חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

נטען כי חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים. טענה נוספת שהועלתה בדיון בערר הינה כי יש להגיש תכנית הנדסית למניעת פגיעה במבנים סמוכים וזאת לאור סעיף 17.2 לתכנית הקובע: לאור סעיף זה, דרשה ועדת הערר כאמור כי תוגש תכנית שכזו. המשיב 2 טען כי סעיף זה נדרש רק כאשר מדובר בהקמת מרתף חניה כמפורט בסעיף 17.1, אולם בכל מקרה, הגיש את המסמכים המפורטים לעיל. העוררים כאמור הגישו התייחסות וכן חוות דעת של אינג' דויד. עיון בשתי חוות הדעת מגלה, כי המומחים אחידים בדעה כי אין מניעה לאשר את הבקשה להיתר החפירה וזאת בכפוף למספר דגשים. אינג' דויד מטעם העוררים מסכים בסעיף 1 למסמך מטעמו כי ניתן לבצע עיגונים כמבוקש וזאת בכפוף לבקרה ראויה. במסגרת הבקרה הראויה מונה אינג' דויד 6 פעולות שלטעמו יש לבצע, ונצטט: בחנו את הערות אינג' דויד להבטחת הביצוע ואנו מקבלים אותן במלואן, כאשר אכן יש בהערות אלו ליתן בטחון הנדסי נוסף על מנת לשמור על המבנים הסמוכים. נציין, כי אנו מודעים לכך כי חלק מההערות הוסכמו על ידי המשיב 2 עוד טרם הערר, ר' מכתב אינג' דויד מיום 1.8.13, אולם עדיין אנו סבורים כי לצורך בטיחות מלאה של המבנים הסמוכים יש לקבל את מלוא ההנחיות. לפיכך, תנאי להמשך העבודות מכוח היתר החפירה יהיה ביצוע האמור בהנחיה א' של אינג' דויד. הערות ב' עד ה' במסמך אינג' דויד יבוצעו במהלך הבניה, כאשר בדיקת הביצוע (סעיף ב') המדידה הגיאודטית (סעיף ד') ודו"ח יועץ קרקע (סעיף ה') יומצאו לוועדה המקומית ויתוייקו בתיק הבניין. לעניין סעיף ו', סכום הערבות וטיב הערבות ייקבעו על ידי הוועדה המקומית. הנדסה / מהנדס