סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עוסק בדרכי פרסום של בקשה להיתר לשימוש חורג, להקלה או לתסריט

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עוסק בדרכי פרסום של בקשה להיתר לשימוש חורג, להקלה או לתסריט קובע כי : (א) הועדה המקומית לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקת קרקע סטיה מתכנית אלא לאחר שנתמלאו אלה: 2א) הועדה המקומית מסרה על חשבון המבקש הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) ועל המועד להגשת התנגדויות לועדה המקומית (א) לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה; (ב) לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה; (ג) לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין, אשר לדעת הועדה ייפגעו או עלולים להיפגע מאישור הבקשה." בניההקלה (תכנון ובניה)חוק התכנון והבניהפרסוםשימוש חורגתכנון ובניה