אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה, מרוקן החוק מתוכנו. עקרון זה נקבע בבית המשפט העליון בהלכת לוסטרניק: "מכאן ברור שאם לצורך שומת ערך המקרקעין ערב אישור התכנית תובא בחשבון אותה עליית מחירים שנגרמה בעטיים של התכנית המשביחה וההליכים שהיו כרוכים בכך, יימוג כלא היה כל השבח הצפוי מתכנית זו, ובכך תסוכל כליל המטרה שלה נועד היטל ההשבחה". בית המשפט העליון חזר על הלכה זו גם בע"א 8736/04 אורה כהן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה, ע"א 3015/06, מדינת ישראל נ' פנינה פינקלשטיין, ואחרים. החלטת ועדת ערר 38/10 ציינה אף היא, לעניין התחשבות בפוטנציאל במסגרת הליך היטל השבחה: "87. אלא, כי עקרונות אלו אינם חלים במלואם עת קביעת שווי הנכס במצב הקודם בהיטל השבחה, היות והתחשבות במלוא הפוטנציאל שיצרה התכנית החדשה יביא לריקון מתוכן של היטל השבחה"...... "105. חשוב לציין, כי הן פסק הדין לוסטרניק והן פסקי הדין שבאו בעקבותיו שמו את הדגש לא על הציפיות הנובעות מהתכנית עצמה, אלא על הצפיות הנובעות מהליכי התכנון בכללם" תוכנית בניהבניה