היטל השבחה - פטור על פי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה עד ל - 140 מ"ר

פטור על פי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, עד ל - 140 מ"ר. המשיבה טוענת כי במצב הקודם הותרה בניה של 3 קומות וכי תכנית בב/105א' התירה בניה עד 150 מ"ר. שומת היטל ההשבחה שהוצאה על ידה, מתייחסת רק להפרש בין המצב הקודם למצב החדש. ההשבחה חושבה רק בגין תוספת הזכויות במצב החדש. העורר שהיה הבעלים של המקרקעין בכל המועדים הרלבנטים, לא חויב על ההשבחה במצב הקודם. מנסח הרישום ומטיעוני הצדדים בפנינו עולה כי, העורר הינו בעלים מכח ירושה ומכח מכר ללא תמורה. אין מחלוקת כי לא היה חיוב בהיטל השבחה בגין הזכויות שהותרו במצב התכנוני הקודם ואין מחלוקת כי העורר לא שילם על כך היטל השבחה בעבר. עיון בשומת המשיבה מעלה כי, ההשבחה בגין תכניות בב/105/ב' ו- בב/מק/3051, חושבה רק בגין תוספת הזכויות בתכניות. כן נעשתה הפחתה בגין מקדמי דחייה, נלקחו בחשבון הפסד שטח מרפסת בתכניות בב/3105ד', בב/2/3/105 ובתחשיב ההקלות נלקח בחשבון מרכיב שוליות ביחס לשטחי הבניה הנוספים. במקרה שלפנינו, זכויות הבניה במצב התכנוני הקודם עלו על 140 מ"ר. לא היה חיוב בהיטל ההשבחה בגין הזכויות במצב התכנוני הקודם. בתחשיב היטל ההשבחה נשוא הערר שבפנינו הופחתו מלוא הזכויות במצב הקודם. מהתחשיב קוזז שטח העולה על 140 מ"ר. הפטור הנטען בערר ל- 140 מ"ר, "נבלע" בשטח הגדול יותר, אשר קוזז מהיטל ההשבחה במצב הקודם ואשר העורר לא חויב בגינו בהיטל השבחה. לפיכך, אין זכאות לפטור "נוסף" לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית. בעניין זה נפנה לדברים שנקבעו בערר 8109/11 מנחם לנדסהוט נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים, לאמור: "שומת היטל ההשבחה לה טוען העורר, שהוצאה ב - 4.7.76 וצורפה כנספח ד' לערר, מתייחסת להשבחה בגין תכנית הצ/130 אשר כאמור שינתה את ייעוד המקרקעין לאזור מגורים חקלאי וחילקה את החלקה לשלושה מגרשים בעלי שטח מינימאלי של 1,500 מ"ר, עם זכויות בניה של 180 מ"ר. משומת היטל ההשבחה קוזז שווי הנכס לפני אישור התכנית היינו - שולם היטל השבחה אך ורק על תוספת ההשבחה בגין התכנית. לא הוכח כי שולם היטל השבחה גם בגין זכויות הבניה עד 180 מ"ר, שהותרו עוד קודם לכן. היינו - לא הוכח כי היה חיוב בהיטל השבחה על 180 מ"ר הראשונים. העורר לא חויב בפועל בהיטל השבחה בגין 180 מ"ר הראשונים. מהמסמכים שבפנינו לא עלה כי שולם היטל השבחה על כך ולכן הפטור הנטען בערר זה ל - 140 מ"ר, נבלע ב - 180 מ"ר הראשונים, שבגינם לא שולם היטל השבחה. בנסיבות אלו אין זכאות לפטור "נוסף". בעניין זה נפנה גם להחלטתנו בערר 8068/11 דרור בן יעקב נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שורקות. אשר על כן אנו דוחים את הערר וקובעים כי הפטור שבסעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לא חל בנסיבות המקרה שלפנינו." (שם בעמ' 2, כן נפנה בעניין זה לערר 8162/11 נחומי אורי ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון). כפי שמצויין בסעיף 7 לערר, העורר איננו חולק על גובה השומה. אשר על כן, לאור כל האמור לעיל, אנו דוחים הערר, ועל העורר לשלם את היטל ההשבחה כקבוע בשומת המשיבה. העורר יישא בהוצאות המשיבה בסכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. בניההיטל השבחהחוק התכנון והבניהתכנון ובניה