תוספת ממ"ד מקרקעין בחיפה

תוספת ממ"ד מקרקעין בחלקה 34 גוש 10773 בשדרות מוריה 99 בחיפה העוררת, הינה דיירת בעלת זכויות בבניין שהינו בית משותף בעל שלושה אגפים. דירתה של העוררת ממוקמת במחצית הקומה הראשונה באגף המזרחי ואילו התוספת המבוקשת באגף המערבי במרחק של כ-3.40 מדירתה של העוררת. הדירה בה מתבקש הממ"ד משמשת כמרפאת שיניים על פי היתר לשימוש חורג מהיתר וזאת ללא הגבלת זמן. העוררת טוענת כי אינה מתנגדת להקמת ממ"ד אולם סבורה כי יש לעשות זאת באופן סדור ומתוכנן. גם כך המרפאה שמפעילים המשיבים במקום גורמת הטרדה תמידית וסבל. העוררת מבקשת להבטיח עיצוב סביר לבניין בכללו והגשת פיתרון כולל לבניית ממ"ד של כל אחת מן הדירות. המשיבים טענו כי בקשה לתוספת ממ"דים הינה בקשה חשובה אשר נועדה להגן על חיי אדם ומכאן קדימותה. עוד נטען כי הבקשה עברה הליך של ועדת שכנים וכי גם באגפים האחרים של אותו בניין התבקשו בקשות לממ"דים. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר ושמעה את טענות הצדדים וטענותיהם. כפי שהבהרו לא אחת הנושא של תוספת ממ"דים הוא נושא בעל חשיבות ראשונה במעלה. ולא בכדי הקלו מחוקק ומחוקק המשנה על הקמת של ממ"דים כאלה הן מבחינת זכויות הבנייה, הן מבחינת קווי הבניין, הרוב הנדרש וכיוצא באלה. עוד אנו סבורים כי מקום בו מורכב בניין מאגפים דומה כי ניתן לאפשר תוספת ממ"דים בכל אגף במיקום שישתלב. לצורך זה אנו סבורים שנכון לדרוש בקשה ובה תכנון כולל המציג פיתרון מיגון לכל אחת מהדירות הקיימות. במקרה דנן נדמה כי הבניין, על שלוש אגפיו מטופל, אולם אנו סבורים כי על הועדה המקומית לדרוש מהמבקשים להציג את אותם פתרונות על גבי בקשה אחת, פתרונות אשר יבהירו לכל אחד מהדיירים היכן יכול לבנות ממ"ד לדירתו. לגופם של דברים אנו סבורים כי התכנון המבוקש לאגף הרלוונטי הינו תכנון סביר, אם כי ייתכן ויש מקום לתכננו מערבה, לכוון הרחוב באופן שיותיר 2.2 מטר מגבול הבניין המערבי (כ-2 מטר דרומה). שינוי זה יאפשר מרחב גדול יותר בגבולה המערבי של דירת העורר. לפיכך על המשיבים להציג תכנון כולל, ברמה סכמתית ובו פתרונות לכל הבית המשותף. כמו כן את הפיתרון לאגף נשוא הערר יש למקם כ-2 מטר דרומית למיקומו הנוכחי. לפיכך הערר מתקבל מקצתו. מקרקעיןמרחב מוגן (מקלט) / ממ"ד