הועדה המקומית קבעה כי התוספת המוצעת מהווה פגיעה אדריכלית וחזותית בבניין

הועדה המקומית קבעה כי התוספת המוצעת מהווה פגיעה אדריכלית וחזותית בבניין מאחר ואיננה רציפה ממפלס הקרקע ואיננה כוללת הרחבה בהינף אחד לכל גובה הבניין. יודגש כי מדובר במבנה הפונה הן לחזית רחוב ראשי דרך אלנבי והן לצומת מרכזי במפגש הרחובות דרך אלנבי, שדרות רוטשילד, רח' הברון הירש ורחוב קדושי דמשק. בכך נפגמות חזיתות המבנה כלפי הרחוב והסביבה. העוררים טוענים בתמצית כי מדובר בבניין בן 8 יחידות דיור, 2 יח' בכל קומה, על גבי קומת עמודים. לטענת העוררים בבנייה המבוקשת אין כל פגיעה אדריכלית וחזותית בבניין, ואין כל פגיעה בנוף הנשקף מדירות יתר הדיירים.; עוד נטען כי על פי התקנון המוסכם בבית המשותף רשאי כל בעל דירה להוסיף תוספת בנייה לדירתו, והסכמת יתר בעלי הדירות נתונה מראש., עוד נטען כי המרפסות המבוקשות הינן מרפסות פתוחות שאינן יכולות להסתיר לנוף 4 מתוך ה5 המרפסות המבוקשות מתוכננות ב2 הקומות האחרונות , ואילו ה5 בקומה הראשונה מעל העמודים. הבנייה המבוקשת היא אכן רציפה ואחידה, בפרט שמתייחסים לממד"ים ולמעלית, אשר ייבנו מקומת הקרקע ועד סוף הקומה האחרונה בבניין. כך גם בעניין המרפסות ובפרט 4 המרפסות האחרונות. בניית המעלית במידות המוצעות הינה באמצע הבניין ואינה חוסמת חלון הדירה, והיא נועדה לשרת את כל בעלי הדירות בעניין, העובדה ש3 דיירים אינם מעוניינים לשלם אין בה כדי להוות מכשול לבקשה, מאחר וככל שירצו הם או הבאים בנעליהם יוכלו לשלם את חלקם היחסי ולעשות בה שימוש, רוחב המרפסות המבוקש הינו 1.73 מטר בלבד. כאשר הנוף הפתוח הנשקף מהדירות הינו נוף מכיוון אחר בו לא תבוצע כל בנייה. לא מתוכננים כל עמודים או דירות מסיביים מול הבניין למעט פיר המעלית שמידותיו סבירות ומקובלות. תמצית עמדת המשיבים, ביצוע המרפסות פיר מעלית וגנרטור, ייצור חסימה חמורה של האור, האוויר השמש והסתרת הרקיע. השילוב של פיר מעלית הבולט לכל אורך הבניין בתוספת מרפסות מחמיר את איכות חייו של המתגורר בדירה, שאינה חפצה בתוספת הבניה הנ"ל. כך גם לעניין תוספת הממד"ים בצד האחורי. זאת ועוד, הבניין כולו ייהפך לאתר בנייה לתקופה ממושכת בשל בנייה כה מאסיבית, שתגרום נזק בריאותי למתנגדים, וכן יש בכך פגיעה נופית קשה. בנוגע לתקנון המוסכם הרי שדיירי הבניין כלל לא צד בתקנון זה. דיון והכרעה דין הערר להתקבל . מדובר בבקשה ראויה העושה שימוש מושכל בזכויות הקיימות על מנת לשדרג, למגן ולשפר את איכות חייהם של הדיירים בבניין נשוא הערר. הבקשה כוללת הסדרת חניות (4 במספר) בקדמת החלקה, תוך הסדרת כניסה אחת לארבעתן כך שההפרעה לדרך הציבורית הן בהיבט התנועתי והן בהיבט בתנועת הולכי הרגל, מצומצמת, וזאת חלף חנייה ברחוב ו/או על גבי המדרכות הקיימות. בנוסף, מסדירה הבקשה מחסנים להם זכאים דיירי הבניין על פי תכנית תקפה, וזאת מתחת לעמודת הממד"ים המתוכננת. דומה כי אין צורך לחזור ולהסביר כיום את החשיבות המשמעותית שיש לייחס לתוספת ממד"ים הן בהיבט הבטיחותי, והן בהיבט הביטחוני ותוספת כזו במיוחד בדרך בה היא מבוקשת בבקשה במקרה דנן הינה תוספת מבורכת. בבקשה מסומנים הממד"ים בחלק האחורי של המגרש באופן שמתחבר לדירות סמוך למטבח ומבלי להצל ו/או לסגור חלונות. יובהר כי הבקשה כוללת עמודת ממד"ים מלאה, כאשר בקומות המתנגדים יבוצעו הקירות ובהם פתחים רחבים על מנת לאפשר מעבר אור ואוויר, ולכשיבקשו המתנגדים ו/או חליפיהים להשתמש באותה מעטפת רק אז ישתתפו גם בעלותה אשר מוטלת בינתיים על המבקשים. כך גם לגבי המעלית, אשר מיקומה בחזית לבניין סמוך למרפסות הגונזוליות המבוקשות הינו טבעי, והגיוני. מדובר במרפסות זיזיות ברוחב מינורי ביותר אשר תאפשרנה אוורור ושדרוג חדרי המגורים בדירות בהן תבוצענה, ואין בהן בגודלן ובצורתן המבוקשת כדי לגרום כל נזק לקומות תחתיהן. בטענות ב"כ המשיבה לא מצאנו ממש כמוסבר לעיל התכנית תורמת לשדרוג נכסה של המשיבה והעובדה כי באופן סובייקטיבי עבודות השיפוץ אינן תואמות את רצונה, אין בה כשלעצמה כדי למנוע פיתוח רצוי וחיובי במקרקעין. אנו סבורים כי טוב תעשה העוררת ובני משפחתה אם ככל שמפריעות לה עבודות הבינוי, אשר כידוע אינן מהוות שיקול תכנוני, תרחק מהמקרקעין למשך הזמן הזה. ועדת הערר תמהה כיצד תכנית כגון דא, אשר מיטיבה עם סביבתה ועם דיירי הבית המשותף, סורבה ע"י הועדה המקומית כאשר תכניות דומות ואף כאלו אשר טומנות בחובן השלכות קשות יותר כלפי שכנים/דיירים מאושרות בוועדה המקומית כדבר שבשגרה. סיכומם של דברים הערר מתקבל. בניהאדריכלותבנייןועדה מקומית לתכנון ובניה