בקשה להתקנת מתקן שידור כהגדרתו בתמ"א 36

בקשה של להתקנת מתקן שידור כהגדרתו בתמ"א 36, הכולל עוקץ בגובה 2 מ' וארון ציוד במקרקעין הידועים כחלקה 332 בגוש 3073 ברח' ויצמן ברחובות. המקרקעין מיועדים כמרכזי מסחר. הוועדה המקומית החליטה כדלקמן: " לסרב לבקשה מהנימוקים: לא הוגשה תכנית לטווחי בטיחות חתומה ומאושרת ע"י הממונה על הקרינה כמתחייב בהנחיות תמ"א 36 וכמפורט בטבלת טווחי בטיחות לבריאות הציבור. גובהו של הבניין נשוא הבקשה הינו 11.60 מ', עפ"י הוראות תמ"א 36: ..."לא תותר הקמת יותר משני תרנים על מבנה שגובהו אינו עולה מעל 12 מ' ". בפועל קיימים על גבי המבנה תרנים של חברת "פרטנר" וחב' "סלקום". הועדה המקומית נתנה דעתה ושיקולה להיבטים אדריכליים בסביבת הרחובות בה מבוקשת הבקשה וקבעה כי ריבוי מתקני שידור על גג ובחזיתו של המבנה פוגעת בערכים היסטוריים ובשימור המבנה. המבנה הוכרז כבניין לשימור ביום 9/3/2011. בנוסף ריבוי המתקנים פוגמים ובחזות הנראית מרחובה הראשי של העיר, רח' הרצל. בשל הנימוקים לעיל מסרבת הועדה המקומית לבקשה להקמת האנטנה." תמצית טענות העוררת הסירוב נובע ממדיניותה של הוועדה המקומית להימנע ממתן היתרים למתקני תקשורת. הבקשה תואמת את הוראות תמ"א 36 (א) ולסיבות הסירוב אין כל אחיזה עובדתית או משפטית. על גג המבנה במקרקעין קיימים כבר היום מתקני תקשורת של חברות סלולר מתחרות, ביניהן: תורן בהיתר של חב' פרטנר, תורן בהיתר של חב' סלקום ומתקני גישה אלחוטית של פלאפון. לא קיימת עילה בדין לפרסם את הבקשה וחרף האמור זומנה העוררת לשמיעת התנגדויות ב - "פורום לא פורמלי". לדיון לא הגיעו נציגי המתנגדים ובמהלכו הובהר לעוררת כי הוועדה מתנגדת להקמתם של מתקני תקשורת. תשריט טווחי הבטיחות חתום ע"י הממונה על הקרינה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה. לעניין כי קיימים כבר שני תרנים הרי שהוועדה מוסמכת על פי סעיף 25.5 לסטות מתנאי זה כאשר נדרש כיסוי לשידור וקליטה ואין בסטייה זו פגיעה נופית. הוועדה גילתה דעתה בעבר כי אכן מתמלאים התנאים לכך, כשאישרה שני תרנים במבנה. מעבר לכך, העוררת לא ביקשה להתקין תורן אלא אנטנת עוקץ קטנה כך שהתנאים הקבועים בסעיף 25 אינם חלים. לא קיימת לא מניעה בתמ"א להקמת עוקצים לצד תרנים והמגבלה היחידה הינה מספר העוקצים המותרים בכל גג. לטענות בדבר פגיעה נופית אין כל בסיס. הוועדה מניעה כנגד מצב קיים ומאושר ולא כנגד המצב המבוקש. המצב הקיים כולל את כל המתקנים שאושרו בו ונבנו בעבר וכל חפצה של העוררת זה בעוקץ יחיד בגובה 2 מ'. לעוקץ זה אין השפעה חזותית רבה במיוחד בהשוואה למתקנים הקיימים. המבנה אינו מבנה המיועד לשימור ובתיק המידע לא צוין כי קיימת תכנית שימור או כי אפילו הופקדה תכנית כזו, אלא כי קיימות הוראות לפי סעיפים 77 ו - 78, הוראות אלה לכאורה אינן בתוקף כי נתנו בשנת 2008 ומתבטלות אחרי 3 שנים ובכל מקרה בהתאם לסעיף 34.1 אין מניעה לאשר מתקן תקשורת גם על מבנה לשימור. החלטת הועדה המקומית פוגעת בשוויון ובשוק החופשי שכן מתקני המתחרים אושרו על אותו גג ממש. תמצית עמדת הוועדה המקומית יידוע של בעלי הנכס הגובלים נעשה הואיל והתכנית הוגשה ללא אישור הממונה על הקרינה הסביבתית ולפיכך לא ניתן היה לדעת אם יש צורך בפרסום או לא. היתר ההקמה שניתן מטעם המשרד להגנת הסביבה אינו מתייחס לאחריות הרשות ליידוע בעלי נכסים גובלים. לעניין החזותי, המבנה הנדון הוכר על ידי תכנית רח/2000/טו, תכנית השימור של רחובות שפורסמה להפקדה ב - 18/2/10. קודם להכרזת המבנה לשימור, אושרו בקשות להיתר עבור אנטנות ומתקני שידור של חברות על הגג וכעת מפעילה הועדה המקומית שיקול דעת וקובעת כי לא תתווספנה אנטנות ולא יאושרו מתקני תקשורת על בניין זה מתוך חשש לפגיעה בחזותו. על פי הוראות התכנית "תנאי להוצאת היתר בניה... או בקשה לעניין הקמת מתקן שידור קטן יהיה קבלת המלצת הועדה לשימור מבנים ואתרים". דיון והכרעה בדיון שנערך בפני ועדת הערר ניתנה החלטה לפיה על הועדה המקומית לבדוק אם ניתן להעתיק את מיקום הבקשה ולהקים עוקצים על בניין המשטרה הסמוך או על בניין ציבורי אחר בסביבה הקרובה והעוררת תבחן פתרון זה. ביום 18/7/2013 הודיעה הוועדה המקומית כי היא ממליצה לצרף אנטנות סלולריות לתרנים קיימים בפאתי העיר והצביעה על תרנים הסמוכים לדבריה, לבקשה האמורה בדרך האצל, בבית העלמין ברח' גורדסקי ובשד' מנחם בגין. לכך הגיבה העוררת כי החלופות שפורטו נמצאות במרחק של 1.2 עד 1.5 ק"מ מהמיקום המבוקש, כי בדיקת אגף הרדיו אצל העוררת העלתה כי החלופות אינן יעילות לכיסוי הסביבה הקרובה למתקן המבוקש ואינן יכולות לשמש חלופה למתקן המבוקש. עוד ציינה העוררת כי המדיניות העירונית לפיה יש להדיר את מתקני התקשורת מהמרקם העירוני אינה בעלת תוקף סטטוטורי ומנוגדת הלכה למעשה להוראות התמ"א ולעמדת המשרד להגנת הסביבה. אנו סבורים כי לאור האמור הדין עם העוררת ברי כי מדובר בבקשה התואמת תכנית אשר עניינה בתוספת "עוקץ" (מתקן מינורי בגובה של כ - 2 מ') על גג מבנה מסחרי אשר מצויים בו כבר למעלה מ - 2 תרנים. לא מצאנו בטענותיה של המשיבה ממש. ראשית, בניגוד לנטען על ידה בכתב התשובה, לא מדובר בתכנית מופקדת כי אם בתכנית שקודמה בעבר ומכוחה התפרסמו בשעתו תנאים שפקעו זה מכבר. שנית, על פי הוראות סעיף 34 לתמ"א ניתן למקם מתקן שידור קטן או זעיר באתר שנועד לשימור או להכרזה או בשטח יער. לצורך מיקום מתקן כזה באתר לשימור מפנה התמ"א להוראות התכנית אלא, שמאחר ותכנית כזו או תנאים שבתוקף אינם בנמצא, ספק אם יש לאן לפנות. הועדה המקומית אף לא הביאה את עמדת הועדה לשימור מבנים ואתרים בעיריית רחובות, על פי התנאים שהיו בתוקף בשעתו. לעניין זה יובהר כי אותה חוות דעת, ככל שהייתה מובאת, אמורה לעמוד במבחנים של הנמקה וסבירות. כך או אחרת, לאור העובדה כי קיימים על גג אותו מבנה מתקני תקשורת, ספק אם תוספת אנטנת "עוקץ" מעלה או מורידה. לפיכך אנו דוחים נימוק זה בכפוף לקבלת התחייבויות העוררת להסיר המתקן נושא הערר ככל שיושג הסדר עם יתר החברות לפינוי מתקניהן מאותו גג. אשר לנושא מפת הטווחים הרי שבדיון לפנינו הוצגה הבקשה וכן הוצג אישור הממונה על הקרינה ממועד הקודם להגשת הבקשה לוועדה המקומית. על פי אותו אישור טווח הבטיחות לבריאות הציבור הינו 8.27 מ' וכולו בגבולות המגרש. סיכומם של דברים, הערר מתקבל בכפוף להתחייבות העוררת להסיר את המתקן עם פינויים של המתקנים האחרים המצויים על גג המבנה ככל שיושג. אנטנות סלולריותבניההקמת מתקן שידורתמ"א 36הגדרות משפטיות