הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה הקבועים בתכניות החלות במקום, לכל מפלס, בדרך של אישור הקלה או מתוקף סמכותה לפי סעיף 4.03 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970. במקרה הנדון חלה על המגרש תכנית 50 בה נקבע בסעיף 65 כדלקמן: "קו בנין מצד הרחוב ובליטות: המרחק המינימלי בין קו הבנין וקו הרחוב יהיה בכל האזורים 4 מטרים. גזוזטראות בקומות העליונות תורשינה בהתאם לתקנות הבנין, כפי שתקבענה מזמן לזמן על ידי הועדה המחוזית לבנין ובנין ערים...". דהיינו, במקרה הנדון, התכנית החלה על המגרש נשוא הבקשה להיתר בניה מאפשרת בניית גזוזטראות בקומות העליונות בחזית הבניין, "כפי שתקבענה מזמן לזמן על ידי הועדה המחוזית לבנין ובנין ערים". לדעתנו, ככל שהיו קיימות בעבר תקנות בנין שנקבעו על ידי הועדה המחוזית בדבר אפשרות חריגה מקו בנין קדמי, אלו הוחלפו על ידי הוראות סעיף 4.03 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970. לפיכך תכנית 50 מאפשרת בנייה מעבר לקווי הבניין הקדמיים כפי שנקבע באותן תקנות, "בקומות העליונות". יוצא, כי תכנית 50 מאפשרת הבלטת גזוזטראות מעבר לקו בנין קדמי עד 1.2 מ', כקבוע בתקנה 4.03 לתקנות. יודגש, כי על אף לשון סעיף 65 לתכנית 50 כי "גזוזטראות בקומות העליונות תורשינה בהתאם לתקנות הבנין...", הרי שלדעתנו אין מדובר בזכות קנויה אלא בזכות התלויה בשיקול דעת הועדה המקומית, ולפיכך יש לקבל כאמור את חוות דעת חברת נ.ת.ע קודם אישור החריגה מקו הבניין הקדמי. ואולם, מכיוון ששיקול הדעת מוענקת מכוח התוכנית החלה במקום, הרי שעדיין מדובר בקו בניין מכוח תוכנית. סוף דבר, אנו מקבלים את הערר באופן חלקי, באופן שאנו מאשרים במקרה הנדון את הבלטת הגזוזטראות מעבר לקו הקדמי עד למרחק של 1.2 מעבר לקו הבניין הקדמי, וכל זאת מהקומה הראשונה ומעלה. בניההקלה (תכנון ובניה)ועדה מקומית לתכנון ובניה