הצבת מתקן תקשורת הכולל תורן ל - 12 אנטנות משתפלות

הצבת מתקן תקשורת הכולל תורן ל - 12 אנטנות משתפלות + 11 אנטנות מיקרוגל סה"כ 23 על גבי מבנה תחנת הקמח "עין חי" כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 112 גוש 6427 ברחוב דרך השרון 5 כפר סבא (להלן: "המקרקעין"). הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "חברי הועדה סבורים כי תוספת של 12 אנטנות משתפלות ו - 11 אנטנות מיקרוגל על גג המבנה, בנוסף לאנטנות הקיימות, תהווה פגיעה נופית חמורה, וזאת במיוחד לאור קיומו של בית ספר בסמוך. מוצע כי המבקשת תבחן אפשרות של ריכוז האנטנות על תורן אחד, או לחלופין, לצמצם את מספר האנטנות." העוררת טוענת בתמצית כי מדובר במסכת חתחתים היא עוברת על ידי המשיבה, כי נדחתה תקופה ארוכה בלך ושוב, נדרשה להגיש ערר למעט דרישות שונות, ובסופו של דבר בקשתה סורבה. מדובר במבנה גדול מימדים הנישא לגובה של 50 מטר והוא חולש על האזור וסביבתו הקרובה. התמ"א מעודדת שילוב אנטנות עם מבנים ועצמים קיימים וניצול המבנה לשם הצבת אנ;טנות משתפלות, ולא בכדי קובעת התמ"א כי אין הגבלה על מספר האנטנות הללו. עוד הבהירה העוררת את נכונה לפעול לביצוע עיצוב מתאים שיטמיע את האנטנות. המשיבה טוענת כי מדובר ב - 12 אנטנות משתפלות ו - 11 אנטנות מיקרוגל, על גג מבנה עליו קיימות מספר אנטנות בהיתר של המפעילים האחרים, כי הטיפול בבקשה התעכב בשל תנאים של השלימה העוררת, כי החלטת הועדה המקומית הינה מקצועית, ועניינה בשיקולים נופיים, וכמו כן מדובר בכמות חריגה בלתי מידתית ובלתי סבירה של אנטנות מקום בו קיימות כבר אנטנות. עוד נטען כי יש לקחת בחשבון את קרבתו של המבנה למוסדות ציבור קרובים. כמו כן הוצע כי המבקשת תבחן האפשרות של ריכוז האנטנות על תורן אחד באופן שיתנה מענה לבעיה האדריכלית והעיצובית שבבקשה. דיון והכרעה דין הערר להתקבל. עסקינן בבקשה תואמת תכנית. תמ"א 36 היא התכנית הרלוונטית, קובעת בסעיף 26 לה התייחסות ספציפית לעניין אנטנות משתפלות ועוקצים כדלקמן: "על אף האמור בסעיף 25.1, 25.2, ו - 25.4 לא תהא מגבלה על מספר האנטנות המשתפלות מקיר מבנה, ותותר הקמת לא יותר מ - 6 אנטנות עוקץ על מבנה." הטעם לאבחנה שעושה מתכנן התמ"א בין אנטנות מסוג זה לבין אנטנות אחרות, נעוץ בפגיעתן המינורית ביותר מבחינה עיצובית ואדריכלית. מדובר באנטנות שהינן למעשה מעין מוטות המשתלשלים מגג המבנה כלפי מטה באורך של כ - 2.5 מטר ומתמזגות עם הבניין מבלי לפגוע בקונטור הבניין. אנטנות המיקרוגל הינן למעשה צלחת עגולה בקוטר לא משמעותי אשר צמוד לגג. כך או אחרת מדובר בפתרונות מעודפים מבחינה עיצובית אשר אפשריים במקרה דנן נוכח גובהו של הבניין, ( כ- 50 מטר) אותו אפשר לנצל. לא זו אף זו מדובר במיקום בו אישרה הועדה המקומית מתקני שידור לחברות אחרות ולא ברור מה טעם ראתה עתה לסרב לעוררת בגין בקשה אשר פגיעתה האסתטית מינורית באופן יחסי. כפי שקבענו לא אחת משניתן אישורו של הממונה על הקרינה למתקנים המבוקשים הרי שהושלמה הבדיקה היחידה הנדרשת על פי הדין בהיבט הקרינתי. זאת ועוד, מדובר באנטנות אשר מתוכננות בגובה רב הרבה מעבר לגובהם של הבניינים בסביבה, כך שהקרינה מאותם מתקנים לא אמורה תיאורטית להשפיע בכיוון מבני הציבור הקיימים. לא זו אף זו, מפת טווח הקרינה שצורפה לבקשה מעלה כי טווח בריאות הציבור רחוק מהבניין הבנוי במגרש הסמוך ומיועד לבנייני ציבור, הוא בית ספר אורט. לפיכך איננו סבורים כי קיימת מניעה חוקית למיקום האנטנות על פי הבקשה. יחד עם זאת והואיל והועדה המקומית ביקשה לבחון אפשרות למקמן על גג בניין המשטרה, מיקום אשר יתאים לעוררת, אנו סבורים כי נכון למצות מהלך זה במשך 30 יום מהיום. בהעדר פתרון כאמור יש להוציא ההיתר בכפוף לקבלת הנחיות מהגורמים המקצועיים בועדה המקומית בנוגע לחיפוי או בניית מעקה ככל שהם רואים לנכון. אנטנות סלולריותאנטנות