הוועדה המקומית החליטה לדחות את הבקשה להקמת גשר מאחר והוא יהווה הפרעה תכנונית

הוועדה המקומית החליטה לדחות את הבקשה להקמת גשר מאחר והוא יהווה הפרעה תכנונית ופגיעה בדירות התחתונות וכן דחתה את המרפסת הזיזית המוצעת כבודדת בחזית מטעמי עיצוב. העוררים, הם המבקשים, טוענים כי על הוועדה לאשר גם את האלמנטים הנוספים (גשרון ומרפסת). העוררים טוענים כי הם מתגוררים בתנאי חיים קשים, מדובר במשפחות גדולות ומתרחבות ומבקשים להקל מעט, ובמסגרת זו ליצור לעצמם מרפסת סוכה ומקום משחק לילדים ונגישות סבירה יותר לדירות לבניין נטול מעלית. המשיבים לא הגישו כתב תשובה ולא התייצבו לדיון. במהלך הדברים ולמען הסר ספק התבקשו העוררים להמציא את פרוטוקול הדיון בתוספת החלטה על זכות תגובה למשפ' ברקוביץ, המתגוררת בדירה מתחת למפלס הגשרון המתוכנן. כיוון שכך, קיבלה וועדת הערר החלטת ביניים ביום 21.3.13 לפיה על העורר להמציא את פרוטוקול הדיון למשפ' ברקוביץ' המתגורר בדירה בקומה תחתונה. לאחר ההמצאה הגיעה עמדתו של מר ברקוביץ' לפיה הוא מתנגד לגשרון ולמרפסת בטענה כי המשיב רכש את דירתו בשל הגישה הנוחה מרח' נתיב חן ללא צורך במדרגות ובשל מרפסת שמש מתוך מטרה לגור בדירה לעת זקנתם ולהנות מפרטיות וגישה נוחה והם מתנגדים לכל האלמנטים שהתבקשו. הממ"דים לא יאפשרו בעתיד הקמת חדרי ממ"ד לדירות הפנימיות, הבניין נבנה ע"י יציקות בטון ופתיחת פתחים בקיר כזה תחליש אותו, שביל הגישה הקיים רחב ונוח והגשר מכוער ויאפשר מבטים למרפסת השמש. דיון והכרעה: עסקינן בבקשה תואמת תכנית, הוועדה המקומית אישרה כי הגשרון המתוכנן תואמת את הקבוע בחפ/1400 י"ב. הרציונל העומד בבסיס תכנית זו כפי שכבר הבהרנו פעמים מספר, הינו שיפור הנגישות במגרשים מדרוניים לרווחת הציבור איננו סבורים כי המקרה דנן חורג מגדר הרציונל הזה. לא מצאנו כל פגיעה משמעותית במפלס הדירות הנמוכות יותר, הגשרון מתוכנן מול חדר המדרגות ולא אל מול הדירות והגם שמדובר בחצאי קומות ,אין שום סיבה לא לאשרו. יחד עם זאת, אנו רואים לנכון להוסיף תנאי לפיו הגשרון יוזז מזרחה כ 1/2 מטר, יתחם במעקה אטום בחלקו הקרוב לבניין, אשר לא יאפשר מבט לדירות שמתחת לגשר. נושא הממ"דים לא נתקף ע"י המשיב בערר עצמאי ומכל מקום, כפי שהבהרנו, אנו תומכים בתוספת ממ"דים לבניינים הן מסיבות ביטחוניות, הן מסיבות בטיחותיות והן מסיבות של שיפור איכות החיים. אשר לעניין המרפסת , המרפסת מתוכננת במרווח הצידי בצמוד לממ"ד בקונטור מופר ממילא. במצב דברים זה ולאור העובדה כי הממ"ד ממילא אושר, והחזית הצידית השתנתה, הרי שהרציונל העומד בבסיס תקנות המרפסות תקף גם בנושא זה. יוזכר כי סעיף 2(ב) להוראות המעבר שנקבעו עם ביטול תקנה 4 (ח) לתקנות התו"ב (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים התשנ"ב 1992) קובע כדלקמן: "בבניה לפי היתר שניתן או שהוחלט לתתו לפני יום התחילה, ובבניה על פי היתר מכוח תכנית שהופקדה או תופקד עד יום ט"ו בטבת התש"ע ( 1 בינואר 2010), יחולו על מרפסות הבולטות מקירותיו החיצוניים של הבניין (בתקנת משנה זו - גזוזטרה), הוראות מיוחדות אלה: גזוזטרה ששטחה עד 14 מטרים רבועים לא תבוא במניין השטח המותר לבניה, ובלבד ששטחן הכולל של כל הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 12 מטרים רבועים כפול מספר הדירות בבניין; עלה שטחן של גזוזטרות כלשהן על האמור בפסקה (1), יבוא השטח העודף במניין השטח העיקרי המותר לבנייה; גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג או מרפסת בלתי מקורה בחצר שאליהם יש גישה ישירה מדירה, לא ייראו כמרפסת או גזוזטרה לעניין תקנה זו; לעניין תקנת משנה זו, "דירה" - כמשמעותה בסעיף 145 (א)(2) לחוק. והרציונל העומד בבסיס תקנות אלה הינו שיפור רווחת הדיירים ואפשרות לתוספת מרחב פתוח לדירות קיימות. אנו סבורים כי האיזון הנכון במקרה זה הינו הסגת קו הבניין המזרחי של המרפסת לקו הבניין של עמודת הממ"דים ובכפוף לאמור, איננו רואים כל מניעה לאשרה. אשר על כן, ולאור כל האמור, הערר מתקבל בכפוף להתקנת מעקה אטום כאמור לעייל בגשר וקיצור אורך המרפסת כמוסבר לעיל. תנאי להוצאת ההיתר יהיה הגשת בקשה מתוקנת ובה יופיעו כל הפרטים הנכונים של הדירות בבניין. בניהגשרועדה מקומית לתכנון ובניה