תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה הינה כתביעה אזרחית מבחינת נטל הראיה ונטל ההוכחה

כלומר, על התובע הנטל להוכיח את תביעתו. ר', לעניין זה ערעור אזרחי 1968/00 חברת גוש 2842 חלקה 10 בע"מ נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה (): "נטל ההוכחה בדבר קיום פגיעה ושיעור הפגיעה מוטל, מטבע הדברים, על התובע פיצוי." ור' גם ע"א 210/88 החברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, כפר-סבא ואח', (), עמ' 643: "...נטל השכנוע, שיסודותיו של סעיף 197(א) התקיימו, מוטל על מי שתובע פיצויים על פי סעיף זה. הוה אומר, על התובע להרים את נטל השכנוע, שהמקרקעין אכן נפגעו על-ידי תכנית, לרבות, כמובן, הוכחת שעור הפגיעה." על מנת לעמוד בנטל ההוכחה על התובע להציג חוות דעת שמאית המלמדת, לפחות לכאורה, על פגיעה ועל שיעורה. נטל ההוכחה חל הן על עצם הוכחת הפגיעה והן על הוכחת שיעור הפגיעה. נציין, כי בהתאם לפסיקה אין די בסתם חוות דעת שמאית, אלא יש צורך בחוות דעת שמאית רצינית, מנומקת ואשר נסמכת על נתונים וראיות מהימנים, לעניין זה ראה פסק הדין בעניין חברת גוש 2842 חלקה 10 לעיל וכן עת"מ 200/03 חקק נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה מרכז. לפיכך בחינת העמידה בנטל ההוכחה נעשית על ידי בחינת השומה מטעם העורר, כך שועדת הערר תבחן - האם מדובר בשומה אשר לפחות לכאורה מבססת ומראה פגיעה ואשר מושתת על נתונים מהימנים ואדנים משפטים תקפים. עוד נבהיר, כי ועדות הערר לא היססו לדחות תביעות כאשר השומה שצורפה אליהן לא גילתה לכאורה הוכחת פגיעה, ר', לשם הדוגמא, ערר (ירושלים) 263/10 דאוד חורי נ. הועדה המקומית ירושלים ואח' () וכן ר' ערר (ירושלים) 320/08 גולבנציץ ואח' נ. הועדה המקומית ירושלים (), אשר עתירה עליו נמחקה בפסק דין מנומק של בית המשפט לעניינים מינהליים בעת"מ עמנ (י-ם) 42927-09-11 תלמוד תורה כללי והישיבה הגדולה "עץ חיים" בירושלים נ' הוועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים (). נטל ההוכחהבניהחוק התכנון והבניהסעיף 197 לחוק התכנון והבניהתכנון ובניהתביעה אזרחיתנטל הראיה / נטל הבאת הראיות