נטען כי הבנייה בשטח התחילה עוד לפני קבלת היתר בניה

נטען כי הבנייה בשטח החלה עוד לפני קבלת ההיתר נעשית באיכות נמוכה. הרצפה/תקרה כבר מאלה בסדקים, יציקת העמודים אינה עומדת בסטנדרטים וקיים חשש ליציבות התוספת וכתוצאה מכך לחיי אדם. בשלב מאוחר יותר הוסיפו העוררים כי הם מתנגדים לתוספת הבנייה בחריגה מקווי הבניין. בעל פה הבהירו כי הם מתנגדים לבניה בשטח החצר וכן להצללה של הממ"ד על דירתם. הועדה המקומית הבהירה כי מקום בו בניה מבוצעת על קו ביוב, קיימת חובה להעתיקו כך שלא תיפגע האפשרות לתחזוקה שוטפת וכי על פניו מבדיקת התכניות אין במקום כל שוחה עירונית ו/או שוחה אחרת ולפיכך על העוררים נטל הראיה בעניין זה. בנושא הקונסטרוקטיבי הרי שקיים קונסטרוקטור שאחראי על הפיקוח ועל ביצוע השלד ובמסגרת העבודות אמור להתבצע חיזוק של המבנה הקיים כך שייווצר שלד חיצוני חדש. לפיכך לא סבורה הועדה כי יש חשש ליציבות המבנה. הועדה הציעה כי תינתן החלטה ככל שהבנייה עוברת מעל קו ביוב יש חובה להעתיקו ובמידה ותהיה בידי העוררים חוות דעת מקצועית היא תועבר לבדיקה של הועדה ואל מול מהנדס העירייה. בדיון שנערך לפנינו הוצגה חוות דעת הנדסית לפיה קיים ספק בנוגע לעמידתה של הבניה המתבצעת בשטח, לכאורה על פי הבקשה, בתקנים הנדרשים הן לעניין עובי החלקים הנבנים ובמיוחד רצפת הממ"ד, העמודים ויתר רצועות הבטון המתוכננות והנדרשות. ברי כי מקום בו מוטל ספק של ממש בנושא הקונסטרוקטיבי יש מקום למנות מומחה קונסטרוקטור מטעם גוף התכנון הרלוונטי (לענייננו הועדה המקומית) על מנת שיבחן הן את התכנון והן את ביצועו ויאשרו מבחינה מקצועית. כך גם הבהירה הועדה המקומית בדיון שלפנינו. לעניין השוחה, ברי כי יש מקום להחזיר הבקשה לבחינה וסימונה של השוחה אשר שני הצדדים מסכימים כי קיימת אולם נתגלעו חילוקי דעות ביניהם בנוגע למיקומה. ככל שהשוחה נמצאת בשטח המבוקש לבניה יש להעתיקה באופן שיאפשר גישה חופשית וטיפול בביוב כמתחייב. אשר לנושא החריגות, חריגות אלה מתבקשות רק לעניין הממ"ד. בתכנית שהוצגה לפנינו החריגה היא לקו הבניין הקדמי ולקו הבניין הצדי. אנו סבורים כי מיקומו של הממ"ד (או חדר בטחון המוגן) נכון שכן הוא ממוקם בעורף הדירות (הן של העוררים והן של המשיבים) באופן שאינו מצל חלקים עיקריים. יחד עם זאת, הואיל והממ"ד גדול במידותיו מהמתחייב על פי הוראות הדין, הרי שאין הצדקה לפחות לחלקה של אותה חריגה המתבקשת. סיכומם של דברים, אנו משיבים את הדיון בבקשה לוועדה המקומית אשר תדאג לטיפול מקצועי במישור הקונסטרוקטיבי על ידי מינוי מומחה מטעמה בהיבט זה. כמו כן הבקשה תתוקן באופן שהממ"ד יוקטן כדי המינימום המותר ובהתאמה - החריגה לקווי הבניין, וכן תסומן השוחה הקיימת ודרכי הגישה אליה לאחר הבניה המבוקשת. הדיון מוחזר אפוא לועדה המקומית. בניההיתר בניה