נושא הצורך בפעוטונים לא שכח עקב הרפורמה בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג

נושא הצורך בפעוטונים לא שכח עקב הרפורמה בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג, הואיל ומסקנות דוח זה מטפלות באוכלוסיית הילדים מגיל 3 ומעלה, בעוד הצורך הציבורי עניינו גם בפעוטות בגילאים צעירים מזה. הגן הספציפי אודותיו מתנהל ערר זה ענייננו בגילאי 1.5 עד 4 שנים ולפיכך איננו סבורים כי מבחינת הצורך הציבורי ניתן מענה מספק בהיבט זה. ועדת הערר הבהירה לא אחת, כי עניינם של פעוטונים וגני ילדים מהווה צורך ציבורי ראשון במעלה, ולענין זה נפנה להחלטותינו הקודמות למשל, בעניין ערר (מרכז) 242/12 צפריר ותמר אנדוולט נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים. התאמת ההלכות הנ"ל למצב הפרוגרמטי החדש בהיבט של אספקת חינוך חינם מגיל 3 מחייב מתן פתרון לגילאים הנמוכים יותר, בלבד כמפורט שם. אשר לנושא התנועתי אנו סבורים כי כרגיל, האמת מצויה בטווח בין עמדת המומחה מטעם הועדה ועמדת המומחה מטעם העוררים: אכן מדובר במיקום שאינו אידיאלי לצורך מיקומו של גן בהיקף המבוקש וזאת בעיקר לאור העובדה כי אבני השפה בסמטת תל חי אינם מונעות עצירה ו/או חניה סמוך לפניה. לדידנו, מדובר בתמרור הכרחי בכל מקרה בו מדובר בצומת, ולענין זה אנו מקבלים את הגדרת המומחה מטעם הועדה ואיננו סבורים כי יש ממש בקביעתו של המומחה מטעם העוררת, לפיה הואיל ומדובר ברחוב הולנדי, הרי שלא מדובר בצומת. כל צומת כזו, מה עוד שמדובר בצומת המשמשת למעבר הולכי רגל ותלמידי בתי ספר, צריכה להיות מטופלת מבחינת פניותיה, וחלק מאותה פנייה הינה סימון לפיה לא ניתן לחנות או לעצור בצומת. לפיכך אנו סבורים כי בכל מקרה יש לסמן את הפנייה במפגש בין תל חי לרחוב הגליל באדום-לבן. אשר לעצם השימוש החורג: אנו סבורים כי בנסיבות הענין, אליהם נקלעה העוררת ניתן לאפשר שימוש חורג מוגבל לעד 25 ילדים וזאת לפרק זמן של שנתיים, (עד יולי 2014) ובכפוף לכך כי משרד החינוך יבטל את צו הסגירה שהוצא לגן. היה ויבוטל אותו צו ניתן יהיה לאפשר שימוש חורג בתנאים הבאים: הורי הילדים לא יכנסו ברכב לסמטת תל-חי, תנאי זה יהווה חלק מתנאי ההיתר. מספר הילדים לא יעלה על 25 ילדים. הגן יפעל בשעות 07:30 עד 16:30 בימים א'-ה' ובימי ו' וערבי חג בשעות 07:30 עד 13:00. לא יתקיימו חוגים ו/או פעילויות קהילתיות במקרקעין מחוץ לשעות הפעילות הנ"ל. במהלך השנה יורשו 5 אירועים (מסיבות אסיפות הורים וכיו"ב). הפעילות בחצר תוגבל לשעות 10:00 עד 13:00 בשעות הבוקר. תנאי לקבלת היתר יהיה, התקנת מיגון אקוסטי, להנחת דעת הגורמים המקצועיים בועדה המקומית, הן בקיר המערבי והן בקיר המזרחי. אשר על כן ולאור כל האמור הערר התקבל בתנאים. קטיניםגן ילדים / פעוטון / משפחתון