בקשה להיתר לשימוש חורג להפעלת פעוטון במרתף בניין בתל אביב

בקשה להיתר לשימוש חורג להפעלת פעוטון במרתף בניין בתל אביב המרתף נבנה על פי תכנית ע' 1 כ-"חדר משחקים". הועדה המקומית דחתה את הבקשה להיתר לשימוש חורג מהנימוק כי לאור החלטת ועדת ערר זו בערר 5350/09, לא ניתן לאשר שימוש חורג להפעלת גן ילדים במרתף אשר נבנה מכוח תכנית ע' 1. על החלטה זו הוגש הערר שלפנינו. ההחלטה בערר 5350/09 עליה ביססה הועדה המקומית את החלטתה, קובעת כי לא ניתן לאשר, בדרך של היתר לשימוש חורג, שימוש עיקרי במרתפים שנבנו מכוח תוכנית ע/1. החלטה זו אושרה על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בעת"מ 45354-05-10. אין מחלוקת כי שימוש לפעוטון הוא שימוש עיקרי, ולפיכך לא ניתן, לטענת הועדה המקומית לאשר את השימוש המבוקש בדרך של אישור היתר לשימוש חורג. לטענת העוררת, למרות הקביעות דלעיל, ניתן לאשר את הבקשה להיתר לשימוש חורג במקרה הנדון, שכן לטענתה, על פי הסיווג האחיד של משלחי יד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 1994 "גננות" מסווג כבעל מקצוע חופשי. לפיכך לטענתה, לאור הוראות תכנית ע' 1, כלל אין צורך בהיתר לשימוש חורג להפעלת פעוטון בנכס הנדון, שכן מדובר במקצוע חופשי. המרתף הנדון נבנה מכוח תוכנית ע'1. מאחר ומדובר על בניין צמוד קרקע, הרי שלפי טבלת התכליות והשימושים המופיע בסעיף 5 לתוכנית, מותר לעשות באותו מרתף שימוש ל "משרדים לבעלי מקצועות חופשיים לשימוש דיירי הבית", כאשר בסעיף ההגדרות נקבע כי המונח "משרדים לבעלי מקצוע חופשי" משמעו: "משרדים לבעלי מקצוע חופשי כגון: עריכת דין, רפואה, תוכנה, הנדסה, אדריכלות, חשבונאות וכיוב' מקצועות , ואשר לגביהם ינתן אישור הרשות לאיכות הסביבה שאינם מטרד לדירות המגורים בבניין" לאור ניסוח זה של הוראות תוכנית ע'1 אין ספק העיסוק המבוקש אינו נכנס לגדר השימושים המותרים במרתף. בראש ובראשונה, אין מדובר במשרד, אלא בהפעלת פעוטון. לא יכולה להיות מחלוקת כי פעוטון אינו מהווה "משרד". כמו כן, אין מדובר במשרד "לשימוש דיירי הבית". בנוסף, ההקשר שבו מופיע המונח "מקצועות חופשיים", קרי ככזה הפועל במשרד, וכן הדוגמאות המובאות בסעיף ההגדרות, מביא אותנו למסקנה כי המדובר במקצועות חופשיים במובן הצר של המילה, דהיינו, בעל השכלה גבוהה אשר מקבל שכר מכל לקוח עבור שירותיו. להגדרות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אין כל משמעות לענייני תכנון ובנייה, ואין אנו יודעים באיזה הקשר נקבעו ההגדרות במסמך שהומצא לנו על ידי העוררת. לפיכך אנו דוחים את הטענה כי מדובר בשימוש אשר ניתן להתירו במרתף לפי תכנית ע' 1 ללא אישור שימוש חורג. לנוכח האמור, אנו קובעים כי השימוש המבוקש אינו תואם את הוראות תכנית ע' 1, ויש לאשר שימוש חורג על מנת לאפשר את השימוש המבוקש במקום. אלא שכאמור לא ניתן לאשר שימוש חורג של פעוטון במרתף לאור הפסיקה שהובאה לעיל, הקובעת כי לא ניתן לאשר שימוש עיקרי במרתפים שנבנו מכוח תוכנית ע'1 בדרך של שימוש חורג. לפיכך צדקה הועדה המקומית כאשר זו דחתה את בקשת העוררת לאשר את הבקשה להיתר לשימוש חורג, ודין הערר להידחות. קטיניםמרתףשימוש חורגתל אביבבנייןגן ילדים / פעוטון / משפחתון