מינוי מומחה אקוסטי ע"י שמאי מכריע

השמאי המכריע ימנה מומחה אקוסטי אשר יבחן האם נגרמה פגיעה למקרקעין בגין אישור תכנית מת"א 16 ובגין אישור תכנית מח/64א על פי הפירוט וההנחיות שלהלן: יש לבחון את כל אחת מהתכניות בנפרד, ועל פי המועד הקובע של כל אחת מהתכניות. בחינת הפגיעה תעשה על ידי השוואה של המצב התכנוני הקודם - להבדיל מהמצב בפועל או המצב הקיים - לפני אישור התכנית, לבין המצב התכנוני החדש, לאחר אישורה של התכנית. כך למשל, אין רלבנטיות לבחינת השאלה האם נגרמה פגיעה למקרקעין אם לאו, לדברים שנשמעו בדיון כמעבר אמבולנסים או תאורת כביש כזו אחרת, ע"י השמאי המכריע וכיו"ב. נזכיר כי לעניין הקביעה האם נגרמה פגיעה למקרקעין, יש לבחון את המצב התכנוני הקודם, ערב אישורה של התכנית, ולא את המצב בפועל, לרבות לעת הביקור במקרקעין, וכדומה. על המומחה האקוסטי יהיה לבחון בשלב ראשון, בין היתר, האם ישנו שינוי העולה עד לכדי פגיעה בתכונות המקרקעין במצב התכנוני החדש, לעומת המצב התכנוני הקודם, וזאת בגין אישור תכנית מת"א/16 בתחום הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית אונו ובגין אישור תכנית מח/64א בתחום הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל. לצורך כך יבחן המומחה האקוסטי את כלל ההוראות במצב התכנוני החדש בכל אחת מהתכניות, לרבות הוראות בדבר מיגון אקוסטי וכדומה. ככל שימצא כי בתכנית זו או אחרת יש הוראות אשר יש בהן כדי לקזז או לאיין פגיעה שנקבעה על ידו, יפרט זאת. אם לאחר שיבחן את כלל הוראות התכניות כאמור, ימצא כי נגרמה פגיעה למקרקעין, יקבע מומחה האקוסטי את מרכיביה ואת שיעורה ביחס לכל אחד מהמשיבים (יוער כי אין הכוונה לקביעת ערכי שווי המקרקעין אלא את אחוזי פגיעה ושיעורה בתחום מומחיותו). אשר לשומה המכרעת - לאחר שהשמאי המכריע יקבל את חוות דעת המומחה האקוסטי יערוך השמאי המכריע תיקונים ושינויים בשומה המכרעת בהתאם למימצאים שבחוות הדעת, ובהתאם לאמור להלן: גם את השומה המכרעת יש לערוך על פי המועד הקובע של כל תכנית ותכנית בנפרד, בדומה להנחיות שניתנו לעיל למומחה האקוסטי. כמו כן, כאמור בהחלטתנו בערר, ערר 52/07 דקל עצמון ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק, מיום 17.3.09, שעל פיה מונה השמאי המכריע, על השמאי המכריע לבחון בשלב ראשון, האם נגרמה פגיעה למקרקעין. בחינה זו איננה נעשית כאמור, על פי מצבם בפועל ועל פי הביקור במקרקעין, אלא על פי בחינת כלל רכיבי המצב התכנוני הקודם, ערב אישורה של כל תכנית ותכנית, לעומת כלל רכיבי המצב התכנוני החדש. דברים ברורים בעניין זה נאמרו על ידינו בהחלטתנו בערר, שם בעמוד 3 רישא, וכפי שהודגש שם בהמשך: "ועדת הערר במחוז ת"א קבעה כי יש לבחון האם נגרמה פגיעה. ועדת הערר במחוז ת"א לא קבעה כי ישנה פגיעה, אלא קבעה כי על השמאי המכריע לבחון האם נגרמה פגיעה. בשלב השני - רק אם ייקבע שנגרמה פגיעה, על השמאי המכריע לבחון את אלו מול אלו - את הפגיעה מצד אחד, ואת ההוראות בתכנית המפחיתות את הפגיעה - מצד שני ובהתאם לכך, יקבע את גובה הפגיעה." ובהמשך, עת מינינו את השמאי המכריע, קבענו שם כי: "על השמאי המכריע לבחון את הפגיעה במידה ונגרמה - וכן גם את השפעת ההוראות בתכנית שנועדו להפחתתה של הפגיעה." וכן: "כאמור, השמאי המכריע יקבע אם נגרמה פגיעה למקרקעין, ואם כן - יקבע את שיעור הפגיעה. אם ימצא השמאי המכריע כי יש לשלם לעורר פיצוי לפי סעיף 197, יפרט בהחלטתו את כל מרכיבי הפיצוי." (שם בעמוד 4) הנה כי כן, חזרנו בהחלטתנו שוב ושוב על כך כי הבחינה היא דו-שלבית. ראשית, יש לבחון האם כלל נגרמה פגיעה למקרקעין. זאת יש לעשות, כפי שנקבע בפסיקה ובהחלטותינו כי רבו, על פי המצב התכנוני הקודם (ולא המצב בפועל) אל מול המצב התכנוני החדש. אשר על כן, על השמאי המכריע לפעול על פי החלטתנו האמורה, ולאחר שיקבל את ממצאי חוות הדעת המומחה האקוסטי, יערוך מחדש את השומה המכרעת הן לעניין התייחסות אל שתי התכניות בנפרד והן לעניין הבחינה הדו-שלבית: ראשית, יבחן על פי ממצאי חוות הדעת האקוסטית ועל פי בחינתו החוזרת, האם נגרמה פגיעה למקרקעין, הכל כמפורט לעיל. כאן עליו גם לבחון את שנקבע בהחלטתנו, את כל ההוראות שבכל אחת מהתכניות בנפרד, והאם ישנם אלמנטים משביחים בתכניות שיש בהם כדי לקזז או לאיין פגיעה, ככל שיקבע כי ישנה לגבי כל אחת מהתכניות. רק לאחר שימצא כי נגרמה פגיעה, יש לעבור לשלב השני ולקבוע את שיעור הפגיעה. בעניין זה גם התבקש השמאי המכריע בהחלטתנו, לאמור: "לאחר שיקבע השמאי המכריע את גובה הפגיעה, יתבקש לקבוע גם אם התרומה לפגיעה של כל אחת מהתכניות - כדי שהמשיבות מס' 1 בשני העררים ובשני המחוזות - היינו הוועדה המקומית מצפה אפק והוועדה המקומית קריית אונו, תוכלנה להיפרע זו מזו על תשלום נזק שאינו באחריותן"(שם בעמוד 4). אשר על כן יעשה כן, גם בענין זה. מאחר ושמענו את המשיבים אשר הלינו על התמשכות ההליכים עוד הרבה טרם כינונה של ועדת ערר זו בהרכבה הנוכחי, מצאנו לנכון גם לקצוב זמן להליכים. אשר על כן להלן פירוט: מומחה אקוסטי ימונה על ידי השמאי המכריע, תוך 14 יום מיום מתן החלטה זו. הצדדים ישאו בשכר טרחתו בחלקים שווים: רבע כל צד, רבע ע"י הוועדה המקומית קריית אונו, רבע ע"י הועדה המקומית גבעת שמואל, רבע ע"י החברה הלאומית לדרכים, ורבע ע"י כל המשיבים בכל העררים. המומחה האקוסטי יגיש את מימצאיו לשמאי המכריע, לא יאוחר מתום שלושה חודשים מיום מתן החלטה זו. השמאי המכריע יתן את שומתו המכרעת המתוקנת תוך שלושה חודשים נוספים. אם בהתאם לתוצאה אליה יגיע השמאי המכריע תרצה מי מבין העוררות, לטעון טענת פטור לפי סעיף 200, לאחר הגשת השומה המכרעת המתוקנת, תוכל לעשות כן תוך 30 יום מיום הגשת השומה המכרעת המתוקנת, ובשים לב לעקרונות שנקבעו בהחלטותינו בעניין זה, בין היתר, ערר (ת"א) 95053/09 יאיר טובה ו- 5 אח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת-גן; ערר (ת"א) 95032/11 מגדלי התמרים בע"מ נ' אבירם אליהו ומרגלית ו- 71 אחרים; ערר (ת"א) 95000/08 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן נ' אל בוחר משה ואסתר; עררים (ר"ג) 95053/09+ 95051/09 דסזר זהבה ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן ואח'; ערר (מרכז) 9012/10 רימון איתן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל. המשיבים אם ירצו בכך, יוכלו להגיש תגובתם תוך 30 יום נוספים. העדר תגובה תוך פרק זמן זה משמעותה הסכמת הצדדים לשומה המכרעת. מומחהאקוסטיקהמינוי מומחהשמאותשמאי מכריע