בקשה להיתר בנייה להקמת ג'קוזי על גג פרטי ולהקמת בריכה בגג פרטי

בקשה להיתר בנייה להקמת ג'קוזי על גג פרטי ולהקמת בריכה בגג פרטי בדירה 71D, וכן הגדלת פתחים קיימים ופתיחת דלת למרפסת פרטית בדירה 68D, בבניין המצוי ברחוב מזא"ה 3 גוש 6933 חלקה 136. העוררים התנגדו לבקשה לבניית הג'קוזי בשתי הדירות ולתוספת בריכת השחייה על גג אחת הדירות, ומשהתנגדותם נדחתה הוגש הערר שבפנינו. המדובר בבניין בן 26 קומות, המצוי ברובע לב העיר, ובו 168 יחידות דיור. על פי התכנית החלה במקום, ניתן לבנות בתחום הפרויקט בריכת שחייה מקורה בשטח מירבי של כ-500 מ"ר. במהלך הדיון שהתקיים בפני הועדה המקומית הועלו טענות כי לא הוכח שהבניין הקיים יוכל לשאת את המשקל הנוסף הנובע מבניית בריכת השחייה מבחינה קונסטרוקטיבית ואשר על כן החליטה הועדה המקומית בין היתר כי על מבקש ההיתר יהיה להציג חוות דעת קונסטרוקטיבית הקובעת כי ניתן לבנות את הבריכה המבוקשת, וכי הבניין יוכל לשאת את הבריכה. חוות דעת כזו הוגשה לנו במהלך הדיון. מבקשי ההיתר פרסמו בקשה לאישור הקלה לבניית הג'קוזי בשתי הדירות ולהקמת בריכת השחייה, וזו אושרה על ידי הועדה המקומית. עיקר טענות העוררים התמקדו בבקשה להקמת בריכת השחייה. העוררים טענו, כי אם תאושר בריכת השחייה המבוקשת, כי אז קיים בבניין פוטנציאל להקמת 11 בריכות על הגגות הפרטיים המצויים בתחום הפרויקט, דבר אשר לטענתם ישנה לחלוטין את אופי הפרויקט. עוד טענו העוררים, כי משנקבע בתכנית כי ניתן לבנות במקום בריכת שחייה של עד 500 מ"ר, הרי שיש לראות בכך משום הסדר שלילי אשר מונע אפשרות בניית בריכות פרטיות על גגות הבניין. עוד טענו העוררים, כי הקמת הבריכות על הגגות תפגע במראה החיצוני של המבנים. בנוסף טענו העוררים, כי על פי תכנית ג' החלה במקום לא ניתן לאשר את הקמת בריכת השחייה בדרך של הקלה. באשר לטענה כי הקמת הבריכה תשנה את אופי הבניין, לא מצאנו כל ממש בטענה זו. גם אם כל בעלי הדירות בקומה העליונה יחליטו לבנות בריכות שחייה על הגגות, דבר אשר ספק רב אם הוא יתממש, כי גם אז לא מצאנו כיצד העובדה כי ב-11 דירות בבניין מתוך 168 דירות, קיימות בריכות פרטיות, ישונה אופי הבניין. גם אין כל ממש בטענה כי הקמת הבריכות תפגע במראה החיצוני של הבניין, שכן לאור גובה הבניין, כלל לא יהיה ניתן לראות את הבריכות מהרחוב. בנוסף, הוראת התוכנית המאפשרת הקמת בריכת שחייה של עד 500 מ"ר בתחום התוכנית אינה מהווה לדעתנו הסדר שלילי המונע הקמת בריכות שחיה פרטיות על גג הבניין. לעניין תכנית ג', טוענים העוררים כי סעיף 8 קובע רשימה סגורה של מתקנים אותם ניתן להקים על גגות מבנים. לטענתם, הניסוח של הסעיף הקובע כי "לא תותר הקמתם של מבנים או מתקנים על גג בנין זולת המתקנים הבאים..." מורה על כך כי המדובר ברשימה סגורה של מתקנים אותם ניתן לבנות על הגג, ולא ניתן לסטות מרשימה זו בדרך של אישור הקלה. לטענתם, סעיף 2(19) לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) התשס"ב - 2002, הקובע כי סטייה ניכרת מתכנית מהווה בין היתר "סטייה מהוראות תכנית, שנקבע בתכנית, כי סטייה מהן מהווה סטייה ניכרת", מונע במקרה הנדון אישור הקלה המאפשר את בניית הג'קוזי ובריכות השחייה על גג הבניין בסטיה מהוראות סעיף 8 לתוכנית ג'. איננו מקבלים טענה זו. לדעתנו בניית בריכות שחייה על גגות מבנים, ועל אחת כמה וכמה בניית ג'קוזי, מהווה היום חלק מאפשרויות פיתוח הגג וניצולו, כאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנית. לדעתנו סעיף 8.א. אינו עוסק בפיתוח הגג, והראייה כי למרות האמור ברישא לסעיף כי "לא תותר הקמתם של מבנים או מתקנים על גג בנין זולת המתקנים הבאים..." הרי שבהמשך, בסעיף 10(א), יש התייחסות לאופן שבו ניתן יהיה להקים פרגולות על גג הבניין, האף שסעיף 8.א. אינו מזכיר פרגולות בכלל המתקנים אותם ניתן להתקין על גג הבניין. תכנית ג' אינה יוצרת לדעתנו הסדר שלילי באשר לאופן שבו ניתן לפתח את גג הבניין, ואולם לשם הקמת בריכות שחייה יש אכן לדעתנו לאשר הקלה מהוראות תכנית ג', שכן אישור בריכות שחייה דורש לדעתנו תשומת לב מיוחדת ופרטנית, ויש להותיר לועדה המקומית שיקול דעת באילו מקרים לאשר בריכת שחייה כאמור. לעניין הקמת ג'קוזי, אנו בדעה כי המדובר בחלק אינטגרלי משימוש בגג, ולפיכך אין כלל צורך בפרסום הקלה בבניית ג'קוזי. לעניין ההצדקה תכנונית, אנו רואים באפשרות הניצול המרבי והמיטבי של גגות מבנים ושיפור תנאי החיים משום הצדקה תכנונית לאישור הקמת ג'קוזי ובריכות על גגות בתים. לנוכח האמור, אנו קובעים כי ניתן היה לאשר את הבקשה הנדונה כהקלה מתכנית ג', ואין אנו רואים מקום להתערב בהחלטת הועדה המקומית לאשר את ההקלה כאמור. לנוכח האמור, אנו דוחים את הערר. עם זאת, הבקשה להיתר תועבר לבדיקה פרטנית של קונסטרוקטור מטעם הועדה המקומית, אשר יבדוק את יכולת עמידות הבניין במשקל הנוסף כתוצאה מהפעלת בריכת השחייה על הגג, על בסיס חוות הדעת הקונסטרוקטיבית אשר הוגשה לנו על ידי מבקשי ההיתר. סוף דבר אנו דוחים את הערר. בניהבריכת שחיה / בריכת מיםג'קוזיגגהיתר בניה