הקמת מתקן תקשורת הכולל תורן חלף עמוד חח"י ליד מושב

הקמת מתקן תקשורת הכולל תורן חלף עמוד חח"י סמוך לדרך 553 ליד מושב עין ורד, במקרקעין הידועים כחלקים מחלקות 3 ו - 4, בגוש 7809 (להלן: "המקרקעין"). במרחק של כ - 170 מטר מהמקרקעין מצוי אתר של פלאפון וזאת לא בתחום הדרך. העוררת טענה כי לא ניתן להשתלב על התורן של פלאפון וכי אותו תורן אינו ממוקם בתחום הדרך ולכן עדיפותו של אותו מיקום פחותה ביחס לשילוב עם עמוד חח"י. בסופו של דבר ניתנה החלטת ביניים לפיה יש צורך להציג לועדת הערר ולועדה המקומית סכמה המתארת את התורן של פלאפון לאחר צירוף מתקני הוט מובייל ותאום עם חברת פלאפון. לאחר מהלכים מספר הודיעה העוררת כי פנתה לחברת פלאפון אשר אישרה תוספת 3 אנטנות בגובה 30 מטר ומיקרו גל בגובה 20 מטר וכי מדובר במספר מצומצם של אנטנות שאינו עונה על צרכי התקשורת של העורר, ומכסה רק חלק מכיווני השידור. כמו כן הובהר שיש להחליף את התורן לתורן גדול ממדים בגובה 48 מטר ואף צורפה הדמיה של אותו תורן ולפיכך ביקשה הוט מובייל לאשר את בקשתה המקורית. לכך הגיבה הועדה המקומית וביקשה לדון בנתונים החדשים. לאחר מכן דנה הועדה המקומית ואז החליטה כי הקמת תורן אחד במקום שני תרנים סמוכים משולב של שתי החברות הוא העדיף וכן נקבע כי גובה התורן לא יעלה על 50 מטר כפי שהוצג על ידי הוט מובייל. הוט מובייל נותרה בעמדתה המקורית. דיון והכרעה ההיתר שהוצא בשעתו כולל תורן בגובה של כ - 30 מטר. משמעות האחדת שתי התשתיות על גבי אותו תורן הינה יצירת תורן של 50 מטר וזאת בשטח חקלאי (אשר אינו מהווה חלק מתחום הדרך). האפשרות האחרות מנגד הינה הותרת התורן של אתר פלאפון במתכונתו המקורית ותוספת של תורן בגובה דומה הפעם בתחום הדרך סמוך לאותו תורן. עקרונית התמ"א מעדיפה הקמת מתקנים לאורך דרכים כמפורט בסעיף 24 וזאת בסמוך או משולבים ברצף עמודי התשתית הקיימים בדרך כגון עמודי חשמל, עמודי תאורה או עמודי טלפון. כך גם עמודים המבוקשים לאורך תחום הדרך "פטורים" מיידוע הציבור וחשיפה להתנגדויות. הקושי במקרה דנן נובע מכך שהאתר הקיים אינו מצוי בתחום הדרך. נשאלת השאלה אם במצב דברים זה גוברת הנחייתה הכללית של התמ"א לאיחוד תשתיות (תוך הפרה של העדפת תחום הדרך), או שמא יש להעדיף יצירת אתר נוסף, מקביל, בתחום הדרך, כמצוות סעיף 24 הנ"ל. הועדה המקומית הבהירה כי היא מעדיפה להגביה את האתר הקיים. בפועלה כאמור אנו חוששים כי הועדה המקומית לא נתנה דעתה לכך שיש למצוא פתרון למפעילים סלולריים נוספים, שכן כעת מצוי פתרון רק לשתיים מתוך 5 החברות המפעילות שירותים סלולריים. במצב דברים זה דומה כי הפתרון המושכל כולל יצירת תשתית נוספת לחברות נוספות על גבי עמוד חח"י המבוקש תוך מתן הנחיות קפדניות לעיצובו באופן שישתלב להבנת הגורמים המקצועיים מבחינה נופית בדרך, על כל מרכיביה. לפיכך הערר מתקבל. הבקשה תתוקן בהתאמה להנחיות הגורמים המקצועיים בועדה המקומית בנוגע לעיצובו של העמוד, וההיתר יוצא רק לאחר קבלת התחייבות למתן אפשרות להצטרפות למפעילים סלולריים נוספים על גבי אותו עמוד. זאת ועוד ספק לנו אם מבחינה נופית עדיף להגביה העמוד הקיים (וממוקם בייעוד חקלאי כאמור), לכדי כ - 50 מטר, דהיינו האם תוצאה זו עדיפה על 2 עמודים בגובה דומה ובעיצוב שעשוי להשתלב בתשתית הדרך הקיימת. אנטנות סלולריותמושבים נחלות ומשקים