננת על חשבון זכויות הבניה הקיימות והחריגה בהשוואה למרפסת המתנגדים הינה היקף של 40 ס"מ בצד אחד, 20 ס"מ בצד שני ו80 ס"מ בעומק. המרפסת שמבוקשת תואמת בדיוק למרפסות של שלוש הדירות הנוספות בבניין. לעניין העמודים, הרי שאלה מצוינים בתכנית שהם צמודים לעמודים של המתנגדים ע"מ שלא לחסום את הנוף למרפסת של המתנגדים. עמדת הוועדה המקומית כעולה מהחלטתה הינה כדלקמן: א. הבקשה כפי שמוצעת עפ"י תשריט הבקשה להיתר 019 שבנדון זהה במהותה לבקשה המקורית 018 אשר נדונה ואושרה בתנאים בוועדת משנה בישיתה מס' 73 מיום 13.2.12 לאחר הליך פרסום ושימוע וועדת שכנים כנדרש. עם זאת פורסמה הבקשה בשנית ונתקבלו התנגדויות אשר נבחנו ע"י צוות ממה"ע. ב. לגופו של עניין יובהר למתנגדים כי המרפסות בהיותן כפי שמוצעות על עמודי תמיכה מהוות תוספת שטח עיקרי למבנה אשר נכלל בחישוב השטחים בהתאם. יודגש כי אין מדובר במרפסות זיזיות הפטורות מחישוב (12 מ"ר לכל דירה עפ"י הוראות חפ/229 יש2). ג. הוועדה סבורה כי נכון ומוצדק תכנונית להתיר את התוספת כפי שמוצעות המשתלבת עיצובית עם חזית הבניין הנדונה תוך שמירה ובהמשך לבנוי הקיים שנבנה באגף הסמוך באותה חזית. דיון והכרעה: לאחר ששמענו בהרחבה את טענות הצדדים והוצגו בפנינו מסמכים, אנו סבורים כי ככלל יש לדחות את הערר. כפי שהבהרנו לא אחת וועדת הערר מייחסת חשיבות לשיפור תנאי הדיור באמצעות תוספת מרפסות כאלמנט חיובי ו"ירוק" בדירות מגורים קיימות, מה עוד כי במקרה דנן מדובר בניצול זכויות בניה קיימות לצורך תכנון אותן מרפסות. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי הבניין זכה כבר בעבר לטיפול בהיבט זה ואושרו בו מרפסות לרבות לעוררים עצמם. העובדה כי המרפסות המבוקשות כיום רחבות ועמוקות במקצת ביחס למרפסת העוררים, אינה מעלה ואינה מורידה שכן ראשית, איננו סבורים כי יש בתכנון המבוקש פגיעה משמעותית בזכויות אור ושמש, ומכל מקום הדבר לא הוכח ע"י העוררים אשר עליהם נטל הראיה לעניין זה; ושנית, התכנון משתלב באופן אחיד עם יתר המרפסות שנבנו ו/או ייבנו בבניין. יחד עם זאת, מצאנו ממש בטענות העוררים לעניין חריגת המרפסת המתוכננת לגובה דירתם וכפי שהובהר יש לתקן אלמנט זה כך שהמרפסת תתוכנן ותבוצע בהמשך ישיר לגובה רצפת דירת המבקשים, ולא תחרוג מגובה תקרת דירת העוררים, כמו כן, יש לתכנן את העמודים שיתמכו במרפסת כך שישתלבו כאלמנט אחד עם עמודים הקיימים באופן אסטטי. אשר לנושא הקנייני, באם קיים הרי שהוא אינו בסמכותם של גופי התכנון, וככל שהעוררים סבורים כי יש בטענותיהם בהיבט זה ממש, במישור הקנייני או במישור בתים משותפים, עליהם לפנות לרשויות המוסמכות. בכפוף לאמור, הערר נדחה. הוועדה המקומית תשהה את הוצאת ההיתר למשך 15 יום ע"מ לאפשר לעוררים לפנות לרשות המוסמכת בבקשה לסעד מתאים במישור הקנייני ככל שיחפצו בכך. בניהבתים משותפיםמרפסתבניין