ערר להצבת עמוד תאורה חדש, הכולל תורן לאנטנה

ערר להצבת עמוד תאורה חדש, הכולל תורן לאנטנה, חלף עמוד תאורה קיים, במקרקעין הידועים כחלקה 101 בגוש 6408 ברח' אסירי ציון, הוד השרון (סמוך לכביש 531). הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "לסרב לבקשה לפרוק עמוד תאורה והצבת עמוד תאורה חדש מהנימוק שיש לאחד תשתיות ולהצטרף לתורן קיים בסמוך". העוררת טוענת כי מדובר בבקשה תואמת תמ"א, אשר קיבלה את כל האישורים עפ"י דין, כי התמ"א קובעת ומעודדת הצטרפות והשתלבות במתקני תשתית, עצמים ומבנים קיימים ובכלל זה עמודי תאורה והצבתם בצידי דרכים, וכי הבקשה עונה במדויק על מגמה זו. עוד טענה העוררת כי בחנה להשתמש בתורן של חברת פלאפון, אך בשים לב לפיזור האנטנות הקיים על התורן וגובהו, הרי שאין בו כדי לענות על צרכיה. הועדה המקומית טענה מנגד כי היא לא התרשמה שהעוררת בחנה באופן יסודי את האפשרות להצטרף לעמוד בו מרוכזות כיום האנטנות, כי העקרון של איחוד תשתיות ושילובם הוא עקרון מנחה, ולפיכך יש לדחות את הערר. הועדה המקומית אף צירפה את מכתבה של הרשות המוניציפלית הסמוכה, היא עיריית כפר סבא, אשר ביקשה אף היא לאחד את התשתיות בתורן הקיים. דיון והכרעה ככלל, אנו סבורים כי מקום בו מתבקשת בקשה התואמת את הוראות התמ"א, יש מקום לאשרה. הדברים עולים בקנה אחד עם מטרותיה של התמ"א שהינם הבטחת פריסת תשתית סלולרית ברחבי הארץ, תוך מניעת מפגעי קרינה ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף, הכל במגמה לפשט ולייעל את תהליכי ההקמה. מקום בו מדובר ברצועת נופית מופרת ממילא, בו מתבקשת הקמת תשתית כנ"ל תוך איחוד עם מתקנים קיימים (עמודי תאורה באותו גובה), איננו רואים התועלת שתצמח כתוצאה מאיחוד תשתיות סלולריות על עמוד אחד דווקא. נסביר: מקום בו הקמת התשתית הסלולרית כרוכה בעמודים הגבוהים באופן בולט ביחס לעמודים הניצבים על אם הדרך יתכן ויש מקום לשקול איחוד תשתיות הסלולר ע"ג עמוד אחד, ככל שהדבר ניתן מבחינה טכנית, ואולם מקום בו, כבעניינו מדובר בשורת עמודים המשמשים לתאורה בגובה המתבקש גם לגובה התשתיות הסלולריות, אין כל יתרון לריכוז האנטנות בעמוד אחד דווקא. היפוכם של דברים, מבחינה נופית, יתכן ורצוי לפזר את אותם תשתיות בעמודים בגבהים זהים. לעניין זה יובהר: סעיף 24.2 לתמ"א קובע כי תרנים שיוקמו עפ"י סעיף 24.1 (לאורך דרכים באזורים פתוחים) ישולבו עם או בסמוך לרצף עמודי תשתיות קיימים בשולי הדרך, כגון: עמודי חשמל, עמודי תאורה או עמודי טלפון. כלומר התמ"א מכירה באפשרות לפרוס תשתית סלולר גם על גבי עמודים חדשים בנוסף לעמודי התשתיות הקיימות המפורטות לעיל. קל וחומר שניתן לעשות זאת ע"ג עמודים קיימים או חלף עמודים קיימים. נוכח כל האמור אנו סבורים כי יש מקום לאשר הבקשה, נושא הערר. יחד עם זאת ומתוך כיבוד עמדת הועדה המקומית על העוררת ליתן כתב התחייבות לפיה, חברת סלולר נוספת תוכל למקם את משדריה אף היא על אותו עמוד וזאת בראיה לעתיד, שכן מפעיל סלולרי אחד טרם התקין משדרים באותו מיקום. בכפוף לאמור - הערר מתקבל. עמוד תאורהאנטנותערר