סעיף 13 לתמ"א 22 - פעולות מותרות ביער

סעיף 13 לתמ"א 22 "פעולות מותרות ביער" קובע את מסגרת הפעילות המותרות ביער: "ביער יותרו הפעולות הדרושות לקיומו ושימושו כאזור נופש ותיירות בחיק הטבע, ובכלל זה נטיעת עצים, טיפוחם וכריתתם, דרכי יער, נופש וחניונים, מחנות נוער, מתקני ספורט, נופש ומשחקים, וכמו כן שימוש חקלאי ורעיה המותרים על פי כל דין, הכל בהתאם להוראות תכנית זו". במסגרת תיקון 4 לתמ"א 22 הוסף לתכנית סעיף 11 העוסק באופן קונקרטי בשירותי פנאי ונופש. להלן נוסחו של הסעיף: "נוסף על האמור בסעיף 13א בתכנית העיקרית, בתכנית מקומית ליער ניתן יהיה לאפשר שימושים לצרכי ציבור המבקרים בתנאים הבאים: א. "ביער נטע אדם קיים", "ביער נטע אדם מוצע", "ביער פארק קיים" ו"יער פארק מוצע" ניתן להקים מבנים לשירותים סניטרים ומרכז מידע בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר. ב. בסוגי היער כמפורט בסעיף 11א לעיל, ניתן לאשר מבנה שלא יעלה על 250 מ"ר לצרכי ציבור המבקרים בתנאי ושטחי היער בתכנית מקומית ליער עולים על 4000 דונם. ג. בינוי העולה על 250 מ"ר, או בינוי המוצע בתכנית מקומית ליער הכוללת שטחי יער הקטנים מ-4000 דונם, יאושר רק לאחר ששוכנע מוסד התכנון, כי היקף שטח היער ואופי הפעילות בו מחייבים את הקמתו ואין בכך כדי לפגוע ביער. התכנית תובא לאישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה או ועדת המשנה שמונתה לכך". על תכליתו של התיקון בהיבט זה ניתן ללמוד, בין היתר, מהמפורסם באתר המשיבה 2. במסגרת סקירת אגף התכנון, המחקר והפיתוח של המשיבה 2 נכתב כדלקמן: "מענה לשימושים המשרתים את ציבור המבקרים ביער. היערות משמשים גם את הציבור בשרותי פנאי ונופש, זאת מלבד תפקידים נוספים ליער בתמ"א 22. ההיקף, ומהם שימושים מותרים לא הוגדרו דיים. השינוי בא להגדיר היקפים ושימושים." (אתר המשיבה 2 - ). מלשון תיקון 4, כמו גם מתכלית התיקון, עולה כי מטרת התיקון היתה להסדיר את השימושים המותרים לצרכי ציבור המבקרים וכי הכוונה היתה לרבות, אם לא בעיקר, לפעילות פנאי. מטרת התיקון היא לאפשר בנייה בהיקף מצומצם לצרכי ציבור המבקרים, אך זאת תוך שימור היער ומניעת בנייה מאסיבית ביערות שתפגע באופיים. לפיכך נקבעו מגבלות בהיקף הבנייה ולפיכך גם נקבעה המגבלה בסעיף 11(ג) שלפיה חריגה מכך תיתכן רק בתכנית ותותנה באישור המועצה הארצית. בניהתמ"א