הועדה המקומית אישרה פירוק ריצוף והקמתו מחדש בשטח של 256.10 מ"ר

הועדה המקומית אישרה פירוק ריצוף והקמתו מחדש בשטח של 256.10 מ"ר בחלקה 420, גוש 6109. כמו כן, אישרה הועדה המקומית להקים במקום 18 תרני דגלים המגיעים לגובה של כ-10 מ' מפני המדרכה. המדובר בשטח המשמש כמדרכה בדרך אבא הלל 16 רמת גן. אין חולק כי יעוד הקרקע נשוא היתר הבנייה הוא דרך. העבודה נשוא הבקשה להיתר הושלמה. העוררת הגישה ערר על אישור היתר הבנייה בטענות שונות. הועדה המקומית טוענת כי הערר הוגש באיחור ובשיהוי רב. בדיון שהתקיים בפנינו אנו מיקדנו את הדיון בשאלת חוקיות ההיתר בלבד. לפיכך קבענו בהחלטת ביניים מיום 21.5.12 כי "העוררים יסכמו תוך 14 ימים ביחס בשאלה אחת בלבד והיא האם ניתן לבצע את הבנייה נשוא הבקשה להיתר בשטח אשר ייעודו דרך". לדעתנו, אם היתר הבנייה אינו חוקי, דהיינו אם לא ניתן להקים את 18 התרנים בשטח אשר ייעודו דרך, כי אז הדבר מכפר על האיחור בהגשת הערר, ובמיוחד במציאות שבפנינו, שבה הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן הוציאה היתר בנייה לעיריית רמת גן. לטענת הועדה המקומית, תרני הדגלים נועדו לשם הנפת הדגלים של השגרירויות הקיימות ברמת גן, והם מהווים "מתקן נוי", המיפה את האסתטיקה של המרחב הציבורי. לטענת הועדה המקומית, היא מוסמכת לאשר התקנת מתקנים במרחב הציבורי הקשורים לעיצוב האדריכלי של הרחוב, ולרבות במקום בו היעוד לפי התוכניות החלות במקום הוא "דרך". הועדה המקומית טוענת כי יש לקרוא לתוך המונח "דרך" גם אפשרות להקים "מתקני נוי" ובכלל זה את תרני הדגלים. לצורך העניין מביאה הועדה המקומית דוגמאות לתכליות המותרות בשטחי שצ"פ ברחבי העיר על פי התכניות החלות ברמת גן. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, הגענו למסקנה כי דין הערר להתקבל וכי הועדה המקומית לתכנון ובניה לא הייתה יכולה לאשר את הקמת התרנים בשטח אשר ייעודו דרך, וזאת מן הנימוקים כפי שיפורטו להלן. חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 מגדיר את המונח "דרך": "דרך" - תוואי למעבר רכב, הולכי רגל או בעלי חיים, לרבות מסילת ברזל, מבני דרך, אי תנועה, קיר תומך, קיר או סוללה למניעת רעש וכן תעלה, חפיר ומעביר מים בצד הדרך או מתחת לה, ולרבות מיתקני דרך; "מיתקני דרך" - כל אחד ממיתקנים אלה שבתוואי הדרך: אבן שפה, גדר, מחסום, מעקה, עמוד תאורה, רמזור, תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, תחנת המתנה לרכב, ספסל רחוב, מיתקן איסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה ותמרור; "מבנה דרך" - מחלף, גשר או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים בתחילתו או בסופו של אחד מאלה;" תכנית רג/340 מגדירה את המונח דרך בסעיף 33 בצורה רחבה יותר מההגדרה בחוק התכנון והבניה: "דרך פירושו - כולל כל רוחב שדרה או פס ירק, סמטא, שביל, מבוא, דרך מדרגות, דרך מעבר, דרך לכלי רכב, נתיב להולכי רגל, רחבה, ככר, או גשר, בין שהיא רשות היחיד ובין שהיא רשות הרבים, בין שהיא דרך מפולשת או אינה דרך מפולשת, בין שהיא קיימת בפועל ובין שהיא מוצעת בתכנית בנין ערים כל שהיא והיא כוללת משעולים, תעלות, חפירים, ביבים למי גשמים, תעלות ערב (מתחת לדרכים) וכיוצא בזה, שדרות מדרכות, איי-תנועה, עצים ומשוכות שבצדי הדרכים, קירות תומכים, גדרות, מחיצות ומעקות וכן רצועת הקרקע בחזית המגרש בין קוו הדרך ובין קוו בנין בחזית באזור מסחרי או חזית מסחרית המהווה את המרווח בחזית המגרש." הגדרת המונח "דרך" בסעיף 33 לתכנית רג/340 רחבה יותר מהגדרת מונח זה בחוק התכנון והבניה, והיא כוללת בין היתר נטיעת עצים, איי תנועה וכיו"ב. אנו מוכנים לקבל את הטענה העקרונית, כי הגדרת המונחים "דרך" ו "מתקני דרך" שבסעיף 1 לחוק התכנון והבניה, והמונח "דרך" שבסעיף 33 לתוכנית רג/340, אינם מהווים רשימה סגורה, וכי ניתן לקרוא לתוכם שימושים נוספים אותם נהוג לעשות היות בתחום של "דרך", לרבות הצבת מתקנים לצורכי נוי כגון; פסלים סביבתיים, תרני דגלים וכיוב'. אך במקרה הנדון קיים גם סעיף 81 לתוכנית, אשר מגביל את האפשרות לאשר הקמת מתקנים בתחום "דרך". סעיף זה קובע כי "אין להקים על כל קרקע, שהיא מקום של דרך, כל בנין ולעשות עליה כל עבודה, חוץ מהעבודה הנוצרת בקשר עם סלילת הדרך, החזקתה ותקונה, וחוץ מבנית מתקנים הקשורים בשרותים הציבוריים." סעיף זה קובע באופן מפורש כי אין להקים על קרקע שהיא ביעוד של "דרך", כל בנין, חוץ מבניית מתקנים הקשורים לשירותים ציבוריים. סעיף זה מונע לדעתנו את האפשרות להרחיב את התכליות המפורטות בסעיף 33 לתכנית, לבניית מתקנים אשר אינם קשורים בשירותים ציבוריים. במילים אחרות, גם אם נקבל את טענת הועדה המקומית כי רשימת התכליות והשימושים המותרים ב "דרך" לפי ההגדרה בחוק התכנון והבניה, או כפי שהמונח מוגדר בסעיף 33 לתוכנית רג/340 אינה מהווה רשימה סגורה, הרי שבא סעיף 81 ומגביל את רשימת התכליות הנוספות אותן ניתן לקרוא אל תוך הסעיף למתקנים הקשורים בשירותים ציבוריים בלבד. המדובר לדעתנו במתקנים אשר מטרתם להעניק שרות לציבור משתמשי הדרך. כך לדוגמא, ניתן לדעתנו לאפשר הקמת עמוד מידע דיגיטלי על שעת הגעת אוטובוס, כמקובל היום, האף שהדבר אינו מוזכר בסעיף לתוכנית רג/34033, שכן מדובר במתקן הקשור בשירות ציבורי. כמו כן ניתן לדעתנו לאשר מכוח סעיף זה התקנת מתקנים עם מפות של העיר. ואולם, ככל שמדובר בשימוש במדרכה לצורך התקנת "מתקני נוי" כגון פסל סביבתי, רחבת דגלים וכיו"ב, הרי שאין מדובר לדעתנו ב"מתקנים הקשורים בשרותים הציבוריים", ולפיכך לא ניתן לאשר את הקמתם לאור הוראות סעיף 81 לתכנית. נציין כי אין ללמוד מהחלטתנו זו כי לא ניתן להקים "מתקני נוי" כגון פסלים סביבתיים בתחום היעוד של "דרך" במקום בו לא קיימת הוראה מגבילה דוגמת סעיף 81 לתוכנית רג/340, והדבר תלוי בהגדרתו של מונח זה בתוכניות החלות במקום. לנוכח האמור אנו קובעים כי הועדה המקומית לא היתה יכולה לאשר את הקמת התרנים לאור הוראת סעיף 81 לתוכנית רג/340, ולפיכך מדובר בהיתר בנייה שיצא שלא כדין, עם כל המשתמע מכך. לפיכך אנו מקבלים את הערר. בניהריצוףועדה מקומית לתכנון ובניה