ביטול תשתיות נפרדות לעליית הגג

טוענים כי ביטלו את התשתיות הנפרדות לעליית הגג, כי לא הייתה להם כוונה ליצור יחידת מגורים נפרדת בעליית הגג, וכי מכל מקום על פי התוכנית שחלה במקום ניתן לפצל את דירתם לשתי יחידות דיור. המשיבים 2 עד 5 טוענים כי הדירה כבר מפוצלת היום, שכן בקומת הקרקע קיימת יחידת דיור עצמאית בה מתגורר האבא של אחד משני העוררים, וכי יחידת דיור זו אף מהווה יחידת ארנונה עצמאית בעירייה. עוד טוענים המשיבים, כי על פי התוכנית רג/340/ג/21 החלה במקום, כלל לא ניתן לנצל את חלל הגג ולפיכך לא ניתן לאשר את הבנייה המבוקשת. לאחר שמיעת טענות הצדדים, ועל יסוד תשריט הבקשה להיתר שהוצג בפנינו, אנו מחליטים לקבל את הערר בתנאים כדלקמן: לנוכח העובדה כי גרם המדרגות העולה לעליית הגג נבנה במקום שתוכנן לכך מלכתחילה, איננו רואים מניעה לאשר את הבנייה המבוקשת, בכפוף לכך שפתח החיבור בין המבואה לחלל הדירה הקיימת יורחב, כפי שהדבר שהוצע על ידנו במהלך הדיון, על מנת שהמבואה תהווה חלק אינטגרלי ממפלס יחידת הדיור בקומה הראשונה. למותר לציין כי אסור יהיה לעוררים ליצור תשתיות עצמאיות ונפרדות לעליית הגג כגון מונה חשמל עצמאי, חיבור גז נפרד, מונה מים נפרד וכיוב'. לעניין טענת המשיבים 2 עד 5 כי דירת העוררים כבר מפוצלת היום לנוכח העובדה כי האבא של אחד משני העוררים מתגורר ביחידה עצמאית ונפרדת, אשר אף מהווה יחידת חיוב נפרדת בארנונה, איננו מקבלים טענה זו. כאשר בן משפחה מדרגה ראשונה מתגורר בחלק מבית מגורים, אין לראות בכך משום פיצול הדירה לשתי יחידות דיור, גם אם מדובר בתא משפחתי נפרד, כגון זוג נשוי, כאשר אחד מבני הזוג הוא ילדם של בעלי הדירה. גם כאשר הסידורים הפנימיים בדירה מאפשרים פרטיות לבן המשפחה, כגון על ידי קיום כניסה ישירה ונפרדת (בהיתר) לחלק הדירה בו הוא מתגורר, אין לראות בכך משום יצירת יחידת מגורים נוספת, ובלבד כי יישמר קשר פיזי בין אותו חלק בדירה ליתר חלקי הבית, ולא יוסדרו תשתיות נפרדות לאותו חלק של הדירה, כגון מונה חשמל או מים נפרדים. מציאות זו, בו אחד ההורים המבוגרים עובר להתגורר בדירת ילדיהם, או כי זוג צעיר מתגורר בדירת הורי אחד מבני הזוג, אינה יוצרת לדעתנו שתי יחידות דיור. לפיכך, העובדה כי האבא של אחד העוררים מתגורר בחלק מהבית אינו מהווה פיצול של הדירה, ובלבד כי יישמרו העקרונות דלעיל. חיוב ארנונה עצמאי ונפרד גם הוא מהווה סממן לקיומה של יחידה עצמאית ונפרדת, ולפיכך אנו מורים על העוררים להביא תוך 30 ימים ממועד החלטה זו לאיחוד החיוב בארנונה באופן שכל הדירה תהווה יחידת חיוב אחת. לעניין טענת המשיבים 2 עד 5 כי על פי תוכנית רג/340/ג/21 לא ניתן לבנות עליית גג, איננו מקבלים טענה זו. סעיף 11.2 בתוכנית עוסק בבנייה בחלל גג משופע, ואף שנושא בנייה בחלל הגג המשופע אינו מוזכר במטרות התוכנית הרי שבסעיפים האופרטיביים שלו בנייה שכזו הותרה בתוכנית. לפיכך אנו מקבלים את הערר בתנאים דלעיל. גג