היטל השבחה בגין הקלה

היטל השבחה בגין הקלה, שכן הבקשה להיתר תואמת את תכנית ע'1, ולמעשה לא היה צריך להגיש בקשה להקלה, והעוררים עשו זאת רק מטעמים פרקטיים נוכח דרישת המשיבה. פטור לפי סעיף 19(ב)1: העוררים טוענים, כי מכיוון שעל המגרש נשוא היטל ההשבחה בנוי בית מגורים צמוד קרקע חד קומתי ותיק, חל הפטור, וזאת למרות פסיקת בית המשפט העליון לאחרונה, בפסק דין רע"א 8565/10 נאסר עמאש ואח' נ' הוועדה לתכנון ובניה שומרון. לטענת העוררים, כאשר מדובר במבנה, גם אם הוא מיועד להריסה על פי היתר הבנייה, לצורך הקמת בניין מגורים חדש, הרי שאין להתייחס אל המקרקעין כאל מקרקעין בלתי מבונים. בעניין זה, סבורים אנו כי לאור פסיקתו של בית המשפט העליון, דין מקרקעין שעל פי היתר הבנייה, המבנה עליהם מיועד להריסה לצורך הקמת בניין חדש, כדין בנייה חדשה. כך עולה גם מהניתוח המפורט של ועדת הערר במחוז מרכז, בכל הנוגע לתכלית החוק ומטרתו, ומהפסיקה בעניין. על מנת שלא להאריך, נסתפק בהפנייה להחלטות ועדת הערר במחוז המרכז, ערר 8094/10- אמבוס גדעון ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה שרונים; ערר 8051/09+8001/10- דהרי ודינה אפרת ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה; ערר 8141/10- הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה נ' פטישי שלמה, וכל האמור בהחלטות אלו חל גם כאן. כן נזכיר, בעניין זה, כאמור, את פסק דינו המפורש של בית המשפט העליון, אשר אישר את דעת הרוב, בע"א 6276-01-09 עמאש נאסר ואח' נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון, שם נקבע בין היתר, כי "הפטור איננו אמור לחול על הקמת בתים חדשים, וככל שהמחוקק יהא סבור שראוי להחיל את הפטור גם על הקמת בתים חדשים, חייב הדבר להיאמר מפורשות בחקיקה" (עמ' 16 לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה. אשר על כן, במקרה שלפנינו, כאשר על פי היתר הבנייה ניתן היתר להריסת המבנה והקמת בניין מגורים חדש, הפטור על פי סעיף 19(ב)1 איננו חל. תכנית ע'1 במקרה שלפנינו, נוכח המבנה הטופוגרפי של החלקה, והמחלוקת בעניין חזית הנכס, סבורים אנו כי העניין ראוי לבחינה מהותית, האם ישנה השבחה אובייקטיבית במתן ההקלה אם לאו, מבלי להיכנס לסוגיה שאיננה מעניינינו, האם היה נדרש הליך של הקלה אם לאו. אשר על כן, בעניין זה, אנו מחליטים למנות שמאי מייעץ, אשר ידון בטענות הצדדים וייתן את חוות דעתו בעניין המחלוקות שנפלו בין הצדדים לעניין תכנית ע'1, ומבנה החלקה והיתר הבנייה נשוא המחלוקת. הצדדים יוכלו לטעון לעניין חוות הדעת, תוך 14 יום לאחר מתן חוות הדעת. היעדר תגובה מהצדדים תוך פרק זמן זה, משמעותה הסכמתם לאמור בחוות הדעת. בניההיטל השבחההקלה (תכנון ובניה)