ערר על החלטת הועדה המקומית לסרב להקמת אתר סלולארי (אנטנות סלולריות) בשטח פתוח

ערר על החלטת הועדה המקומית לסרב להקמת אתר סלולארי בשטח פתוח והצבת ארונות וציוד על הקרקע, 9 אנטנות על תורן בגובה 42 מ' במקרקעין הידועים כחלקה 45 גוש 3707, בסמוך לקיבוץ נען שייעודם חקלאי (להלן: "המקרקעין"). הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "לסרב לבקשה מאחר ומיקום האנטנה אינו תואם לתמ"א 36א' וכי האנטנה מהווה מפגע נופי". הוגשה בקשה נוספת ללא שינוי במיקום, לאורך כביש אספלט קיים אשר מוגדר כשטח חקלאי (הדרך כפי שמופיעה בהדמייה אינה סטטוטורית). בקירבת התורן מתוכננת דרך בתכנית מאושרת מס' גז/14/29, אשר אינה קיימת בפועל ואינה מתוכננת להיסלל (השטח מעובד לגידולים חקלאיים). התורן המוצע אינו עומד בדרישה לשילוב מתקנים. לפי סעיף 22.1 לתמ"א 36 הקמת מתקן שידור קטן באתר על הקרקע תתאפשר אך ורק בהיעדר אפשרות למקם אותו בצידי דרך או על מתקן תשתית קיים. אולם בענייננו: קיימת אפשרות למקום המתקן המבוקש בסמוך לדרך - כביש 5 (בתכנית מקומית גז/29/14) מרמלה לנען, קיים במרחק של כ - 900 מ' מהמיקום המבוקש. לאורך כביש זה ניתן וראוי מבחינת מזעור הפגיעה הנופית, למקם המתקן. קיימת אפשרות למקם המתקן על מתקן תשתית קיים - כגון מתקן פלאפון המרוחק כ - 870 מ' מהמתקן המבוקש ומתקן סלקום ופרטנר המרוחק כ - 1,200 מ' מהמתקן המבוקש. על כן, בענייננו לא מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 22.1 ולכן לא ניתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה. כמו כן, בהתאם לסעיף 32.2 לתמ"א 36 אין להתיר את הפגיעה הנופית, הואיל וניתן להשתלב עם מתקנים קיימים." תמצית טענות העוררת בקשת ההיתר להקמת מתקן התקשורת הכולל - תורן, אנטנות ומבנה יביל מתבקשת באזור פתוח במפגש דרכים סלולות בסמוך לקיבוץ. מתקן התקשורת מתוכנן סמוך ככל הניתן למפגש הדרכים, תוך שמירה על מרווח מספיק המאפשר במידת הצורך, ביצוע עבודות עתידיות בדרכים. המקרקעין בבעלות פרטית ובעליהם צרפו את חתימתם לבקשה. הבקשה קיבלה את האישורים הנדרשים ע"פ דין מאת - צה"ל, מנהל התעופה האזרחית והממונה על הקרינה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה. העוררת טוענת שהבקשה תואמת להוראות תמ"א 36 חלק א', מתקני שידור קטנים וזעירים (להלן - התמ"א) , שכן היא תואמת את סעיף 24.1 אשר עניינו באתרי שידור ליד דרכים. הסעיף מחייב מיקום ברצועת הדרך או בין גבול רצועת הדרך לקו הבניין, ובמקרים בהם קיימות מגבלות פיזיות וטכניות הקמה בסמוך ככל האפשר לקו הבניין. המתקן מתוכנן קרוב ככל האפשר למפגש הדרכים, תוך שמירה על מרחק סביר באופן שיאפשר סלילתה של הדרך מחדש בעתיד ללא כל הפרעה. לחלופין טוענת העוררת אם מדובר באתר שידור על הקרקע לפי סעיף 22 הרי שהבקשה תואמת את מגבלת המרחקים. לטענת העוררת מתקן טלפון במרחק של 880 מטר על גבי מבנה ממגורה, ולפיכך לא חלות עליו מגבלות המרחק; מתקן פרטנר ממוקם במרחק של 1250 מטר ואולם הוא מצוי באזור בניה כפרית ולכן מגבלת המרחק הרלוונטית הינה 1000 מטר בלבד. תמצית עמדת הועדה המקומית האתר המבוקש אינו עונה לתנאים של דרך או מתקן תשתית קיים ויוצר פגיעה נופית מובהקת, כאשר לעוררת הוצע מיקום חלופי סמוך. הדרך הקיימת לצידה מתוכנן המתקן איננה סטוטורית והייעוד הינו חקלאי. דרך זו אינה יכולה להיחשב כדרך לצידה ראוי להקים מתקני תשתית. הדרך הנוספת המוצגת בבקשה היא סטטוטורית אך טרם נסללה, דהיינו לא קיימת בפועל. אין וודאות כי תיסלל בקרוב ולכן מדובר בפגיעה נופית. במרחק של 900 מטר מהמקום ישנה דרך סטטוטורית קיימת, לצידה ניתן להקים האנטנה ללא שתיגרם פגיעה נופית. דיון והכרעה עם תום הדיון ניתנה החלטה לפיה על הצדדים להיפגש ולנסות לגבש פתרון מוסכם, בשים לב לעקרונות התכנוניים של הועדה המקומית מחדש, וצורכי הרדיו ויתר הצרכים המקצועיים של העוררת מאידך. העוררת הודיעה כי לא מצאה חלופות אחרות וכי החלופה המצויה 900 מטר ממערב למקרקעין אינה חלופה הולמת, שכן הסטתו של המתקן מערבה עשויה להשאיר חלק נרחב מהשטח ללא כיסוי, בשים לב לאתרים המתוכננים מדרום וממזרח. כמו כן הסטת מיקום המתקן עשויה ליצור חפיפה בין שטח הכיסוי של המתקן לבין שטח הכיסוי של האתרים הקיימים בצומת רחובות מזרח, ומדרום לרמלה. לפיכך התבקשה החלטת ועדת הערר. המשיבה טענה כי נציגי העוררים לא הגיעו כשהם מגובים בחוות דעת של מומחה רדיו המלמדת על הצרכים בתפרוסת מתקני השידור וטענותיהם הועלו בעלמא ולא ייתכן שאין אפשרות להסית את מתקן השידור במאות מטרים בודדים. המקרה שלפנינו מהווה דוגמא שגורה, לתוצאות העדר התוויית הפריסה הסלולארית הנדרשת על פי הדין. כמפורט בהוראות התמ"א תכליתה לאפשר פריסה כזו באופן אפקטיבי שיאפשר כיסוי לשידור וקליטה של תקשורת אלחוטית בכל שטח המדינה, תוך מניעת מפגעי קרינה ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף. המדובר בתשתית הכרחית אשר פריסתה הוסדרה כאמור בדין. כמו כל תשתית אחרת אנו סבורים כי מחובתן של רשויות התכנון ליתן דעתן באופן יזום על ידן בנוגע לפריסתה האפקטיבית של אותה תשתית, וככל שקיימת מחלוקת בנוגע לפריסה הנחוצה בהיבטי הרדיו יכולות רשויות התכנון (וחלקן אף עושות זאת), לשכור מומחים מטעמם לבדיקות כאלה. השורה התחתונה היא כי האחריות הציבורית לפריסה אפקטיבית ונכונה מבחינה תכנונית של אותן רשתות מוטלת על מוסדות התכנון אשר צריכים לתאמה עם בעלי הזיכיונות להפעלת תקשורת כזו. יש לזכור כי מדובר בתקשורת אלחוטית בשיטה התאית, כך שלא מדובר באתרים בודדים בכל תחום תכנון אלא בפריסה אינטנסיבית ואפקטיבית. מן הכלל את הפרט במקרה דנן איננו סבורים כי המיקום המבוקש נכנס בגדר אתר שידור ליד דרך כמשמעו בתמ"א. וכך קובע סעיף 24.1: "לאורך דרכים באזורים פתוחים, תותר הקמת אתרי שידור על הקרקע, ברצועת הדרך או בין גבול רצועת הדרך לבין קו הבניין שנקבע לה. במקרים בהם קיימות מגבלות פיסיות וטכניות למיקום בתחומים הנ"ל, תותר הקמה בסמוך ככל האפשר לקו הבניין." במקרה דנן האתר מבוקש מחוץ לרצועת הדרך ואף מחוץ לקו הבניין שנקבע לה. לא מצאנו "מגבלות פיזיות וטכניות מיוחדות" למיקום בתחומים הנ"ל ולפיכך איננו סבורים כי טעתה הועדה המקומית כאשר לא סיווגה את אותו אתר כאתר שידור ליד דרך. לעניין זה יש לציין כי לטעמנו, "דרך" הינה דרך סטטוטורית בלבד בין אם בוצעה בפועל או בין אם לאו. הרציונל העומד בבסיס ההוראה כמו גם בבסיס חוק התכנון והבניה, הינו יצירת ודאות תכנונית לתכנון שעבר הליכי הפקדה ואושר על ידי מוסד התכנון המוסמך. רק על תכנון שכזה ניתן להסתמך בנוגע לתוספת אלמנטים אחרים בין אם מדובר בתשתית סלולארית ו/או כל תשתית אחרת (לרבות קווי חשמל, קווי ביוב ועוד). גם העובדה שאותה דרך טרם בוצעה בפועל אינה מעלה ואינה מורידה שכן מדובר בתכנון סטטוטורי תקף, וכל עוד לא בוטל ונמצאו לו חלופות הרי שהוא זה שצריך לתת מענה לאותן תשתיות. דא עקא, שכפי שהסברנו המיקום המבוקש אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסעיף בנוגע לאותה דרך סטטוטורית. אשר לאתר שידור קרקעי הרי שמדובר בעדיפות האחרונה בהעדר אפשרות למקם אתר שידור בצידי הדרך או על מבנה תשתית קיים. במקרה דנן לא השתכנענו כי לא קיימת אלטרנטיבה אחרת ולו בהסתמך על הדרך הסטטוטורית המופיעה בבקשה. אנו מסכימים עם העוררת כי אלטרנטיבה במרחק של כקילומטר אינה רלוונטית. יחד עם זאת ניתן למצוא אלטרנטיבה על פי הוראות הדין כמוסבר בהחלטה זו. בכפוף לאמור הערר נדחה. כמפורט לעיל אנו סבורים כי על הועדה המקומית ליזום פריסה סלולארית אפקטיבית ומושכלת בתאום עם המפעילים, ויפה שעה אחת קודם. אנטנות סלולריותבניהאנטנותעררועדה מקומית לתכנון ובניה