הוועדה המקומית טענה כי מטעמי כיבוי אש ראוי לסרב לבקשה להיתר

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012 שחוקק לאחרונה מקנה לשירותי הכבאות סמכויות רבות מכוח חוק זה וכן מכוח תקנות שקדמו לחוק. אין במסגרת סמכויות אלו, סמכות לסרב להיתר בניה התואם תכנית. בעיות כיבוי הקיימות מתחם חייבות לבוא לידי פתרון במסגרת הסמכויות הרבות המוקנות לשירותי הכבאות, אך לא על ידי סירוב לבקשה להיתר בניה תואמת תכנית. נציין בהקשר זה, כי לשירותי הכבאות סמכויות גם בתחום הרישוי, כאשר לאחר אישור הבקשה להיתר הבניה, נבדקת הבקשה להיתר ביחס לתקנות המחייבות עמידה בסטנדרטים הנדרשים לבטיחות באש. אולם, בהקשר זה של היתרי בניה, סמכויות רשויות הכיבוי הינן בהתאמת הבקשה להיתר וההיתר לדרישות הספציפיות הקבועות בדין, ואין לרשויות הכיבוי סמכות לסרב באופן גורף לבקשה להיתר בנייה, אלא רק ליתן הוראות להתאמתה לדין. לפיכך, אנו סבורים כי אין בנימוקי נציג הכבאות בדבר הבעיות הכלליות במתחם בכדי להוות נימוק לסרב לבקשה להיתר שבפנינו. 7. את הבעיות הכלליות השוררות במתחם לעמדת שירותי הכבאות יש לפתור באמצעות הסמכויות הרחבות המוקנות במסגרת החוק (לרבות הוצאת צווים מינהליים!) לרשויות הכיבוי ואילו ככל שקיימת בעיה ספציפית במבנה נשוא הבקשה להיתר, אין מקום לסירוב לבקשה להיתר, אלא יש ליתן הוראות מתאימות להתאמת המבנה וזאת במסגרת הנוהל הרגיל של הוצאת אישור כיבוי אש לאחר אישור הבקשה להיתר. שריפהבניהכיבוי אשועדה מקומית לתכנון ובניה